ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/30.10. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№458

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.25, ал.5 и ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище мера в друга селскостопанска територия на:

1.1. Поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, кад.№162016, с площ 6,104 дка, местност „Ценов геран” по плана за земеразделяне на с.Торос и

1.2.  Поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, кад.№174029, с площ 9,567 дка, местност „Полето” по плана за земеразделяне на с.Торос.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната начина на трайно ползване на имота от пасище мера в друга селскостопанска територия.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№459

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

 

Относно: Отпочване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост — Язовир, съставляващ имот № 002303, с площ 8,855 дка. находящ се в землището на                  с. Карлуково Община Луковит, Област Ловеч

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за концесиите и чл.6 ал.1 от Правилника за прилагане Закона за концесиите, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за предоставяне на концесия на воден обект - язовир - частна общинска собственост, съставляващ имот №002302, с площ 8,855 дка, находящ се в землището на с. Карлуково, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно акт за общинска собственост № 608 / 24.08.2001 г.

2. Възлага на кмета на Община Луковит цялостната организация по подготвителните действия и внасянето на мотивирано предложение по смисъла на чл. 39, ал. 2 от Закона за концесиите за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху водни обекти - общинска собственост.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№460

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

 

Относно: Освобождаване от длъжност управителя на „Строител” ЕООД

На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Освобождава от длъжност и от отговорност управителя на „Строител” ЕООД  Иван Николаев Шкодров

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№461

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

 

Относно: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД

На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Избира за нов управител на  „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 Николай Иванов Николаев за срок от шест месеца

2. Определя възнаграждение на новоизбрания управител в размер на минималния осигурителен праг, предвиден за заемане на длъжността, които Община Луковит следва да заплаща в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството.

3. Дава мандат на представителя на Община Луковит в „Строител” ЕООД г-н Мариян Минков да сключи с новоизбрания управител Договор за управление, съобразно условията на т.2 и т.3 от настоящето решение.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№462

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя – с начин на трайно ползване храсти, с площ от 0,699 дка, идентификатор №44327.329.505, местност „Мушат” по КККР на гр.Луковит чрез публично оповестен конкурс.  Данъчна оценка на имота – 30, 00 лв.

II. Приема пазарна оценка за   имота в размер на  400,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№463

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост по проект „По-добрата грижа” , Схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение №97/25.06.2012 г. на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Увеличава щатната численост в Домашен социален патронаж Луковит с 3 броя за Звено за услуги в домашна среда, създадено по проект „По-добрата грижа”/ОП  „Развитие на човешките ресурси”.

2. Увеличението на щатната численост да се използва за осигуряване на 8% устойчивост по проекта за срок от 12 месеца. Определените бройки да се използват за назначения за длъжност „Домашен санитар”.

3. Настоящето решение влиза в сила от 01.11.2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№464

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за ремонт на храм „Свети Георги” гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласието си за осигуряване на средства в размер на 10 000 лв. за ремонт на храм „Свети Георги”  гр.Луковит. Средствата са за сметка на резерва на бюджета на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№465

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „МБАЛ-Луковит” ЕООД

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 т.1, чл.12 ал.1 т.1 и т.4 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Увеличава капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение- Луковит” ЕООД, с ЕИК 110504291, чрез парична вноска в размер на 10 000 лв. на едноличния собственик.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№466

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1 .Имот № 44327.83.36 в землището на гр.Луковит с площ от 3,912 дка за собственик насл.Братя Васил и Тодор Николови

2.Имот № 210066 в землището на с.Дерманци, с площ от 1,178 дка за собственик насл. Петър торнев Калчев

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 14 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №467

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014

ОТНОСНО: Промяна на наименованията на социални услуги, предлагани в общността на територията на община Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  във връзка с измененията на чл.36 ал.2 т.7 от ППЗСП /ПМС №633/08.09.2014/ за стандарти за делегирани от държавата дейности,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1 .Дава съгласие за промяна наименованията на алните услуги, предоставяни в общността на територията на община Луковит, както следва:

- „Защитено жилище за възрастни с физически увреждания” се променя в „Защитено жилище за лица с физически увреждания”.

2. Определя целева група на социалната услуга: лица с физически увреждания.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№468

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014

ОТНОСНО: Промяна на наименованията на социални услуги, предлагани в общността на територията на община Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  във връзка с измененията на чл.36 ал.2 т.7 от ППЗСП /ПМС №633/08.09.2014/ за стандарти за делегирани от държавата дейности,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Центрове за настаняване от семеен тип – 2 бр. се променят в Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания

2. Определя целева група на социалната услуга: Деца/младежи с увреждания.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№469

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014

ОТНОСНО: Определяне на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за организацията и реда на работа на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала,  ОбС Луковит  определя петчленна Комисия в състав:

Председател: д-р Данаил Динков - общински съветник

Членове: 1. д-р Галина Стоянова - общински съветник

2.д-р Тончо Лалов - завеждащ АГО МБАЛ Луковит

3.Цветенка Хаджиева - Зам.кмет на Община Луковит

4.Петя Топалова - Директор дирекция „МДФБ" при община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№470

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014

ОТНОСНО: Осигуряване на дърва за огрев за 2014 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за добив на 50 куб.м. дърва за огрев от масив 142086, местност „Маврище”, намиращо се в землището на с.Карлуково за нуждите на кметство, читалище и пенсионерски клуб с.Карлуково.

2. Упълномощава кмета на с.Карлуково да получи разрешително за сечта и извърши добива на дърва.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/