ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/16.02.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 34 ОТНОСНО:Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г :

На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.66 от ЗОС, Общински съвет Луковит приема отчета Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 35 ОТНОСНО:Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г:

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет Луковит приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 36 ОТНОСНО:Стратегия   за  управление на общинската собственост  в община Луковит за периода 2012 - 2015 г.:

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.8 от ЗОС, Общински съвет Луковит приема Стратегия   за  управление на общинската собственост  в община Луковит за периода 2012 - 2015 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 37 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности както следва:
1.1. По прихода - 10 242 533 лв.
За делегирани от държавата дейности - 6 043 330 лв.
За местни дейности - 4 199 203 лв. /разпределени по параграфи съгласно Приложениеномер . 1/
1.2. По разхода — 10 242 533 лв.
За делегирани от държавата дейности — 6 043 330 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи — 28 156 лв.
За местни дейности — 4 171 047 лв.
/разпределени по функции и дейности съгласно Приложенияномер 2 /
2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2011 г по обекти и източници на финансиране, /съгласно Приложениеномер 3 /
3. Приема окончателния годишен план за извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г. /съгласно Приложениеномер 4 /.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 38 ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2011 Г:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.З0 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Луковит за 2011 г. както следва:
1.1. По прихода — 8 375 663 лв.
За делегирани от държавата дейности — 5 584 314 лв.
За местни дейности — 2 791 349 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложениеномер 5/
1.2. По разхода — 8 375 663 лв.
За делегирани от държавата дейности — 5 584 314 лв.
За дофинансиране на делегирани
от държавата дейности със собствени приходи - 28 156 лв. За местни дейности - 2 763 193 лв. /разпределени по функции и дейности съгласно Приложенияномер 6 /
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2011 г. по обекти и източници на финансргране, /съгласно Приложениеномер 7/
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2011г. /съгласно Приложениеномер 8 /
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 г., /съгласно Приложениеномер 9/.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 39 ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НАБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2012 Г.:

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, чл.11, ал.7, чл.12 от Закона за общинските бюджети и , чл.9, ал.2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Приема Бюджета на Община Луковит за 2012 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 9 235 730 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложениеномер 1/
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 5 426 551 лв.
в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани д-ти 5 067 633 лв.
1.1.1.2. целева субс. за фин. на капит. разходи 0 лв.
1.1.1.3. временни безлихвени заеми за ИБСФ/минус/ - 400 000 лв.
1.1.1.4. преходен остатък от 2011 г. 758 918 лв.
/разпределен съгласно Приложениеномер 2/
1.1.2. приходи за местни дейности - 3 809 179 лв.
в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи - 539 500 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи - 1 047 200 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия - 1 128 000 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи
за местни дейности 205 700 лв.
- за строителство, основен ремонт и придобиване
на ДМА 78 200 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 126 800 лв.
1.1.2.5. за зимно поддържане на общ-ски пътищата - 35 100лв.
1.1.2.6. временни безлихвени заеми за ИБСФ/минус/ - 300 000 лв.
1.1.2.7. преходен остатък от 2011 г. - 1 154 379 лв.
/разпределен съгласно Приложениеномер 2/
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 9 235 730 лв.
/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложениеномер 3 /
в т. ч.:
1.2.1. за делегирани държавни дейности 5 226 551 лв.
1.2.1.1. от държавни трансфери 5 067 633 лв.
1.2.1.2. от преходен остатък 158 918 лв.
1.2.2. за местни дейности - 3 809 179 лв.
1.2.2.1. от собствени приходи - 1 586 700 лв.
1.2.2.2. от трансфери за местни дейности - 1 368 100 лв.
1.2.2.3. от преходен остатък - 854 379 лв.
1.2.3. резерв за неотложни и непредвидени разходи
1.2.3.1. за делегирани държавни дейности - 200 000 лв.
1.2.3.2. за местни дейности - 0 лв.
1.3. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 223 000 лв., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложениеномер 4 и Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински финансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г. — съгласно Приложение 4А
1.4. Разчет за разходите по второстепенни разпоредители, съгласно Приложениеномер 5
1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.5.1. за прояви от общоградски характер - 40 000 лв.
1.5.2. утвърждава разчета за субсидии за:
1.5.1.1 . Спортни клубове - 127 000 лв.
1.5.1.2. Спортен календар - 15 000 лв.
1.5.1.3. Клубове на пенсионера и инвалида - 20 000 лв.
1.5.3..Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на
средствата по т.1.5.2., свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база
начислените трудови възнаграждения ;
1.6.2. Представителни разходи в размер на - 25 000 лв.
1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи
до размера на средствата предвидени от МФ съгласно Приложениеномер 6
Утвърждава списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит , които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложениеномер 7.
2. Определя максималния размер на дълга както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2012 г. — 1 300 000 лв.
3. Приема числеността и средните работни заплати на персонала в местните дейности, съгласно Приложениеномер 8.
4. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложениеномер 9.
5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложениеномер 10
5.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: училища и целодневни детски градини прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора:
5.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
5.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
5.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците.
5.2.Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.
5.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да коригират служебно през 2012 г. със събраните собствени приходи приходната и разходната части на съответните дейности в частта за дофинансиране.
5.4. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.
6. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 13 000 лв.
6.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. дава право на кмета на
общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
6.2. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени
заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
7. Възлага на кмета на общината:
7.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите
и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя, донора.
7.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
8. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2012 година:
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в
частта за местните дейности;
8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.;
8.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие;
8.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;
8.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;
9. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
9.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставени трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
9.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
разходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти;
неотложни сезонни разходи — горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи
ремонти.
10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 29.02.2012г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 40 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Луковит за финансиране на проект "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГРАД ЛУКОВИТ по Процедура на ОП "Околна среда 2007-2013" ВС161РО005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации над 10 ООО е.ж:

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение:
I. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг за финансиране при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга - 1 300 000 лв.;
2. Валута на дълга - лева;
3. Вид на дълга - дългосрочен банков кредит, поет с договор за
общински заем с инвестиционно предназначение по чл.З, т.2 от ЗОД;
4. Начин на обезпечаване - залог на бъдещи вземания на Община
Луковит И бъдещи собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от ЗОД;
5. УСЛОВИЯ за погасяване - усвояване на кредита до 12 месеца от
сключване на договора; погасяване на равни месечни вноски, с
възможност за пълно или частично предсрочно погасяване без такса за
предсрочно погасяване; без такса ангажимент;
6. Максимален лихвен процент - едномесечен Sofibor плюс до 5 пункта
надбавка максимум .
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 41 ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение:
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:
§ 1. Създава се нова алинея 6 към член 19 със следния текст:
(6). (нова, Решениеномер 41/16.02.2012г.) Освобождават се от Такса за битови отпадъци като собственици и ползватели, считано от 01.01.2012 г. Целодневните детски градини и читалищата на територията на Община Луковит.
§2 В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 7
„§ 7 Наредбата е допълнена с Решениеномер 41/16.02.2012 г, взето с Протоколномер 5/16.02.2012 г. Допълнението влиза в сила от 01.01.2012 г. след разгласяване от Общински съвет.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 42 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МЕРИ И ПАСИЩА:

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.18 ал.8 от ЗОС, чл.17 ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение:
Актуализира Решениеномер 104/2008 г. относно определяне на наемна цена за предоставените мери и пасища от общинския поземлен фонд, като:
1. Определя наемна цена в размер на 2 лв./дка за предоставените мери и пасища, попадащи само в допустимия слой за подпомагане на земеделски площи.
2. Определя наемна цена в размер на 1 лв./дка за останалата част от предоставените мери и пасища от общинския поземлен фонд.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 43 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за ел.захранване на съществуваща сграда в имотномер 079065, местност „Пръдището", с.Дерманци:

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение:
1. Одобрява Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за ел.захранване на съществуваща сграда в имотномер 079065, местност „Пръдището", с.Дерманци, придружен с ел.схема.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 44 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по схема за безвъзмедна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" по оперативна програма „Регионално развитие":

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е :
1. Дава съгласие Община Луковит да кандидатства кандидатства с проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит" по Приоритетна ос 4 „Местно икономическо развитие и сътрудничество", операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" по оперативна програма „Регионално развитие"
2. Общински съвет Луковит декларира, че предназначението на
сградата/помещенията, обект на интервенцията, няма да бъде променяно за период не по-малък от пет години след приключване на проекта.
3. Общински съвет Луковит декларира, че лечебното заведение „МБАЛ Луковит" няма да бъде закрито за период не по-малък от пет години след приключване на дейностите по проекта.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 45 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти за отглеждане на трайни насаждения в землището на с.Петревене, община Луковит, м."Менковец":

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12 т.6, чл.14 ал.2, чл.15 т.1 и т.3 от ЗОС, и чл.91от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е :
1. Общински съвет, гр. Луковит, дава съгласие да бъдат прекратени Договори за аренда за поземлени имоти с кадастрален номер 001036 и имот с кадастрален номер 001039, образувани след разделянето на имот 001002 в землището на с. Петревене, Община Луковит в местността „Менковец", с арендатора Славчо Маринов Йолов от гр. Луковит, ЕГН 6110143127.
2. Приема оценка, изготвена от инж. КАПКА РАДЕВА - независим експерт -
оценител на земеделски земи и трайни насаждения със Сертификат 810100102 на КНОБ, относно разходите за създаване и отглеждане на трайни насаждения в поземлени имоти с кадастрален номер 001036 и имот с кадастрален номер 001039, образувани след разделянето на имот 001002 в землището на с.Петревене, Община Луковит в местността „Менковец", размер на 159 760 лв. (сто петдесет и девет хиляди, седемстотин и шестдесет лева).
3. Възлага на кмета на Община Луковит в двуседмичен срок след влизане в сила на настоящото решение на Общински съвет, гр. Луковит, да открие конкурсна процедура за отдаването под аренда на имоти с кадастрален номер 001036 (нула нула едно нула тридесет и шест), с площ от 100.00 дка (сто декара) в местността „Менковец", и имот с кадастрален номер 001039 (нула нула хиляда тридесет и девет), с площ от 100.00 дка (сто декара) в местността „Менковец", за отглеждане на трайни насаждения, съгласно условията на НРПУРОИ, за срок от 25 години, и заложено условие в конкурсната документация спечелилият конкурса кандидат да заплати на арендатора вложените средства за засаждане и отглеждане на трайните насаждения в размер на 159 760 лв. (сто петдесет и девет хиляда Седемстотин и шестдесет лева).

РЕШЕНИЕ НОМЕР 46 ОТНОСНО: Предоставяне  на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.45 "ж" от ППЗСПЗЗ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19 ал.4 т.1,2,3 от ЗСПЗЗ Общински съвет Луковит  взе следното Р Е Ш Е Н И Е :
I.Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя както следва:
1.Част - 2.580 дка от имотномер 331.149 с обща площ 58,730 дка в землището на гр.Луковит.
2.Част - 3,600 дка от имотномер 11.1 с обща площ 7,001 дка в землището на гр. Луковит
З. Имотномер  204.157 с обща площ 2,738 дка в землището на гр.Луковит.
4. Имотномер  87.33 с обща площ 7,150 дка в землището на гр.Луковит .
      5.Част - 5,000 дка от имотномер 148.39 с обща площ 9,600 дка в землището на   гр.Луковит.
6.Част - 5,500 дка от имотномер 329.100 с обща площ 22,558 дка в землището на гр.Луковит.
7.Част - 7,020 дка от имотномер 331.177 с обща площ 10.447 дка в землището на гр.Луковит
8.Част - 11,343 дка от имотномер 29004 с обща площ 41,840 дка в землището на с.Тодоричине.
²².Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 47 ОТНОСНО: Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Луковит за 2012 г:

На онование чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а ал.2 от Закона за народните чителища, Общински съвет -Луковит приема Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Луковит за 2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 48 ОТНОСНО: Пререгистрация на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Луковит, Роман, Угърчин, Червен бряг:

На онование чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Решениеномер 327/2010г. на ОбС Луковит и пререгистрацията на МИГ „Карлуковски карст" във връзка с избори 2011, Общински съвет Луковит определя за представител на Община Луковит във върховния орган на сдружението /Общо събрание/ г-н ЦВЕТЕЛИН ЦОКОВ – зам.кмет на общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/