ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/21.08. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №438

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на Заповед от Община Луковит в полза на  Министерство на регионалното развитие за обезпечаване на получено авансово плащане по договор № BG161PO001/4.1-05/2011/014 ,, Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение-гр.Луковит ", схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали "

На основание чл. 21 ал. 1 ,т.8 и т. 10 от ЗМСМА предлагам ОбС-Луковит да вземе следното решение:

1 .Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише Запис на Заповед / Банкова гаранция  за обезпечаване на получен аванс от 690 759,33 лв. по договор №BG161PO001/4.1-05/2011/014 за проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение-гр. Луковит" по Оперативна програма "Регионално развитие", схема за безвъзмездна финансова помощ        №BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини /извън градските агломерационни ареали".

2. Решението важи  до 09.07.2015 год.   (два месеца след изтичане на крайния срок по новата продължителност на договора за предоставяне безвъзмездна финансова помощ).

 

  Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                     /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№439

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на околната среда по Договор № DIR 5112122-С002 и Допълнително споразумение № 1 от 17.07.2014 г. за проект„Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит", приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Луковит да взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда  и   водите,   с  адрес:   гр.София,   п.к.1000,   бул."Кн.Мария Луиза"№22, ЕИК 000697371, в размер на 1 122 962.51 лв./ един милион сто двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и два лева и петдесет и една стотинки / за обезпечаване на авансово плащане по Допълнително споразумение №1 от 17.07.2014 г. към Договор № DIR 5112122-С002 за проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит".

2. Възлага на Кмета на община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Допълнително споразумение № 1 към Договор DIR 5112122-С002 и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите.

  Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №440

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи  се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе, с площ от 1,160 дка, идентификатор №44327.329.513 в местност „Мушат” по ККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 339, 30 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе, с площ от 1,169 дка, идентификатор №44327.329.513 в местност „Мушат” по ККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 341, 90 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочените  имоти, както следва:

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе, с площ от 1,160 дка, идентификатор №44327.329.513 в местност „Мушат”  по ККР на гр.Луковит. в размер на  600,00 лв.

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе, с площ от 1,169 дка, идентификатор №44327.329.513 в местност „Мушат”  по ККР на гр.Луковит в размер на 604,00 лв.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№441

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на Поземлен имот – нива, кад.№051014, с площ от 5,230 дка, местност „Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 884, 00 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за   имота в размер на 3530,00 лв.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№442

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС , чл.31 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Бракува Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ОВ5367АМ, рама ХТА 210700Т0938176, двигател 3891640, цвят бял, собственост на община Луковит, описан в Свидетелство за регистрация №000789099
  2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на решението по съответния ред, като спазва процедурите за инвентаризация и брак на автомобилите.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№443

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 425/21.07.2014 г. относно провеждане на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по транспортната схема от квотата на  Община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл.16в и чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Луковит актуализира свое Решение №425/21.07.2014 г. , както следва:

1.Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по реда на ЗОП за линиите от общинската транспортна схема, утвърдените областна и републиканска със следните маршрутни разписания:

Общинска транспортна схема:

Луковит – Бежаново  час на тръгване 05,30 ч., час на връщане 06,30 ч./ в работни дин/

                                        час на тръгване 07,20 ч., час на връщане 08,05 ч.

                                        час на тръгване 10,30 ч., час на връщане 11,30 ч.

                                        час на тръгване 12,30 ч., час на върщане 13,15 ч.

                                        час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,18 ч.

                                       час на тръгване 17,20 ч., час на връщане 18,40 ч.

Луковит – Беленци

/събота и неделя не пътува/          час на тръгване 06,10 ч, час на връщане 06,33 ч.    

/пътува само в събота и неделя/    час на тръгване 07,30 ч., час на връщане 08,00 ч.

                                               час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,37 ч.

/събота и неделя не пътува/          час на тръгване 17,20 ч., час на връщане 18,20 ч.

Луковит – Дерманци  

/пътува само в събота/                    час на тръгване 07,40 ч., час на връщане 08,10 ч.

Луковит – Дъбен                            час на тръгване 10.00 ч., час на връщане 10,20 ч.

Луковит – Карлуково                    час на тръгване 06,30 ч, час на връщане  07,16 ч.

                                                           час на тръгване 11,30 ч., час на връщане 12,26 ч.

                                                           час на тръгване 17,20 ч., час на връщане 18,06 ч.

Луковит – Торос                           час на тръгване 06,10 ч., час на връщане 07,00 ч.

                                                          час на тръгване 10,00 ч., час на връщане 10,30 ч.

                                                           час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,05 ч.

    

Луковит – Пещерна                       час на тръгване 07,30 ч., час на връщане 08,15 ч.

                                                           час на тръгване 12,30 ч., час на връщане 13,15 ч.

                                                           час на тръгване 17,20 ч., час на връщане 18,00 ч.

Луковит – Румянцево                        

         /само в работни дни/               час на тръгване 06,50 ч., час на връщане 07,05 ч.

         /само в работни дни/               час на тръгване 13,15 ч., час на връщане 13,30 ч.

Областна транспортна схема:

Луковит – Ловеч                              час на тръгване 07,00 ч., час на връщане 11,30 ч.

                                                             час на тръгване 08,30 ч., час на връщане 14,30 ч.

                                                             час на тръгване 15,00 ч., час на връщане 17,15 ч.

/само в петък/                                     час на тръгване 17,30 ч., час на връщане 19,00 ч.

/само в неделя/                                   час на тръгване 19,00 ч., час на връщане 20.30 ч.

Луковит-Ъглен – Ловеч               час на тръгване 07,00 ч., час на връщане 14,00 ч.

                    

Луковит – Зл. Панега                      час на тръгване 07,20 ч., час на връщане 08,30 ч.

                                                             час на тръгване 11,30 ч., час на връщане 11,55 ч.

                                                             час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,00 ч.

                                                             час на тръгване 16,00 ч., час на връщане 16,30 ч

                                                             час на тръгване 19,20 ч., час на връщане 20,30 ч.

Луковит – Ябланица                       час на тръгване 08,00 ч., час на връщане 09,20 ч.                   

      

Републиканска транспортна схема:

Луковит – Червен бряг                   час на тръгване 07,10 ч., час на връщане 07,30 ч.

                                                             час на тръгване 09,30 ч., час на връщане 10,10 ч.

                                                             час на тръгване 12.00 ч., час на връщане 12,40 ч.

                                                             час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,40 ч.

                                                           час на тръгване 18,30 ч., час на връщане 19,20 ч.

Луковит – Ракита                           час на тръгване 06,10 ч., час на връщане 06,40 ч.

                                                           час на тръгване 07,50 ч., час на връщане 08,30 ч.

                                                           час на тръгване 13,30 ч., час на връщане 14,00 ч.

/в работни дни/                                 час на тръгване 17,20 ч., час на връщане 17,45 ч.

Луковит – Плевен                          час на тръгване 07,45 ч., час на връщане 12,35 ч. /само в неделя /  час на тръгване 17,00 ч, час на връщане  18,15 ч.

Луковит – София                             час на тръгване 06,15 ч., час на връщане 16,50 ч.   

Бежаново  – Беглеж                        час на тръгване 07,10 ч., час на връщане 07,30 ч.

/само в периода септември-юни/      час на тръгване 18,00 ч., час на връщане 18,20 ч.

2. Условия на конкурса

2.1. Всеки участник има право да подаде една оферта, чрез която кандидатства едновременно за общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на Община Луковит.

2.2. Срок на договора за възлагане на превозите по автобусни линии —5 години

3. Критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите:

3.1. Критерии:

-брой лицензирани автобуси с брой места

- превозна възможност и възрастов състав на автобусите-20 точки

- екологичност на превозните средства

- сервизна база за поддържане и ремонт

- оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица

- брой резервни автомобили

- допълнителни услуги в превозните средства

- цени и социални облекчения

- оборудване на превозните средства за трудноподвижни хора

3.2.  Начини за оценка и класиране - най-ниска цена на  билета за един пътникокилометър с ДДС, срок и начин за актуализацията й.

4. Вид и размер на гаранция за участие до 1% от ориетировъчната стойност на поръчката, гаранцията за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора.

5. Цена на документацията – 5 лв.

6. Определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, в състав от 7 членове, с председател – зам.кмета на Общината, един правоспособен юрист, двама представители на общинска администрация – дирекция ПРУТ, един общински съветник, един представител на РД „Автомобилна администрация” – Ловеч, един представител на отдел „Местни приходи” Луковит.

7. Делегира на Кмета на Община Луковит изпълнението на функциите на ОбС относно провеждането на конкурса съгласно действащата нормативна уредба. 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували:

„ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №444

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.68.7 , ПИ с идентификатор 44327.68.9, ПИ с идентификатор 44327.68.14 , ПИ с идентификатор 44327.68.6 – собственост на частни лица, както и  ПИ с идентификатори 44327.68.1, 44327.68.2, 44327.68.3, 44327.68.4, 44327.68.5, 44327.68.15, 44327.68.13, 44327.68.8, собственост на Община Луковит и ПИ с идентификатор 44327.68.20 -селскостопански ведомствен път.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21-25 от ЗОС и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ с идентификатор 44327.68.7, ПИ с идентификатор 44327.68.9, ПИ с идентификатор 44327.68.14, ПИ с идентификатор 44327.68.6, собственост на частни лица, както и поземлени имоти с идентификатори 44327.68.1, 44327.68.2, 44327.68.3, 44327.68.4, 44327.68.5, 44327.68.15, 44327.68.13, 44,327.68.8 - всички собственост на Община Луковит и ПИ с идентификатор 44327.68.20 - селскостопански ведомствен път, с цел смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, обединяване на имотите в това число и ПИ с идентификатор 44327168.16 и ПИ с идентификатор 44327.68.17 и двата общинска собственост и с начин на ползване „гробищен парк", отреждане на обединения имот „за Гробищен парк", предвиждане на устройствена зона за обществено обслужване, съгласно чл. 39 на Глава единадесета от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №445

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Разкриване допълнително на една подготвителна група 6-годишни деца към ЦДГ „Слънце” гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.20 ал.1 от ЗНП, ОбС Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за  разкриване допълнително на една група 6-годишни деца към ЦДГ „Слънце” гр.Луковит.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за предоставяне свободно помещение находящо се на първи етаж в сградата на детска ясла „Щастливо детство” за нуждите на детска градина „Слънце” гр.Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№446

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Повторно приемане на Решение №426/21.07.2014 г. на Общински съвет Луковит

 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-09/06.08.2014 г. на Областен управител Ловеч, Общински съвет Луковит приема повторно свое решение №426/21.07.2014 г. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот №44327.36.3, с площ от 42002 кв.м., находящ се в землището на гр.Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 2093/04.01.2010 г. и Язовир, съставляващ имот №44327.43.49, с площ от 30743 кв.м., находящ се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост №2094/04.01.2014 г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 11 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-159/21.08.2014 г. на Кмета на Община Луковит

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№447

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Повторно приемане на Решение №427/21.07.2014 г. на Общински съвет Луковит

 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-09/06.08.2014 г. на Областен управител Ловеч, Общински съвет Луковит приема повторно свое решение №427/21.07.2014 г. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот №015147, с площ от 37296 кв.м., находящ се в землището на с.Бежаново, в местността „Букоров дол”,  Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 601/24.08.2001 г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.08.2014 г.

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-160/21.08.2014 г. на Кмета на Община Луковит

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/