ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

43

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2016 Г.

 

На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл. 2, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, ПМС №380\29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит  Р Е Ш И:

               

            1. Приема бюджета на Община Луковит за 2016 г. както следва:

                                                                                                                     

            1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                                    11 994 616 лв.

            / разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 1/

            1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности                          7 004 955 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности   6 425 656 лв.   

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г.                                                 579 299 лв.    

  / разпределен  съгласно Приложение  №2/

 

            1.1.2. Приходи за местни дейности -                                                       4 989 661 лв.

                        в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                  657 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                           1 960 800 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности                                        1 683 100лв.

      1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия                                1 237 700 лв.  

      1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване   64 300 лв.     

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи

за местни дейности                                                                            381100 лв.

1.1.2.6. Финансиране                                                                         - 529 000 лв.

1.1.2.7.  Преходен остатък от 2015 г.                                              1 217 761 лв.

                                   / разпределен  съгласно Приложение  №2/

 

  

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ  В РАЗМЕР НА                                                  11 994 616 лв.

/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3 /

в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности                                                 7 004 955 лв.

1.2.1.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи                                   0 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от

държавата дейности със средства от собствените приходи

и от изравнителна субсидия                                                                                    0лв.

1.2.3. За местни дейности                                                                           4 989 661 лв.

           

           

            1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева.

            2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. в размер на     708 092 лв., по обекти видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

            2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 381 100 лв. съгласно Приложение № 4.

            2.2. Приема разчет за разходите, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно  Приложение 5.

           

            3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

            3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение №6

            3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно Приложение №6.

            4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

            4.1. Културен календар                                                                                         40 000 лв.

            4.2. Членски внос                                                                                                  12 000 лв.

            4.3.Спортен календар                                                                                            15 000 лв.

            4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. Спортни клубове                                                                                                    111 000 лв.

                        4.4.2. Клубове на пенсионера и инвалида                                                   20 000 лв.

            4.5. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет                                  10 000 лв.

            4.6. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на средствата по т.4.1.-4.5.

 

            5. Приема следните лимити за разходи: 

            5.1. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто от средствата за

работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

            5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.

                       

            6. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит , които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.

            7. Утвърждава разходите, целите по проходите и числеността на щатния и извънщатния персонал на Общинското предприятие, съгласно Приложение № 8.

            8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

 

            9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните  дейности за периода 2017 - 2019 г.                    

 

            10. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет на Община Луковит, съгласно Приложение № 10

            11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

            11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. – 50 000 лв.

            11.2. Общинските гаранции, които може да  бъдат издадени през 2016 г. – 0 лв.

            11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016г. – 1 800 000 лв.

            11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №11.

            12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 5%.

            13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 30%.

           

            14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 206 723 лв.

            15. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

            16. Оправомощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

17. Възлага на кмета:

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди разпределението.

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

            20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

            21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

                       

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/