ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№68

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, ОбС Луковит  взе следното решение:

Общински съвет Луковит актуализира „Наредба заподдържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит“, като отменя т.4 на чл.32 ал.2, а именно: „Становище от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/