ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№69

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.ДЕРМАНЦИ

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия,с площ от 6,306 дка, кад.№ 078031, местност „Атанасовското“ по плана за земеразделяне на с.Дерманци чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 12108,55 лв.
  2. Приема изготвена пазарна оценка на имота в размер на24222,00 лв.

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/