ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 44/17.02.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№506

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ  БЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2015 Г.

                На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 , във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.30 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, ПМС №8\16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

                            1. Приема бюджета на Община Луковит за 2015 г. както следва:

                                                                                                                  

         1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                                                  11 934 309 лв.

            / разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1/

         1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности - 7 035 557 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности   5 988 454 лв.   

1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 г.  - 1 047 103 лв.    

  / разпределен  съгласно Приложение  №2/

 1.1.2. Приходи за местни дейности -   4 898 752 лв.   в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  -  627 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи  1 240 500 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности -  1 287 800лв.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия -  1 236 200 лв.  

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 51 600 лв.     

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности 381100 лв.

 1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища - 187 900 лв.

1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи - 193200 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - 1 300 000 лв.

1.1.2.6. Финансиране  - 1 110 000 лв.

1.1.2.7.  Преходен остатък от 2014 г.  -  1 552 352 лв.

 / разпределен  съгласно Приложение  №2/

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ  В РАЗМЕР НА  11 036 371 лв.

/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3 в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности  - 7 035 557 лв.

1.2.1.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи - 100 000 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия  - 0лв.

1.2.3. За местни дейности0 -  4 307 035 лв.

1.2.3.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  - 100 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева.

 2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. в размер на     992 100 лв., по обекти видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 381 100 лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно  Приложение 5.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

 3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение №6

 3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г., съгласно Приложение №6.

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

 4.1. Културен календар  -  40 000 лв.

 4.2. Членски внос -  10 000 лв.

 4.3.Спортен календар -  15 000 лв.

 4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. Спортни клубове -  111 000 лв.

 4.4.2. Клубове на пенсионера и инвалида - 20 000 лв.

 4.5. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет - 10 000 лв.

 4.6. Упълномощава кмета на общинатада договори условията по предоставянето и отчитането на средствата по т.4.1.-4.5.

 5. Приема следните лимити за разходи: 

 5.1. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

 5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.

 6. Утвърждава

 6.1. Поименен списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по ред и условия определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно Приложение №7

 6.2. Списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит , които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 8.

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

 8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните  дейности за периода 2015, 2016, 2017 г.                       

 9. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет на Община Луковит, съгласно Приложение № 10

 10. Определя максималния размер на дълга, както следва:

 10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. – 1 300 000 лв.

 10.2. Общинските гаранции, които може да  бъдат издадени през 2015 г. – 0 лв.

 10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015 г. – 1 300 000 лв.

 10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №11.

 11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5%.

 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 30%.

 13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година в размерна 209 194 лв.

 14. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

 15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящето решение.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди разпределението.

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския съвет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от 2015 година.

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3. Във всички случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

 21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Вярно, с оригинала в ОбС.

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№507

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 79 от АПК, ОбС Луковит взе следното решение:

   Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. В чл. 38, ал. 1 се добавя текста  "след решение на общинския съвет" , като добива следната редакция:Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на Община Луковит, се осъществява след решение на общинския съвет от кмета на Община Луковит, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

§2. В чл. 49, ал. 4 се добавя текста  "след решение на общинския съвет" , като добива следната редакция: В случаите по ал. 1, т. 3, когато Община Луковит притежава до една трета част от неподеляем съсобствен имот, продажбата на частта на общината, се извършва от кмета на Община Луковит след решение на  общинския съвет.

§3. В чл 98,ал. 2 думите "извънбюджетни сметки" се заменят с "бюджетни сметки", като добива следната редакция: "Приходите от продажбата на документацията се внасят в съответните бюджетни сметки на Община Луковит."

§4.  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 7 със следния текст: „§. 7. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № ………….. от 2014 г., взето с Протокол № …………. Изменението и допълнението влизат в сила от ................. г. след разгласяване от Общински съвет”

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:  „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№508

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление, разпореждане с общински жилища

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

   Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбатаза реда и условията за управление, разпореждане с общински жилища, както следва:

§1. В чл. 29, ал. 1, т.1  думите "шест месеца "се заменят с "три месеца", като добива следната редакция:"неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 3 /три/ месеца".

§2. В чл. 38 се добавя фразата "съобразно изискванията на чл. 49 от Закона за общинската собственост и правилата на настоящата Наредба.” и придобива следната редакция: "Замяната на общински жилища се извършва от кмета на Община Луковит  след решение на ОбС Луковит съобразно изискванията на чл. 49 от Закона за общинската собственост и правилата на настоящата Наредба".

§3В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 4 със следния текст: „§. .... Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 508 от 2015 г., взето с Протокол № 44 от 2015 г. Изменението и допълнението влизат в сила от ................. г. след разгласяване от Общински съвет”

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№509

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25 ал.5, във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище мера в друга с9елскостопанска територия на :

- поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, кад.№ 116008 с площ от 0,881 дка, местност „Стопански двор” по плана за земеразделяне на с.Тодоричене

- поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, кад.№ 116014 с площ от 0,495 дка, местност „Стопански двор” по плана за земеразделяне на с.Тодоричене

- поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, кад.№ 116024 с площ от 3,000 дка, местност „Стопански двор” по плана за земеразделяне на с.Тодоричене

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната начина на трайно ползване на имота от пасище мера в изоставена ливада.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№510

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Ползване на общински мери и пасища

На основание Решение № 333/17.12.2013 год. на ОбС за правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро  екологично и земеделско състояние,  Общински съвет Луковит   взе следното решение:                                

  1. Определя общински мери и пасища за общо ползване на земеделски стопани – животновъди и/или техни сдружения, съгласно представени от кметствата на съответните населени места списъци на земеделските стопани и техни сдружения с отглежданите от тях животни, регистрирани от ветеринарен лекар по вид, възраст и брой, съгласно Приложение № 1

2. Определя задълженията на земеделските стопани

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (EO) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 г., са определени следните Национални стандартикасаещи ползването на мерите и пасищата:

I. Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние:

1. За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.1. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн

Национален стандарт 1.2. За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние по-малко от 5 m от реката.

Национален стандарт 1.3. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2. За запазване на органичното вещество:

Национален стандарт 2.1. На един земеделски парцел се забранява монокултурно отглеждане за повече от две поредни години на лен, слънчоглед, захарно цвекло, грах.

Национален стандарт 2.2. Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

3. Запазване на структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1. Забранява се използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.

4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища, ливади и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха), и/или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. За равнинните райони, при наличие на заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000”, издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея забрана за косене до определена дата, срокът за извършване на коситбата се удължава с 30 дни, след изтичане срока на забраната

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridiumaquilinum), чемерика (Veratrumspp.), айлант (Ailanthusaltissima) и аморфа (Amorphafruticosa).

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

5. За опазване и управление на използването на водите

Национален стандарт 5.1. При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 5.2. Задължително е осигуряването на буферни ивици с ширина минимум 5 метра по протежение на повърхностни водни обекти (реки, язовири, езера, море), с изключение на оризовите клетки, чрез естествена растителност (трева, дървета, храсти) или поддържани в чим. Забранява се прилагането на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици.

II. Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните национални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

1. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони;

2. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, различни от планинските;

3. Агроекологични плащания;

4. Плащания по НАТУРА 2000 за земи;

5. Плащания по НАТУРА 2000 за гори.

III. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списъци на земеделските стопани и техни сдружения с отглежданите от тях животни, регистрирани от участъков ветеринарен лекар по вид, възраст и брой, които желаят да ползват общинските мери и пасища и да кандидатстват за средства, предназначени за директни плащания  за хектар .

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№511

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за гаражи в УПИ ІХ, кв.73 по Регулационния план на гр.Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.21-25 от ЗОС и чл.183фот ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на гаражи в УПИ ІХ, кв.73 по Регулационния план на гр.Луковит, на основание приложената скица, като основание за издаване на виза за издаване на виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит.

2. Възлага на Кмета на Общината да обяви тръжни процедури и със спечелилите да сключи договор на основание чл.183 от ЗУТ.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№512

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП- ПЗ и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ в землището на с.Дерманци

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.124а  ал.1, във връзка с чл.59 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с кадастрален номер 165063, местност „Зелени ливади” в землището на с.Дерманци, община Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, като същият се отреди за „База за конен спорт и туризъм”, при спазване на градоустройствени показатели за Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи го дейности – Ок, съгласно чл.28, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№513

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Отпускане на ежемесечна помощ на жител от с.Бежаново

 На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласие за осигуряване на ежемесечна помощ в размер на 100,00 лв. на столетницата Цвята Дякова Генкова – жител на с.Бежаново, община Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№514

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

На основание чл.7 ал.4 т.3 от Наредбите за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  предлагам ОбС Луковит да вземе следното решение:

І. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:

  1. Вера Кочова Каменова, родена на 02.07.1999 г.
  2. Катрин Галинова Илиянова, родена на 25.08.2002 г.
  3. Михаил Галинов Илиянов, роден на01.12.2007 г.
  4. Урнела Галинова Илиянова, родена на 14.09.2003 г.
  5. Ивайла Галинова Илиянова, родена на 28.09.2011 г.

ІІ. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ София.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№515

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет Луковит за периода 01.01. 2014 г. -31.12.2014 г.

На основание чл. 27 ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Луковит приема отчета за дейността на Общинския съвет за периода 01.01. 2014 г. -31.12.2014 г., съгласно приложението.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –18  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№516

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №497/28.01.2015 г.  от Областен управител Ловеч

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното решение:

Отменя Решение № 497 от 28.01.2015 г. на ОбС Луковит.

 

Мотиви: Заповед РД-07-169 /13.02.2015 г. на Областен управител Ловеч

                                            

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№517

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Провеждане на тайно гласуване и определяне на комисия за избор на кмет на кметство с.Тодоричене

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното решение:

  1. Определякомисия в състав:

-         Георги Антонов

-         Данаил Динков

-         Гаврил Трифонов

Която да проведе тайно гласуване по избор на кмет на кметство с.Тодоричене

                                            

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№518

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Тодоричене

На основание чл.42 ал.5 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното решение:

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Тодоричене Валентин Маринов Кунчев

Мотиви: Решение на ОИК Луковит за прекратяване пълномощията на кмет поради смърт.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 25.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№519

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г.

ОТНОСНО: Решение №243-МИ на Общинска избирател

https://www.livechatalternative.com/