ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 47/27.05.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№555

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНОНаредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества

На основание чл. 21, ал.2  и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 2, ал.4 от ЗОС,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Отменя Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества.

2. Приема Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества

Приложение: Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№556

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

ОТНОСНО:  Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се вс.Дерманци                                  

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:

1 .Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.250 дка, кад.№ 032006 в местност "Игина ливада" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.Данъчна оценка – 198.50 лв.

2.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.361 дка, кад № 032053 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 180.10 лв.

3.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.800 дка, кад.№033044 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 304.30 лв.

4. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.800 дка, кад.№ 033055 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 304.30 лв.

5.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.264 дка, кад.№ 033102 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 332.80 лв.

6. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.482 дка, кад.№ 033124 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 70.90 лв.

7. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.508 дка, кад.№ 033135 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 74.70 лв.

8.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.250 дка, кад.№ 033136 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с:Дерманци. Данъчна оценка – 380.40 лв.

9. 3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.400 дка, кад.№ 033137 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на.с.Дерманци. Данъчна оценка – 58.80 лв.

10.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.794 дка, кад.№033138 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 303.30 лв.

11.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 5.988 дка, кад.№039001 в местност "Батово" но плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 880.20 лв.

12.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.214 дка, кад.№ 039008 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 325.50 лв.

13.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.430 дка, кад.№ 039014 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 357.20 лв.

14.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.877 дка, кад.№ 039018 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 275.90 лв.

15.Земеделска земя с начин на трайно ползване  нива с площ от 0.900 дка, кад.№ 039023 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 132.30 лв.

16.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.327 дка, кад.№ 039028 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 195.10 лв.

17.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.080 дка, кад.№ 039041 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 158.80 лв.

18.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.404 дка, кад.№ 039042 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 206.40 лв.

19.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от1.800дка, кад.№ 039046 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 264.60 лв.

20.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.303 дка. кад.№ 039059 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 175.00 лв.

21.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.450 дка, кад.№ 039064 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 66.20 лв.

22.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.479 дка. кад.№ 039119 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 70.40 лв.

23.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.116 дка. кад.№ 040043 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 188.70 лв.

24.3емелелска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.450 дка, кад.№ 040047 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 76.10 лв.

25.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.700 дка, кад.№ 040149 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 456.40 лв.

26.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.623 дка, кад.№ 040255 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 105.30 лв.

27.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.665 дка, кад.№ 040302 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 97.80 лв.

28.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.107 дка, кад.№ 040305 в местност "Царичин" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 187.10 лв.

29.3емеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 0.900 дка, кад.№ 080049 в местност "Еледжиковото" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 132.30 лв.

З0.Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 1.354 дка, кад.№ 080051 в местност "Еледжиковото" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка – 199.30 лв.

ІІ.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :

1.1125.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване нива с площ от 2.250 дка,
кад.№ 032006 в местност "Игина ливада" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

2.785.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване  нива с площ от 1.361 дка,
кад.№ 032053 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

3.   1 035.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.800 дка,
кад.№ 033044 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

4.1 035.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.800 дка,
кад.№ 033055 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на сДерманци.

5.1 305.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 2.264 дка,
кад.№ 033102 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. . за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.482 дка, кад.№ 033124 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. 295 00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.508 дка, кад № 033135 в местност"Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 3. I 295.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 2.250 дка, кад.№ 033 136 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

9.  230.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.400 дка.
кад.№033137. в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. 1 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.794 дка, кад.№ 033138 в местност "Райкова млака" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. 3 895.00 лв. за Земеделска земя с начин на-трайно ползване - нива с площ от дка, кад.№ 039001 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 3. 1 275.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 2.214 дка, кад.№ 039008 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

13. 1 400.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване-нива с площ от 2.430 дка, кад.№ 039014 в местност "Батово" но плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. 1 080.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.877 дка, кад.№ 039018.в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. . за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.900 дка, кад.№ 039023 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

  16.765.00лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.327 дка, кад.№ 039028 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. . за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ отдка, кад.№039041 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.404 дка, кад.№ 039042 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

19.1035.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.800 дка,
кад.№ 039046 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

20.175.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.303 дка,
кад.№ 039059 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от дка: кад.№ 039064 в местност"Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. . за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.479 дка. кад.№ 039119 в местност "Батово" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 3. . за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с плош от 1.116 дка.

кад.№ 040043 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

 1. за Земеделска земя.с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.450 дка, кад.№ 040047 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 2.700 дка. кад.№ 040149 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на сДерманци.

26.360.00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 0.623 дка,
кад.№ 040255 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на сДерманци.

 1. за Земеделска земя с начин на трайно "ползване"- нива с площ от 0.665 дка, кад.№ 040302 в местност "Башиевец" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 2. . за.Земеделска земя.с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.107 дка, кад.№ 040305 в местност "Царичин" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 3. . за Земеделска земя е начин на трайно ползване - нива с площ от 0.900 дка, кад.№ 080049 в местност "Еледжиковото" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
 4. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива с площ от 1.354 дка, кад.№ 080051 в местност "Еледжиковото" по плана за земеразделяне на сДерманци.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№557

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот - общинска собственост  находящ се вгр.Луковит                                    

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС -  Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя - с начин на трайно ползване лозе и площ от 3415 кв.м., идентификатор 44327.331.146 по КККР на гр.Луковит чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Приема изготвена пазарна оценка в размер на 2220,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕ Ш Е Н И Е

№558

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО:  Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларни планове /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод и електропровод 20kV за захранване на ПИ с кадастрален номер 051036, землище на с. Дерманци

На основание чл.129, ал.1, във връзка с параграф 124, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21. ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план - Парцеларни планове /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура - довеждаш водопровод и електропровод 20kV във връзка със захранване на ПИ с кадастрален № 051036, м. „Ямен“ в  землището на    с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч, с трасета:

-  ВОДОПРОВОД през поземлени имоти, както следва: ПИ с кад. номер 000252 /общинско дере/; ПИ с кад. номер 000051 /общинско дере/; 000251 /общински полски път/; ПИ с кад. номер 150248 /общински полски път/; ПИ с кад, номер 150237 /общински полски път/ и ПИ с кадастрален номер 051036 /нива, имот на възложителя в който ще се реализира инвестиционното намерение/ с обща дължина на трасето 326.09 л.м.

-  ЕЛЕКТРОПРОВОД 20kV през поземлени имоти както следва: ПИ с кад. номер 150248 /общински полски път/; ПИ с кад. номер 150237 /общински полски път/ и ПИ с кадастрален номер 051036 /нива, имот на възложителя в който ще era реализира инвестиционното намерение с обща дължина на трасето 214.0 л.м.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕ Ш Е Н И Е

№559

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцелареи план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура - водопровод, с цел захранването на поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер 000068, м. „Вита", землище на с. Пещерна, общ. Луковит, обл. Ловеч:

На основание чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура - водопровод за захранването и обезпечаването за противопожарни нужди на ПИ с кадастрален №000068, м. „Вита", землище на с. Пещерна, общ. Луковит, обл. Ловеч, с трасе през ПИ с кадастрален номер 000018, представляващ полски път и собственост на Община Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№560

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за реализиране на демонтируем слънцезащитен навес пред обществена сграда - читалище реализирана в УПИ 1-985, кв. 55 по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци общ. Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21-25 от ЗОС и Наредба за разполагане на преместваеми съоръжения на територията на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласие, да се отдаде под наем или се сключи анекс към действащия договор от 01.02.2015 год., на терен с площ от 26 кв.м., част от УПИ 1-985, кв. 55,пo Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, пред съществуващо и функциониращо кафе-аперитив на „Бонели" ООД за изграждане на слънцезащитен навес на основание приложената скица-предложение, която следва да стане основание за издаване на виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 4 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

 №561

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Премахване на предвидена, но нереализирана улица с ОК 287; 288; 289 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, община Луковит, предвид разпоредбите на чл. 208 от ЗУТ.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.208 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе  следното решение:

1. Дава съгласие да се промени уличната регулационна линия, припокриваща съгласно действащия ПУП на с. Дерманци източната граница на ПИ с кадастрален номер 1290, по начин, чрез който да съвпадне със западната и северна граници на имота, а първата /по имотната граница между ПИ с кад. номер 1290 и ПИ с кад. номер 1291/ да стане дворищнорегулационна, като за целта се изработи съответния устройствен план и новообразувания урегулиран поземлен имот, съответстващ на ПИ с кадастрален номер 1290, се отреди за жилищно застрояване с Устройствена зона /Жм/.

2. При изработване на устройствения план:

- Да се спазват допустимите размери и площи при урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване /чл. 19 от ЗУТ/ както за новообразувания УПИ, така и за съседния УПИ І-1291.

-   Да се съблюдават и минимално допустимите размери за широчина на улици и тротоари - чл. 80 от ЗУТ.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№562

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Молба за закупуване па земеделски земи отразени в КВС на с. Дерманци като полски пътища, нереализирани на място с кадастрални номера 000249 и части от 000248

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. Дава съгласие за провеждане на процедура по смяна начина на трайно ползване на ПИ с кадастрален номер 000249, землище на с. Дерманци и продажбата му.
 2. Дава съгласие за отделяне на участъци от ПИ с кадастрален номер 000248 тангиращи по протежението на северозападната и югоизточна граници на ПИ с кадастрален номер 051027, смяна начина на трайно ползване на новообособените два имота в северозападна и югоизточна посока от ПИ с кадастрален номер 051027 и продажбата им.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

         Р Е Ш Е Н И Е

№563

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

Относно: Предоставяне  за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч на изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) –Луковит, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията й на „Водоснабдяване и канализация“ АД-Ловеч

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1, т.4, б.,,б”, чл.198о, ал. 4 от Закона за водите и §30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Общински съвет Луковит взе следното

     Р Е Ш Е Н И Е :

        1.Общински съвет Луковит дава съгласието си  «Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  – град Луковит с довеждаща инфраструктура до ПСОВ»,находяща се в ПИ с идентификатор 44327.80.25 и ПИ с идентификатор 44327.115.417,  местност „Панега” в землището на гр.Луковит  с площ от 12,7 дка, при граници на имота – имот №44327.80.20; №44327.80.22; №44327.80.26; №44327.115.45 и № 44327.80.10, публична общинска собственост, съгласно  АОС № 1884 /26.01.2009 г. за ПИ 44327.80.25 - за площадка на ПСОВ, АОС № 8661/20.05.2015г. -   за ПСОВ и АОС № 4233 /10.10.2012 г. за ПИ 44327.115.417 - за довеждащ път до ПСОВ

да бъде предоставена за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията й на ,,Водоснабдяване и канализация” АД Ловеч.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване

№СТ-05-688/20.05.2015г.  на ДНСК – София.

ПСОВ включва следните сгради и съоръжения:

І.Пречистване на водата

1.Входна помпена станция с груба решетка - 1бр.

Сградата е на едно ниво, с масивна стоманобетонова конструкция, със ЗП 60,8 кв.м.

2. Сграда за механично пречистване с комбинирано съоръжение за механично пречистване, въздуходувна и МСС.

Сградата е на едно ниво, с масивна стоманобетонова конструкция, със ЗП 219,0 кв.м.

3. Дебитомер на вход  ,

4. Блоксъоръжение – 1-1бр.,

4.1 Селектор,

4.2 РУ към ВРУ ,

4.3 UV-дезинфекция ,

4.4 Дебитомер на изход ,

4.5 ПС за РАУ и ИАУ ,

4.6 Шахта плаващи ,

5. Блоксъоръжение-2- 1бр.

5.1 Биобасейн „Продължителна аерация”

5.2 Вторичен радиален утаител

ІІ.Третиране на утайките

6. Утайкоуплътнител

7. Силоз за утайки –ЗП 64.0 кв.м.

8. Сграда - механично обезводняване с шнекова преса

Сградата е на едно ниво, с масивна стоманобетонова конструкция, със ЗП 103.5 кв.м.

9. Резервни изсушителни полета - 3бр.

ІІІ.Помощни сгради и съоръжения

10. Административно лабораторна сграда,

Сградата е на едно ниво, с масивна стоманобетонова конструкция, със ЗП 129,6 кв.м.

11. Трафопост ЗП–12 кв.м.

12. Дизелагрегат – 1 бр.

ІV.Площадкови комуникации:

-       Площадков водопровод

-       Площадкова канализация

-       Технологични тръбопроводи по пътя на водата

-       Технологични тръбопроводи по пътя на утайките

-       Въздухопроводи

-       Площадкови ел. мрежи НН.

V.Довеждаща линейна инфраструктура до ПСОВ

- довеждащ водопровод  - 696,20 м;

- довеждащ колектор 487,80 м

- довеждащ път  - 548,40 м;

- външно ел. захранване – 330,00 м

- отвеждащ колектор

2.Общински съвет-Луковит възлага на Кмета на Общината да внесе изискващата се документация в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Ви К“ АД- гр.Ловеч .

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№564

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Допускане изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура, при необходимост, с цел провеждане на процедурите по чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и урбанизиране на ПИ с кадастрален номер 022035, м. „Гладното ", землище на с. Дъбен, общ. Луковит., обл. Ловеч.

На основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл, 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларни планове /ПП/ за елементи на техническатаинфраструктура с цел урбанизиране на имота, разделянето му на отделни имоти с отреждане за жилищно и/или вилно застроявне и предвиди път за обслужването им.
 2. След одобряване на Подробния устройствен план /ПУП/, възлага на Кмета на Община Луковит да обяви тръжна процедура по продажба на отделните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№565

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО:Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване па поземлен имот - публична общинска собственост във връзка с неговата продажба.

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25, ал.5 във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. Дава предварително съгласиеза промяна, начина на трайно ползване от пасище в друга селскостопанска територия на поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище кад. № 44327.203.42 с площ от 4,162 дка, местност "Балан" по КККРна гр.Луковит

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползванена имота от пасище в друга селскостопанска територия .

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№566

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Проект по процедураBG05M9OР00I-2.002„Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

На основание чл.21, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи условията на процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,  Общински съвет  Луковит  вземе следното решение:

1.   Община Луковит да подаде проектно предложение по процедура
BG05M9OР001-2.002„Независим живот по ОП „Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020

 1. Чрез проекта да се осигури подкрепа за дейността на Звеното за социални дейности, създадено по процедура „Помощ в дома" към Домашен социален патронаж и превръщането му в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
 2. Услугите за социално включване в общността или в домашна среда да се поддържат за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
 3. Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване - обособяване на отделен отоплителен кръг със съответното оборудване и обзавеждане в помещенията, предвидени за работа на Центъра за услуги за социално включване / бившите класни стаи на училището в бившия Дом за деца с физически увреждания/, при следните условия:

-  Помещенията ще се ползват за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от три години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта;

-  Помещенията са общинска собственост и няма да има промяна на собствеността за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

     РЕ Ш Е Н И Е

№567

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №47/27.05. 2015 г.

 

ОТНОСНО:  Определяне на представител на Община Луковит в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Определя за свой представител в Общото събрание на акционерите на МБАЛ      „Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч на 19.06.2015 г., а при липса на кворум и на 06.07.2015 г. д-р Иван Генов Иванов – Управител на „МБАЛ – Луковит" ЕООД.

2. Упълномощава д-р Иван Генов Иванов да гласува по точките от дневния ред по своя преценка в полза на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 04.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева

https://www.livechatalternative.com/