ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№613

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковитвзе следното РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на  земеделска земя- с начин на трайно ползване друга селищна територия и площ от 5,106 дка, кад.№051005 местност "До село" по плана за земеразделяне на с.Карлуково, ведно с построената сграда /бивша мелница/ със ЗП - 268 кв.м.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/