ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 46/23.04.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№540

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО:    Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, както следва:

- Земеделска земя с начин на трайно ползване лозе, с площ от 0,838 дка, идентификатор № 44327.331.163 по КККР на гр.Луковит, местност „Поника”. Данъчна оценка на имота – 282,80 лв.

- Земеделска земя с начин на трайно ползване лозе, с площ от 0,898 дка, идентификатор № 44327.331.159 по КККР на гр.Луковит, местност „Поника”. Данъчна оценка на имота – 303,10 лв.

II.Приема  пазарна оценка в размер на:

- 700, 00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване лозе, с площ от 0,838 дка, идентификатор № 44327.331.163 по КККР на гр.Луковит, местност „Поника”.

- 740,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване лозе, с площ от 0,898 дка, идентификатор № 44327.331.159 по КККР на гр.Луковит, местност „Поника”.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№541

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО:    Закупуване на земеделска земя за разширяване на Гробищен парк с.Дерманци

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21 от ЗОС и чл.4 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Дава съгласие за закупуване на имоти кад.№053080, с площ от 1,800 дка, собственост на ЕТ „Петров – Ценко Петров” и кад.№ №053081, с площ от 1,447 дка, собственост на  Ценко Динков Цветков чрез доброволна продажба или чрез отчуждаване по Закона за общинската собственост.

2. Дава съгласие за изразходване на собствени бюджетни средства в размер до 2000,00 лв. за закупуване на горепосочените имоти с цел разширяване на Гробищен парк с.Дерманци.

3. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе разговор със собствениците на имоти за доброволна продажба.

4. При несъгласие от страна на собствениците за доброволна продажба Кмета на общината да внесе предложение до ОбС за принудително отчуждаване на имотите, съгласно изискванията на чл.23 от ЗОС, с цел задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.

           

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№542

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО:    Определяне  на  второстепенен  разпоредител  с  бюджет

На основание чл.11 ал.10 Закона за публичните финанси и Решение №506/17!02.2015 г. на ОбС Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Определя за второстепенен разпоредител с бюджет Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр.Луковит, ул. „Христо Ботев" № 26, включващ: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Здравец", гр. Луковит, ул. Неофит Рилски" № 4; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Зорница", гр. Луковит, ул. „Гето Йошев" № 20; Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Луковит, ул. „Христо Ботев" № 26; Дневен център за деца с увреждания с адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев" № 26, считано от 01.05.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи договор с ръководителя на определения в т.1 второстепенен разпоредител.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№543

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО:    Общински   план за  развитие  2014- 2020 година                                                                                                          

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионално развитие, Общински съвет Луковит приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№544

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Удостояване   на   граждани   със   званието "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит"

  1. 1.Куньо Костов Бояджиев (посмъртно) – видна обществена и високо ерудирана личност, културен и спортен деятел, основател на волейбола в Луковит, първият треньор по волейбол в Луковит и основен организатор на множество турнири, работил изцяло безвъзмездно,инициатор за построяване на първото в града волейболно игрище, както и на първия не само за града, но и за страната волейболен стадион. В резултат на неговата дейност в Луковит се създава голяма волейболна школа от състезатели и треньори, като част от тях намират място в елитни отбори в цялата страна. Със своята общественополезна дейност Куньо Бояджиев притежава изключителен принос за развитието на волейбола и спорта като цяло в Луковит и региона и съществени заслуги за популяризиране името на родното място в страната.

Мотиви: предложение вх.№02-2082/14.04.2015г. на ВК „Ботев” Луковит и вх.№94/16.04.2015 г. на Кмета на Община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№545

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Удостояване   на   граждани   със   званието  "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит"

Тодор Доков Тодоров (посмъртно) – изявен спортен деятел, учител по физкултура, съосновател и организатор на волейбола в Луковит, един от най-добрите състезатели на волейболните отбори „Червено знаме” на Луковит и София, най-дългогодишният треньор и специалист по волейбол в Луковит, подготвил успешно много отбори и състезатели от регионален и национален мащаб. Като служител на Българския съюз за физкултура и спорт (БСФС) – Луковит и Ловеч допринася значително за развитието на спорта в Луковит и областта, отличен е от Съюза с медал „Заслужил треньор”. Със своята обществено полезна дейност Тодор Доков притежава изключителен принос за развитието на волейбола и спорта като цяло в Луковит и региона и съществени заслуги за популяризиране името на родното място в страната.

Мотиви: предложение вх.№02-2082/14.04.2015г. на ВК „Ботев” Луковит, вх.№1690/23.03.2015 на ПК „Интелект” и вх.№94/16.04.2015 г. на Кмета на Община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№546

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Удостояване  на   граждани   със   званието  "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит"

Андриан Василев Йорданов – местен предприемач, спелеолог и инструктор по пещерно дело, обучил много млади пещерняци и популяризирал пещерния туризъм в Луковитския регион, самоук майстор в областта на изящните и приложните изкуства, който с лични умения и собствени финансови средства създава, подпомага и подобрява общественозначими културни, религиозни обекти и художествени дейности в Луковит и общината. Андриан Йорданов е основен инициатор, финансов благодетел и организатор на: укрепването на скален скит „Св. Никола” (Глигора) – Карлуково; изграждането на скулптурна композиция на входа на село Карлуково; възстановяването на скулптура „Луковитските моми” в Градската градина в Луковит; възстановяването на кръста и надписа на входа на храм „Успение Богородично” с. Петревене; укрепването и възстановяването на автентичния архитектурен облик на храм „Св. вмч. Георги” гр. Луковит. Изцяло с неговата финансова подкрепа в град Луковит бе сформиран и развива дейност Младежки духов оркестър „Родина”. Със своите общественополезни дела Андриан Йорданов притежава съществен принос за съхраняване и развитие на духовната традиция в община Луковит и значителни заслуги за запазване и подобряване архитектурния облик на родния край. 

Мотиви: предложение вх.№2130. на Архиерейско наместничество и вх.№94/16.04.2015 г. на Кмета на Община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                

                     /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№547

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Удостояване   на   граждани   със   званието "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит"

инж. Владимир Веселинов Даскалов – успешен предприемач в областта на производството на козметични, миещи и почистващи препарати, осигуряващ постоянна работа на много жители на град Луковит, Председател на Управителния съвет на ЛАК „Атлетик-90” гр. Луковит. Инж. Владимир Даскалов е един основен инициатор и един от главните спомоществователи за: провеждане на Международен турнир по лека атлетика в Луковит – Мемориал „Веселин Даскалов”; изграждане на първия в  геопарк в България – Геопарк „Искър-Панега” на територията на община Луковит; възстановяване традицията на храмовия обредно-ритуален празник Гергьовден в град Луковит; подобряване и обновяване архитектурния вид на храм „Св. вмч. Георги” гр. Луковит. Със своята обществено полезна дейност притежава съществен принос за развитието на местната икономика, спорта, православната християнска традиция, културата и туризма в община Луковит и значителни заслуги за популяризиране името на родното място в страната

Мотиви: предложение на о.с. Г.Антонов  и вх.№94/16.04.2015 г. на Кмета на Община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:      

/инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№548

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Удостояване   на   граждани   със   званието "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общинския съвет, Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит"

Йото Христов Пацов – изявен писател, журналист и общественик, чието потекло, живот и творчество са свързани със село Ъглен. Бил е редактор на едни от най-тиражираните печатни издания в България, основател и ръководител на някои от тях, както и кореспондент на чуждестранни печатни издания. Автор е стотици публицистични материали и на 14 книги, сред които са „Петелът кълве звездите” – разкази, „Лъжикерван” – роман, „Пръчка от леска” – стихове, „Учителите” – очерци, „Курбан” – стихове и др. Разказите му са преведени на руски, английски, украински, турски, молдовски и др. Автор е и на четири документални филма, свързани със село Ъглен и региона. Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти и на Съюза на ловците и риболовците в България. Йото Пацов продължава традициите на писателите от Ъглен Трифон Кунев, Илия Волен и Христо Пацов. Носител е на наградата за белетристика на Съюза на българските писатели. Инициатор и организатор е на Еньовския събор в село Ъглен, който се провежда повече от 12 години. Със своята творческа и общественополезна дейност притежава значими заслуги в областта на литературата, публицистиката и културата на национално равнище и принос за популяризиране името на село Ъглен и на Луковитския край.

Мотиви: предложение вх.№98/23.04.2015 г. на Кмета на с.Ъглен и вх.№94/16.04.2015 г. на Кмета на Община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                    /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

№549

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО:    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит през 2014 г.

                                                                                                                                                                 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА и  чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит приема доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в ОбщинаЛуковит през 2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№550

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Луковит в извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,  Общински съвет – Луковит  взе следното решение:

1. Дава мандат на ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит да представлява Общината  в извънредното  Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Ловеч на 07.05.2015 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Луковит да гласува съобразно интересите на Община Луковит по предвидения дневен ред:

- Обсъждане и приемане на изготвения съгласно чл.16 т.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД Ловеч за 2014 г.

- Вземане на решение по чл.34 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на Общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „ВиК” АД Ловеч, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

- Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатиране на дълготрайни материални активи – Пречиствателна сдтанция за отпадни води с довеждащ колектор, местност „Цигански бряг” гр.Ябланица от „ВиК” АД Ловеч

- Други

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№551

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

 

ОТНОСНО: Годишен  финансов отчет на    „МБАЛ Луковит” ЕООД за 2014 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА,  Общински съвет Луковит  приема Годишен  финансов отчет на „МБАЛ Луковит”  ЕООД за 2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№552

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНОГодишен  финансов отчет  на „Строител” ЕООД за 2011, 2012 и 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА,  Общински съвет  Луковит  приема Годишен  финансов отчет на „Строител”  ЕООД за 2011, 2012 и 2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№553

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНОГодишен  финансов отчет  на  „Строител” ЕООД за 2014 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА,  Общински съвет  Луковит  приема Годишен  финансов отчет на „Строител”  ЕООД за 2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№554

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.

 

ОТНОСНОПлан  за  изпълнение на Стратегията за социални услуги в Община Луковит за 2016 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 ЗМСМА,  чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 „б” от Правилника за неговото прилагане Общински съвет  Луковит приема План  за  изпълнение на Стратегията за

социални услуги в Община Луковит за 2016 г.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 01.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/