ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

59

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г.

Относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

На основание чл.11 ал.10  от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение №43 от 29.01.2016 г. на Общински съвет Луковит,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

Определя за второстепенен разпоредител с бюджет Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр.Луковит, ул.“Г.Воденичарски“ №2А

 

 

 

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/