ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 42/18.12. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

№484

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.12.2014 Г.

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Приема актуализация та на бюджета на Община Луковит към 01.12.2014 г., като:

1 . Променя разходната част на общинския бюджет, както следва:

Луковит

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 123 „Общински съвети”

420-14 Обезщетения и помощи по решения на общинския съвет

2 000

Луковит

Функция „Образование”

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

10-30 Текущ ремонт

2 702

Луковит

Функция „Образование”

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

52-02 Придобиване на сгради

10 872

Луковит

Функция „Здравеопазване”

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”

52-02 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия

30 000

Луковит

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”

10-20 Външни услуги

7 080

Луковит

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”

10-30 Текущ ремонт

- 78 726

Луковит

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Дейност 866 „Общински пазари и тържища”

12 000

Домашен социален патронаж

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група „Прогр.дейности и служби по соц.подпомагане и заетост”

Дейност 524 „Домашен социален патронаж”

10-11 Храна

15 000

Кметство Дерманци

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

10-20 Външни услуги

17 000

Кметство Торос

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

10-20 Външни услуги

3 991

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Опазване на околната среда”

Дейност 622 „Осветление на улици и площади”

52-05 Придобиване на ДМА – стопански инвентар

1 009

Кметство Бежаново

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

10-20 Външни услуги

7 000

Кметство Ъглен

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

10-15 Материали – 1000

10-20 Външни услуги - 1000

2 000

Кметство Тодоричене

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

10-20 Външни услуги

700

Кметство Петревене

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

10-20 Външни услуги

2 500

Кметство Карлуково

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

10-15 Материали

500

Кметство Беленци

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”

Дейност 619 „Други дейности”

10-30 Текущ ремонт

9 000

І. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№485

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: План-сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2015 година

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от ЗМДТ,  Общински съвет Луковит одобрява план-сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2015 година съгласно Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №486

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Тригодишна бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2015 – 2017 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит приема Тригодишна бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2015 – 2017 г., съгласно Приложения №№8, 6-а, 6-б, 6-в.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№487

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1 .Имот № 073002 в землището на с.Беленци с площ от 3,025 дка за собственик насл.Бано Петров Банчев

2 .Имот № 075025 в землището на с.Беленци с площ от 5,403 дка за собственик насл.Бано Петров Банчев

3 .Имот № 085026 в землището на с.Беленци с площ от 5,579 дка за собственик насл.Бано Петров Банчев

4 .Имот № 099111 в землището на с.Дерманци с площ от 5,997 дка за собственик насл.Рада Иванова Сиракова

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№488

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25 ал.5, във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище мера в полски път на поземлен имот  кадастрален номер 160022, с площ от 0,147 дка, местност „Ценковото” по плана за земеразделяне на с.Ъглен.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползване на имота от пасище мера в полски път.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№489

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в с.Дерманци

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Имот, включващ се към УПИ І-614, 615, с площ 527 кв.м. и имот включващ  се към ІІ-614, 615, с площ от 159 кв.м. в кв.49 по плана на с.Дерманци с ликвидиране на съсобственост с ТПК „Витас” с.Дерманци.

II. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:

- 3430,00 лв. за  имот включващ секъм УПИ І-614, 615, с площ 527 кв.м.

- 1040,00 лв. за имот включващ се към ІІ-614, 615, с площ от 159 кв.м в кв.49 по плана на с.Дерманци

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№490

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект  за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура в обхват ПИ с кадастрални номера 079018, 121037, 079020, 079019, 161017, 346013, 067022, 119002, 169004, 070015 в землището на с.Торос

 

На основание чл.124а ал.1, във връзка с чл.59 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват ПИ с кадастрални номера 079018, 121037, 079020, 079019, 161017, 346013, 067022, 119002, 169004, 070015 в землището на с.Торос, община Луковит с цел смяна на предназначението на имотите за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, като се отредят както следва:

ПИ с кадастрален номер 169004 – за обществени нужди

ПИ с кадастрални номера 079018, 121037, 079020, 079019, 161017, 346013, 067022, 119002, 070015 – за жилищно строителство – Жм/Жилищна устройствена зона с малка височина/ съгласно чл.17 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №491

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на общински съветник

 

На основание чл.30 ал.4 т.5  от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Предстрочно прекратява пълномощията на общинския съветник  ИВАЙЛО РАДОЕВ  МАРИНОВ

2. Препис от настоящето решение да се изпрати на Общинска избирателна комисия Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 26.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№492

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г.

Относно: Избиране на съдебни заседатели за Районен съд Луковит.

 

На основание чл. 67 и следващите от ЗСВ, във връзка с Наредба №1/2011 г. за съдебните заседатели и в изпълнение на указанията съгласно писмо №1822/16.06.2014 г. на Окръжен съд Ловеч относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Предлага за съдебни заседатели в Районен съд Луковит да бъдат избрани кандидатите, както следва:

 1. Цветанка Василева Славчева, ЕГН 601125****
 2. Цветозара Олег Пенчева, ЕГН 810501****
 3. Росица Николаева Дамянова, ЕГН 520703****
 4. Иванчо Лазаров Дамянов, ЕГН 520508****
 5. Любомир Георгиев Лазаров, ЕГН 551017****
 6. Вера Василева Георгиева, ЕГН 740109****
 7. Деяна Маринова Стоянова, ЕГН 610101****
 8. Цонка Цочева Панова, ЕГН 500904****
 9. Нели Георгиева Цокова, ЕГН 730922****
 10. Йотко Петков Йотов, ЕГН 550310****
 11. Детелина Павлова Цанкова, ЕГН 660318****
 12. Марияна Василева Иванова, ЕГН 650611****
 13. Маргарита Георгиева Георгиева, ЕГН 520525****
 14. Татяна Петкова Христова, ЕГН 560525****
 15. Милчо Василев Милчев, ЕГН 580302****

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

https://www.livechatalternative.com/