ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№61

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Предоставяне за стопанисване и управление на недвижим имот – публична общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и чл.14 от НРПУРОИ на ОбС,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по предоставяне на поземлен имот – спортно игрище с площ от 4168 кв.м., идентификатор 44327.502.2062, ведно с построената в него спортна сграда на един етаж със ЗП- 70 кв.м., за безвъзмездно стопанисване и управление на СОУ „Алеко Константинов“ гр.Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/