ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 38/29.09. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№448

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане  на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, както следва:

§ 1. Изменя се алинея 2 към член 6 със следния текст:

(6). (Изм., Решение №........) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в регионален или местен вестник най-малко седем дни преди насроченото обсъждане."

§2 В Раздел V Други разпоредби се създава нов член: 2

„Чл.14 Наредбата е изменена и допълнена с Решение № ......

от  ......2014  г.,   взето  с  Протокол  №  ..........  

Изменението и допълнението влизат в сила от 01.10.2014 г. след разгласяване от Общински съвет"

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

  

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№449

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Издаване Запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор                         № 11/322/00743 от 30.11.2012 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр.Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00743 от 30.11.2012 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр.Луковит и детски площадки в гр.Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет Луковит взе следното решение:

1. Упълномощава Кмета на общината Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" — Разплащателна агенция в размер на 203 156, 14 лв. (двеста и три хиляди сто петдесет и шест лева и четиринайсет ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00743 от 30.11.2012 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" за Проект „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр.Луковит и детски площадки в гр.Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен"  сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на допустимия ДДС на извършеното авансово плащане по договор № 11/322/00743 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на  29.09.2014 г., Протокол №38, т.2 от дневния ред по доклад №170/17.09.2014 г.  при кворум от 21 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 18  гласа „за", „против" – няма, „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

 

    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №450

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 223/27.02.2013г. на ОбС Луковит за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Луковит

 

Във връзка с подписано Споразумение № РД-06-37/05.06.2014г. между Министерство на инвестиционното проектиране и Община Луковит за частично финансово подпомагане за изработването на задание и опорен план за Общ устройствен план на Община Луковит и сключен Договор с изпълнител за изработка на същите, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124,ал.1 и чл. 105, т.2 от ЗУТ Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ

1. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на Община Луковит (ОУПО).

2. Дава съгласие за осигуряване на собствено финансиране в размер на 7430.00 лв./седем хиляди четиристотит и тридесет лева/ за разликата по сключения договор с изпълнител и финансирането по Споразумение № РД-06-37/05.06.2014г. с Министерство на инвестиционното проектиране.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

   

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№451

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Заявление от „Ол Стрийм Енерджи" АД за принципно съгласие за инвестиционно намерение за инсталация на МВЕЦ БВ „Торос", в напоителния канал „Боаза" на територията на с. Торос, Община Луковит.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава своето принципно съгласие за реализиране на инвестиционно намерение на „Ол Стрийм Енерджи" АД за реализиране на инсталация по иновативна технология за МВЕЦ БВ „Торос" в напоителния канал „Боаза" срещу бившата помпена станция „Лазар Станев" на територията на с. Торос, Община Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№452

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

 

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

На онование чл.17 ал.1 т.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за народната просвета и Наредба №7/ 29.12.2000 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Луковит взе следните РЕШЕНИЯ:

1.Дава съгласието си като финансиращ орган на конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските градини - 12 деца в група, съгласно чл.2 ал.6 от Наредба №7/29.12.2000г.

2.Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на паралелки от I до XII клас в общинските училища с не по - малко от 10 ученици, като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти, съгласно чл.11 ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както следва:

1. ОУ "В. Левски" - с. Торос - за 21 ученици – 6182,40 лв., по паралелки, както следва:

I клас -  4 ученици х 294,40 = 1177,60 лв

ІІклас - 3 ученици х 294,40 = 883,20 лв

Vклас - 2 ученици х 294,40 = 588,80 лв

VІклас - 4 ученици х 294,40 = 1177,60 лв

VIIклас - 1 ученик х 294,40 = 294,40 лв

VІІІ клас - 7 ученици х 294,40 = 2060,80 лв

2. ОУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци -за 2 ученици - 588,80 лв., по

паралелки, както следва:

VIII клас - 2 ученици х 294,40 = 588,80 лв.

Общо са необходими 6771,20 лв. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                           /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№453

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25 ал.5, във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от полски път в нива на имот кадастрален номер 089073 и площ от 1,379 дка, местност „Къси връх” по плана за земеразделяне на с.Румянцево.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползване на имота от полски път в нива.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№454

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Определяне на концесионерза предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот         № 015147, с площ от 37.296дка, находящ се в землището на с. Бежаново, в местността „Букоров дол”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласноАкт за общинска собственост 601/24.08.2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 и 4, във връзка с ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 427 на Общинския съвет от 21.07.2014 г. и Решение № 447 на Общинския съвет от 21.08.2014 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга обект публична общинска собственост –язовир, съставляващ имот № 015147, с площ от 37.296дка, находящ се в землището на с. Бежаново, в местността „Букоров дол”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласноАкт за общинска собственост 601/24.08.2001 г. и след самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, изложени в протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисията, назначена със Заповед № 483 на Кмета на Община Луковит от 28.07.2014г. за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, и доклад на Председателя на комисията по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите

О Б Щ И Н С К И Я  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1.   Определя "Конов Агро Инвест" ЕООД, ЕИК 202677825, със седалище и адрес на управление : с. Бежаново, ул."Вит" №25, представлявано от Петко Димитров Конов, с ЕГН 7105154005 за концесионер за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот № 015147, с площ от 37.296 дка, находящ се в землището на с. Бежаново, в местността „Букоров дол”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 601/24.08.2001 г.

2.   В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните елементи на концесията, както следва:

2.1.Размер на годишното концесионно плащане, съставено от две части – постоянна и променлива:

2.1.1.Постоянна част на годишното концесионно плащане в размер 420 лева, годишно.

2.1.2.Променлива част на годишното концесионно плащане в размер на 2 % от годишния обем на нетните приходи, реализирани от концесионера във връзка с, при, или по повод предоставената концесия.

2.2. Инвестиции за срока на концесията, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията, в общ размер 25 000 лева и съгласно предвиденото в инвестиционната програма на концесионера.

3. Определя срок два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.

4. Определя Кмета на Община Луковит за орган, който:

4.1. Да сключи концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

4.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

5. Концесионният договор се сключва при условията на Решение № 427 на Общинския съвет от 21.07.2014 г. и Решение № 447 на Общинския съвет от 21.08.2014 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия, на настоящото решение, и офертата на Концесионера.

6. Концесионният договор влиза в сила в срок 30 дни от подписването му при условията, определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обявяването му на заинтересованите по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит, проведено на 29.09.2014 г., Протокол № 38, точка 7 от дневния ред, по доклад           № 176/ 25.09.2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№455

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

Относно: Определяне на концесионерза предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – язовир „ТОПОЛОВЕЦ 1”, съставляващ имот № 44327.36.3, с площ от 42002 кв.м. и язовир „ТОПОЛОВЕЦ 2”, съставляващ имот № 44327.43.49, с площ от 30743 кв.м., находящи се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, съгласно Акт за общинска собственост 2093/04.01.2010 година и Акт за общинска собственост № 2094/04.01.2014 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 и 4, във връзка с ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 426 на Общинския съвет от 21.07.2014 ги Решение №446 на Общински съвет от 21.08.2014г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга обект публична общинска собственост – язовир „ТОПОЛОВЕЦ 1”, съставляващ имот № 44327.36.3, с площ от 42002 кв.м. и язовир „ТОПОЛОВЕЦ 2”, съставляващ имот № 44327.43.49, с площ от 30743 кв.м., находящи се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец” и след самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, изложени в протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисията, назначена със Заповед № 482 на Кмета на Община Луковит от 28.07.2014г. за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, и доклад на Председателя на комисията по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите

О Б Щ И Н С К И Я  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1.   Определя "Вандов- Г" ЕООД, ЕИК 820192249, със седалище и адрес науправление : гр. Луковит, ул. "Кирил и Методий" №2 , представлявано от Ангел Георгиев Вандов, с ЕГН 5007073040  за концесионер за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – язовир „ТОПОЛОВЕЦ 1”, съставляващ имот № 44327.36.3, с площ от 42002 кв.м. и язовир „ТОПОЛОВЕЦ 2”, съставляващ имот № 44327.43.49, с площ от 30743 кв.м., находящи се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”.

2.   В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните елементи на концесията, както следва:

2.1. Размер на годишното концесионно плащане, съставено от две части – постоянна и променлива:

2.1.1.Постоянна част на годишното концесионно плащане в размер 646 лева, годишно.

2.1.2. Променлива част на годишното концесионно плащане в размер на 2 % от годишния обем на нетните приходи, реализирани от концесионера във връзка с, при, или по повод предоставената концесия.

2.2. Инвестиции за срока на концесията, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията, в общ размер 41820,90 лева и съгласно предвиденото в инвестиционната програма на концесионера.

3. Определя срок два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.

4. Определя Кмета на Община Луковит за орган, който:

4.1. Да сключи концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

4.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

5. Концесионният договор се сключва при условията на Решение № 426 на Общинския съвет от 21.07.2014 г и Решение №446 на Общински съвет от 21.08.2014г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия, на настоящото решение, и офертата на Концесионера.

6. Концесионният договор влиза в сила в срок 30 дни от подписването му при условията, определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обявяването му на заинтересованите по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит, проведено на 29.09.2014 г., Протокол № 38, точка 8 от дневния ред, по доклад           № 175/ 25.09.2014 г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№456

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №38/29.09. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Румянцево

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ от 0,695 дка, съставляващ УПИ ІV-695 в кв.7 по плана на с.Румянцево. Данъчна оценка на имота – 748, 90 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за   имота в размер на  2000,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№457

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г.

  Относно: Определяне на административен адрес на улица, находяща се в УПИ VІІІ-27, кв.19 по плана на с.Бежаново

 

На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит определя административен адрес на улица,   находяща се в УПИ VІІІ-27, кв.19 по плана на с.Бежаново, като същата се именува „Боруня”.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 06.10.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/