ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 40/27.11. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№471

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014

 

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2013 Г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от ЗПФ и чл.49 и чл.52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности, за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Луковит, е представен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. съдържащ:

1.Обяснителна записка за изпълнение на бюджета

1.1. Приходи по бюджета – приложение 1

1.2.  Разходи по функции – приложение № 2

2. Отчет за извънбюджетните сметки и фондове-приложение № 3

Имайки предвид предоставените данни, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приема изпълнението на бюджета към 31.12.2013 г.

1. Отчет приходи в размер на 9 027 925 лева

2. Отчет разходи в размер на 9 027 925 лева

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към

31.12.2013г.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№472

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Луковит за финансиране на проект "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ЛУКОВИТ по Процедура на ОП "Околна среда 2007 - 2013" BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население с над 10 000 е.ж.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗПФ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД,  Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие  Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж.и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали", схема BG161РО005/10/1.11/02/16, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 1 300 000 (Един милион и триста хиляди) лв.;

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

-           Срок на погасяване - до 60 месеца, считане от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници на погасяване – от собствени бюджетни средства

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078 %,

• Други  такси,  наказателни лихви,  неустойки  и  разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване   на   залог   върху   собствените   приходи   на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -„Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№473

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25 ал.5, във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище с храсти в изоставена ливада на поземлен имот с начин на трайно ползване – пасище с храсти, кадастрален номер 015093 и площ от 7,370 дка, местност „Доковото” по плана за земеразделяне на с.Бежаново.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползване на имота от пасище с храсти в изоставена ливада.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№474

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящ се в с.Бежаново

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:

1. Земеделска земя – с начин на трайно ползване изоставена ливада и площ от  12,946 дка, кад.№ 015113, местност „Букоров дол” по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 854, 00 лв.

2. Земеделска земя – с начин на трайно ползване изоставена ливада и площ от  13,545 дка, кад.№ 015107, местност „Букоров дол” по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 218, 10 лв.

3. Земеделска земя – с начин на трайно ползване изоставена ливада и площ от  4,415 дка, кад.№ 015151, местност „Букоров дол” по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 71, 10 лв.

II. Приема пазарна оценка за  имот  кад.№ 015113,  015107, 015151, местност „Букоров дол” по плана за земеразделяне на с.Бежаново в размер на  350,00 лв. за декар.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№475

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване и управление на движимо имущество – общинска собственост

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.14 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на ФК „Ботев Луковит”  автомобил „Пежо Партнер” с рег.№ ОВ 5464 АТ, собственост на община Луковит , във връзка с осъществяване дейността на клуба.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по предоставяне на ползването и управлението на автомобила.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№476

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Дарение на общински имот находящ се в с.Бежаново

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 във връзка с чл.35 ал.5 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие Община Луковит да извърши дарение на Народно читалище „Учител – 1921” с.Бежаново, община Луковит следния свой недвижим имот: двуетажна масивна сграда със застроена площ от 820 кв.м. и друга двуетажна масивна сграда със застроена площ от 320 кв.м., дворно място с площ от 6,300 дка, намиращи се в кв.4, кад.№ 839, 840, 841, 842, 843, 844 и 845, актувани с АОС №768/04.09.2003 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши последващите действия по извършване на дарението и вписването му при Агенция по вписвания при РС Луковит.

3. Всички разходи, свързани с вписването на договора за дарение са за сметка на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№477

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Закриване на Дом за деца с физически увреждания

 

На основание чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за закриване на Дом за деца с физически увреждания

Капацитет: 35 места

Дата на влизане на решението в сила: 01.01.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да открие процедура за закриване на социалната услуга..

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 12.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №478

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 112502 в землището на с.Бежаново

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.59 от Закона за устройство на територията и чл.54, чл.55 и чл.56 от Закона за горите, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS №3625” в ПИ с кадастрален номер 112502 в землището на с. Бежаново, община Луковит и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, във връзка с учредяване право на строеж върху поземлен имот горска територия без промяна предназначението на територията.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№479

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община луковит за 2015 година

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а ал.2 от Закона за народните читалища  Общински съвет Луковит приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2015 г., съгласно приложението.

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№480

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,   Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1. Да се внесе предложение в Министерския съвет на Република България за

отпускане на персонална пенсия на Роза Николаева Борисова, ЕГН 4909153119, гр.Луковит, ул. Кокиче №23

2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето по т.1 от настоящото решение.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №481

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Опрощаване на задължение към държавата на гражданин на гр. Луковит

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет – Луковит взе следното решение:  

Предлага на Президента на Република България да не се опрощава задължението към държавата на Славчо Маринов Йолов с постоянен адрес: гр. Луковит, ул. „Левира” № 4, който моли Президента на Република България да му опрости задължение към НАП, предвид становището на МФ, Решение на ВАС София/2011 г.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и като взе предвид становището на МФ,  Решение на ВАС София/2011 г.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали на заседанието: 16

 

Гласували:

„ЗА” – 10;   „ПРОТИВ” – 6 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№482

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014 г.

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №461 по протокол №39/30.10.2014 г. на Общински съвет Луковит

 

На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Изменя т.2 на Решение №461/30.10.2014 г., както следва:

„Определя възнаграждение на новоизбрания управител в размер на минималния осигурителен праг, предвиден за заемаена на длъжността. Възнаграждението ще се изплаща от дружеството”.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№482

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №41/05.12. 2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на „Строител" ЕООД, ЕИК 820151035, откриване на процедура по ликвидация и назначаване на ликвидатор на дружеството

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12 ал.1, т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Луковит:

1. Взема решение за прекратяване на „Строител" ЕООД, ЕИК 820151035.

2. Открива процедура по ликвидация на Дружеството;

3. Назначава за ликвидатор управителя на Дружеството Николай Иванов Николаев, ЕИК 820151035;

4. Дава мандат на управителя Николай Иванов Николаев да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение решенията па Общински съвет Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 05.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/