ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 43/28.01. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №493

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска  собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит прилагането на контрола и изпълнението на програмата.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” 16 ;   „ПРОТИВ” –1  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е    №494

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурсна следните имоти:

1. Земеделска земя – начин на трайно ползване нива, с площ от 2,470 дка, кад.№44327.100.70, местност „Кабар” по КККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 242,06 лв.

2. Земеделска земя – начин на трайно ползване нива, с площ от 1,963 дка, кад.№44327.100.71, местност „Кабар” по КККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 192,37 лв.

II.Приема пазарна оценка за имотите, както следва:

- 1300,00 лв. - за земеделска земя – начин на трайно ползване нива, с площ от 2,470 дка, кад.№44327.100.70, местност „Кабар” по КККР на гр.Луковит

- 1000,00 лв. - за земеделска земя – начин на трайно ползване нива, с площ от 1,963 дка, кад.№44327.100.71, местност „Кабар” по КККР на гр.Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №495

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба Поземлен имот идентификатор 44327.502.2912 по КККР на гр.Луковит чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 2135,00 лева.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №496

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване  на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Имот №042037 в землището на с.Пещерна, с площ от 6,217 дка за собственик насл.Макньо Димитров Гергов

2. Имот №062031 в землището на с.Беленци, с площ от 14,500 дка за собственик насл.Георги Славчев Вутов.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №497

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване и управление на движимо имущество – общинска собственост

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.14 от НРПУРОИ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по предоставяне на товарен автомобил ГАЗ-66 с фургон, собственост на община Луковит за безвъзмездно ползване и управление на Ловно рибарско дружество с.Карлуково във връзка с осъществяване дейността на дружеството.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18  ;   „ПРОТИВ” – 0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                             /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №498

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Определяне представител в Асоциацията по ВиК, обслужвана от ВиК АД Ловеч

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава мандат на ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит да представлява общината  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Ловеч на 29.01.2015 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Луковит да гласува съобразно интересите на Община Луковит по предвидения дневен ред:

- Обсъждане и приемане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч за 2015 г.

- Други

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ;   „ПРОТИВ” – 0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №499

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Държавния прием в СОУ „Алеко Константинов” Луковит за учебната 2015/2016 година

 

На основание чл.20, във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, чл.150 ал.1 т.6 , във връзка с чл.49 ал.6 от ППЗНП, Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища и предложение на директора на СОУ „Ал.Константинов”,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

В СОУ „Алеко Константинов” гр.Луковит да се осъществи държавет план прием за учебната 2015/2016 година, както следва:

І. След завършено основно образование

1. Технологичен профил – „Информационни технологии”

Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета, с 26 броя ученици.

Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2.БЕЛ, 3.История, 4.География

Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии, 2. Математика, 3.География и икономика, 4. Чужд език – английски език

2. Технологичен профил – „Туризъм”

Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета, с 26 броя ученици.

Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2.География, 3.БЕЛ, 4.История

Профилиращи предмети: 1.Технологии, 2.География и икономика, 3.Информационни технологии, 4. Чужд език – английски език

ІІ. Прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език

1. Технологичен профил – „Предприемачество и бизнес”

Приемът да се осъществи по Наредба №11/28.03.2005 г. в една паралелка с 5 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета, с 26 броя ученици.

Приемни изпити: Български език и литература и Математика

Балообразуващи предмети: Математика и Български език и литература

Профилиращи предмети: Технологии, Информационни технологии и География и икономика

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ;   „ПРОТИВ” –0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №500

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Общински годишен план за младежта за 2015 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.16 ал.1 от Закона за младежта,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Общински годишен план за младежта за 2015, съгласно приложението.

 

Приложение: Общински годишен план за младежта за 2015 г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №501

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №491/18.12.2014 г. от Областен управител Ловеч

 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе следното решение:

Отменя Решение № 491 от 18.12.2014 г. на ОбС Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19  ;   „ПРОТИВ” – 0  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №502

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на структурата на Общинска  администрация Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.61 и чл.76 ал.1 от Правилника за организация...........,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

Актуализира структурата на Общинска администрация Луковит, съгласно Приложение 1.

 

Приложение: Структура на Общинска администрация Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 4  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №503

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035

 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 от наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на нърговските дружества,,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Освобождава от длъжност управителя на „Строител” ЕООД Николай Иванов Николаев, като го освобождава и от отговорност за дейността му като управител за периода, в който е изпълнявал тази длъжност.

2. Избира за нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 Иван Миков Иванов.

3. Определя възнаграждение на новоизбрания управител в размер на минималния осигурителен праг, предвиден за заемане на длъжността. Възнаграждението ще се изплаща от дружеството.

4. Дава мандат на представителя на Община Луковит в „Строител” ЕООД г-н Мариян Минков да сключи с новоизбрания управител Договор за управление, съобразно условията на т.2 и 3 от настоящето решение.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №504

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение №438/21.08.2014 г. на ОбС Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит актуализира свое решение №438/21.08.2014 г., както следва:

1. Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише Запис на Заповед/Банкова гаранция за сумата от 690 759,33 лв. във връзка с авансово плащане по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали”, проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр.Луковит” по договор №BG161PO001/4.1-05/2011/014

2. Решението важи до 28.02.2016 год./два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е  №505

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г.

ОТНОСНО: Разрешение за делба на УПИ ІІ, кв.42 по Регулационни план на гр.Луковит – общинска собственост

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие УПИ ІІ, кв.42 по Регулационни план на гр.Луковит да се раздели на два нови имота, като в самостоятелен имот се отдели трафопоста с аналогично отреждане, а от останалата част се образува самостоятелно УПИ и отреди „за озеленяване”.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да възложи изработването на Проект за изменение на подробния устройстве план – План за регулация/ПИПУП-ПР/ с цел делба на същия, както и отразяване на делбата в кадастралната карта на града.

3. Дава съгласие новообразувания УПИ с отреждане „за озеленяване и отдих” да бъде облогороден и се включи в зелената система на града.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.02.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/