ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 45/26.03.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№520

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собствености резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.66 „а” от ЗОС, ОбС Луковит взе следното решение:

Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№521

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.56 ал.2 и чл.57 от ЗУТ, чл.76 ал.3 във връзка с чл.79 от АПК, ОбС Луковит взе следното решение:

1. Отменя Наредба за ред и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Луковит приета с Решение №83/21.10.2004 г.

2. Отменя Наредба за рекламните елементи на територията на община Луковит, приета с Решение №114/26.11.2004 г.

3. Отменя Решение №374/20.02.2006 г. относно тарифа за рекламната дейност в общината.

4. Приема Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№522

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Отпочване процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот №000339, с площ 9,639 дка находящ се в землището на с.Дъбен

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за концесиите и чл.6 ал.1 от Правилника за прилагане Закона за концесиите, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за предоставяне на концесия на воден обект – язовир – частна общинска собственост, съставляващ имот №000339, с площ 9,639 дка, находящ се в землището на с.Дъбен, община Луковит, област Ловеч, съгласно акт за общинска собственост №602/24.08.2001 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит цялостната организация по подготвителните действия и внасяне на мотивирано предложение по смисъла на чл.38 от Закона за концесиите за откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга върху водни обекти – общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№523

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Поземлен имот с начин на трайно ползване лозе, с площ от 3,802 дка, кад.№ 44327.329.115 по КККР на гр.Луковит, местност „Мушат” чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

II.Приема пазарна оценка в размер на 2300,00 лева.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№524

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Румянцево

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване –нива и площ от 1,939 дка, кад.№ 127020, местност „Камика” по плана за земеразделяне на с.Румянцево, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

II.Приема пазарна оценка в размер на 800,00 лева.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№525

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Имот № 108014 в землището на с.Румянцево, с площ от 10,000 дка за собственик насл.Милчо Василев Найденов

2. Имот № 010049 в землището на с.Карлуково с площ от 1,500 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

3. Имот № 010067 в землището на с.Карлуково с площ от 1,899 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

4. Имот № 010085 в землището на с.Карлуково с площ от 2,598 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

5. Имот № 010141 в землището на с.Карлуково с площ от 4,900 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

6. Имот № 010150 в землището на с.Карлуково с площ от 1,294 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

7. Имот № 012019 в землището на с.Карлуково с площ от 2,204 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

8. Имот № 012066 в землището на с.Карлуково с площ от 1,799 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

9. Имот № 014012 в землището на с.Карлуково с площ от 3,189 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

10. Имот № 014024 в землището на с.Карлуково с площ от 1,401 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

11. Имот № 014082 в землището на с.Карлуково с площ от 2,315 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

12. Имот № 014097 в землището на с.Карлуково с площ от 2,783 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

13. Имот № 014105 в землището на с.Карлуково с площ от 3,600 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

14. Имот № 014146 в землището на с.Карлуково с площ от 1,806 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

15. Имот № 010148 в землището на с.Карлуково с площ от 0,411 дка за собственик насл.Дано Петров Данов

16. Имот № 003017 в землището на с.Тодоричене с площ от 5,400 дка за собственик насл.Села Ибова Куртова

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№526

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Част -0,156 дка от имот № 44327.331.202 с площ 3,605 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.331.377 със собственик насл.Васил Панталеев Хинов.

2. Част -0,906 дка от имот № 44327.331.373 с площ ..... дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.331.377 със собственик насл.Васил Панталеев Хинов.

3. Имот № 44327.331.229 с площ 0,572 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.331.377 със собственик насл.Васил Панталеев Хинов.

4. Имот № 44327.331.129 с площ 0,724 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.331.377 със собственик насл.Васил Панталеев Хинов.

5. Част -2,371 дка от имот № 44327.85.7 с площ 3,967 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.85.17 със собственик насл.Христо Николов Станков

6. Част - 4,800 дка от имот № 44327.329.430 с площ 17,061 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.329.517 със собственик насл.Лазар Костов Лалов

7. Част - 3,500 дка от имот № 44327.100.26 с площ 14,391 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.100.115 със собственик насл.Лазар Костов Лалов

8. Част - 6,800 дка от имот № 44327.80.3 с площ 7,279 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.80.27 със собственик насл.Трифон Иванов Трифонов.

9. Част - 3,400 дка от имот № 44327.204.46 с площ 3,690 дка в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.204. 598 със собственик насл.Павел Найденов Вълчев.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№527

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящето решение на имоти с кад. №4005 и 4006 в землището на с.Тодоричене, съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 25 години.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4. Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години.;

2.5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

5. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№528

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Бракува:

1. Лек автомобил Мерцедес 207Д с рег.№ОВ 5285 АМ, рама WDB60136120840711, двигател 61693720057472, цвят бял, собственост на закритото учреждение ДДМФУСИ, описан в Свидетелството за регистрация № 000625571

2. Специален автомобил Фолксваген Транспортер Т с рег.№ОВ 5286 АМ, рамаWV2ZZZ25ZLHC02033, двигател –без номер, цвят бордо/оранжев, собственост на закритото учреждение ДДМФУСИ, описан в Свидетелството за регистрация № 000625572

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението по съответния ред, като спазва процедурите за инвентаризация и брак на автомобилите.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№529

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Даване съгласие за строеж на граница с урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.21 ал.5 от ЗУТ, Общински съвет луковит взе следното решение:

Дава съгласие собственика на УПИ V-117, кв.7 по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево, община Луковит – Апостол Шибилев Филев да изгради пристройка към съществуващата си жилищна сграда в режим на свързано застрояване с УПИ ІV-695, кв.7 – общинска собственост, като за целта изготви и одобри необходимите строителни книжа.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№530

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Смяна отреждането на УПИ ХVІІІ-177, кв.28 по Регулационния и кадастрален план на с.Дъбен и актуването му като частна общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134 ал.1 и ал.2, и т.6 от ЗУТ, Общински съвет луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие УПИ ХVІІІ-177, кв.28 по Регулационния и кадастрален план на с.Дъбен, община Луковит, общинска собственост, да смени отреждането си от „за училище” в „за обществено ползване”.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да възложи изработването на Проект за изменение на подробния устройствен план - План за регулация /ПИПУП-ПР/ с цел смяна отреждането на имота.

3. Имотът да се актува като частна общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –14 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№531

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.10 ал.З т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Луковит приема Информация по изпълнение на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА" -17 ; „ПРОТИВ" - 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№532

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2007- 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит приема Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2007-2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА"-17 ; „ПРОТИВ"-0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 03.04.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№533

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО:Прекратяване на членството на Община Луковит в Сдружение „Местна инициативна група „Карлуковски карст – Луковит, Роман, Угърчин, Червен бряг”

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, чл.22 ал.1 т.1 от ЗЮЛНЦ, чл.19 т.1 от Устава за устройство и дейността на Сдружение „Местна инициативна група „Карлуковски карст – Луковит, Роман, Угърчин, Червен бряг”, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Одобрява Община Луковит да прекрати членството си в Сдружение „Местна инициативна група „Карлуковски карст – Луковит, Роман, Угърчин, Червен бряг”, БУЛСТАТ 175974716, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Определя за представител на Община Луковит г-н Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит.

Възлага на представителя на Община Луковит да отправи едностранно писмено заявление до Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група „Карлуковски карст – Луковит, Роман, Угърчин, Червен бряг” за прекратяване на членството на Община Луковит, както и да съставя, подписва и внася всички други необходими документи, касаещи прекратяването на членството на Община Луковит в Сдружението.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№534

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО:Участие на Община Луковит в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит” по реда на Закона за управление на отпадъците

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.24 ал.2 от закона за управление на отпадъците, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласие за участие на Община Луковит в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”, учредено от общините в регион Луковит.

Одобрява приложения проект на устав на сдружението.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№535

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Луковит в редовното Общо събрание на акционерите на “ВиК” гр.Ловеч

На основание чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Луковитупълномощава Калин Димитров Василев - представител на Община Луковит във „В и К” АД да участва на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.04.2015 г. от 11.00 ч. и да гласува “ЗА” всички проекти за решения, приложени към проекта за дневен ред.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –13 ; „ПРОТИВ” – 4 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№536

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл.7 ал.4 т.3 от Наредбите за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:

І. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Вейхан Асенов Мариов, роден на 03.05.2007 г.

ІІ. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ София.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№536

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 339/17.12.2013 г.

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет ЛуковитАктуализира състава на Обществения съвет по социални дейности, както следва:

1. Гаврил Трифонов – Председател – Представител на ОбС

2. Иван Василев Иванов - Представител на ОбС

3. Стефчо Джингов Алипиев - Представител на ОбС

4. Янко Атанасов Янков - Представител на ОбС

5. Рахаела Бариева пацева – Представител на Д „СП” Луковит

6. Валя Карлова Манова – Представител на ОА Луковит

7. Невена Георгиева Антонова – Представител на С И Б за община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –13 ; „ПРОТИВ” – 4 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№537

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 4/29.11.2011 г. /относно постоянни комисии към ОбС/

На основание чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит Актуализира Решение №4/29.11.2011 г., като в състава на ПК по „Култура, образование и спорт” и ПК по „Обществен ред, законност и борба с корупцията” включва общинския съветник Янко Атанасов Янков, на мястото на Ивайло Радоев Маринов.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№538

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 10/29.11.2011 г. относно утвърждаване на МК по ЗУПГМЖСВ

На основание чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит Актуализира Решение №10/29.11.2011 г., като утвърждава местна комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на въпроси с многогодишни жилищноспестовни влогове в състав:

  1. Боряна Любенова Георгиева – Представител на Община Луковит
  2. Христина Петкова Ангелова - Представител на Община Луковит
  3. Галина Любенова Стоянова - Представител на Общински съвет
  4. Янко Атанасов Янков - Представител на Общински съвет
  5. Нина Георгиева Вацова - Представител на Общински съвет

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 03.04.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/