ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

52

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2016 Г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а ал.2 от Закона за народните читалища,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2016 г., съгласно приложението.

 

        Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност

                              в Община Луковит за 2016 г

 

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/