ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№65

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: План за действие при терористична дейност

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и предложение №ОбС-57/26.02.2016 г. на Кмета на Община Луковит,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

Приема План за действие при терористична дейност

 

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/