ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/21.07. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТТ   СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №412

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД и приемане на учредителен акт на дружеството

 

На основание чл.10 ал.1 т.1, чл.12 ал.1 т.1 и т.4 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с  чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Увеличава капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД, ЕИК 110504291, чрез парична вноска в размер на 20 000 лв. на едноличния собственик.

2. Приема Учредителен акт на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД,

  Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-120/07.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                             /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№413

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на имоти, находящи се в гр.Луковит

На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.21-25 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. 1.Открива производство по принудително отчуждаване на имоти:

- №44327.68.7,нива III категория в местността „Глоговецп с площ от 1963 кв.м., собственост на наследници на Ангел Кънчев Наков

- №44327.68.9, нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 2000 кв.м. собственост на наследници на Георги Захариев Гергов

- №44327.68.14, нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 5615 кв.м. собственост на наследници на Георги Василев Христов

- №44327.68.6, нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 7987кв.м. собственост на Цветан Петков Гълъбов

- №44327.68.1, нива ІІІкатегория в местността "Глоговец" с площ от 7856 кв.м. ,собственост на наследници на Димитър Велев Цанков

2. На принудително отчуждаване, на основание чл. 21,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост подлежат имотите

- №44327.68.7, нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 1963 кв.м. при граници и съседи:44327.68.12, 44327.68.15, 44327.68.6, 44327.68.8 и 44327.68.9

- №44327.68.9, нива ІІІкатегория в местността „Глоговец" с площ от 2000 кв.м. при граници и съседи: 44327.68.12, 44327.68.15, 44327:68.7  и 44327.6818

- №44327.68.14 , нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 5615 кв.м при граници и съседи: 44327.65.84, 44327.68.13, 44327.68.15, 44327.68.21 и 44327.72.10

- №44327.68.6, нива III категория в местността „Глоговец" с площ от 7987 квм. при граници и съседи: 44327.68.12, 44327.68.15, 44327.68.17, 44327.68.20 и 44327.68.7

- №44327.68.1, нива III категория в местността "Глоговец" с площ от 7856 квм. при граници и съседи: 44327.65.84, 44327.68.2, 44327.68.21, 44327.68.23 и 44327.68.4

4. Въз основа на възложени от Кмега на Община Луковит и изготвени оценки по пазарни цени от лицензиран оценител се определят обезщетения за отчуждените имоти в размер на:

- 546,00 лв./дка или общо за 1,963 дка -1072,00 лв. / Хиляда седемдесет и два лева /при данъчна оценка на имота 360,70 лв. /Триста и шестдесет лева и 0,70/ лв. за №44327.68.7, нива III категория в местността  "Глоговец"  с площ от 1963 кв.м.

- 546,00 лв./дка или общо за 2,000 дка - 1092,00 лв. / Хиляда деветдесет и два лева /при данъчна оценка на имота 367,50 лв. /Триста шестдесет и седем лева й 0,50/ лв. за №44327.68.9 , нива III категория в местността „Глоговец" с плош от 2000 кв.м.

- 614,25 лв./дка или общо за 5,615 дка - 3449,00 лв. /Три хиляди четиристотин четиридесет и девет лева /при данъчна оценка на имота 1031,80 лв. /Хиляда тридесет и един и 0,80/ лв. за №44327.68.14 , нива III категория в местността „Глоговец" с площ от 5615 квм.

614,25 лв. / дка или общо за 7,987 дка – 4906,00 лв. / Четири хиляди деветстотин и шест лева /при данъчна оценка на имота 1467,60 лв. /Хиляда четиристотин шестдесет и седем лева и 0,60/ лв. за №44327.68.6 , нива III категория в местността „Глоговец" с площ от 7987 кв.м.

614,25 лв./дка или общо за 7,856 дка - 4826,00 лв. /Четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева /при данъчна оценка на имота 1443,50 лв. /Хиляда четиристотин четиридесет и три лева и 0,50/ лв. за №44327.68.1, нива III категория в местността „Глоговец" с площ от 7856 кв.м.

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури съгласно чл. чл. 25-33, Глава трета от Закона за общинската собственост.

  Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-115/20.06.2014 г.,

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

      Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№414

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост съгласно чл.54 от ЗДС

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.54 от ЗДС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Общински съвет Луковит дава своето съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху Поземлен имот идентификатор 44327.502.2205 с площ от 1542 кв.м. по кадастрална карта на гр.Луковит, ведно с построените в него сгради , 44327.502.2205.1, 44327.502.2205.3 и 44327.502.2205.4 , като бъдат запазени по същия начин настанените в сградата държавни структури: Районна прокуратура Луковит; 0кръжна прокуратура Ловеч; Пробационна служба звено Луковит към ГД"Изпълнения на наказанията"; ИА "Рибарство и аквакултури", актуван с АДС №2530/2010 год.

II. Възлага на Кмета на Общината да направи мотивирано искане съгласно чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на имот - частна държавна собственост - Поземлен имот идентификатор /44327.502.2205 с площ от 1542 кв.м. по кадастрална карта на гр.Луковит, ведно с построените в него сгради , 44327.502.2205.1, 44327.502.2205.3 и 44327.502.2205.4 актуван с АДС №2530/2010 год., без искането да касае прехвърляне на собствеността на имот описан в АДС № 66/08.11.1999 год./подземен етаж/ предоставен на Министерство на икономиката и енергетиката. 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 11  ;   „ПРОТИВ” – 4 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-141/07.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№415

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот, находящ се в с.Беленци

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.2 от ЗОС и чл.4 ал.2 т.1 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община луковит да предприеме необходимите действия за закупуване на недвижим имот собственост на ПК „Златна Панега” – сграда и застроен терен с площ от 126 кв.м. , построена в УПИ Х-218 в кв.43 по плана на с.Беленци.

2. Дава съгласие за изразходване на собствени  бюджетни средства в размер до 10000,00 лв. за закупуване на горецитирания имот.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

Мотиви: Предложение вх.№ ОбС-106/02.06.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№416

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост,  находящи  се в с.Бежаново

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  вилна зона, с площ от 3,606 дка, кад. 063091 в местност „Гладния рът”  по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 273, 70 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване -  изоставена ливада, с площ от 3,816 дка, кад. 056044 в местност „Барата”  по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 289, 60 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочените  имоти, както следва:

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  вилна зона, с площ от 3,606 дка, кад. 063091 в местност „Гладния рът”  по плана за земеразделяне на с.Бежаново в размер на  1453,00 лв.

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  изоставена ливада, с площ от 3,816 дка, кад. 056044 в местност „Барата”  по плана за земеразделяне на с.Бежаново в размер на 1420,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №417

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи  се в с.Бежаново

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.

ІI. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Урегулиран поземлен имот, с площ от 5732 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.134 по плана на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 18485, 70 лв.

2. Урегулиран поземлен имот, с площ от 4071 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.134 по плана на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 13129, 00 лв.

II. Приема пазарна оценка за горепосочените  имоти  в размер на данъчната оценка плюс надбавка от 10%.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №418

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ  се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

Земеделска земя с начин на трайно ползване -  лозе, с площ от 1,233 дка, кад. 44327.331.109 в местност „Поника”   по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 482, 70 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочения  имот в размер на 801,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№419

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ  се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

Земеделска земя с начин на трайно ползване -  нива, с площ от 0,913 дка, кад. 165032 в местност „Зелени ливади”   по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 167, 80 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочения  имот в размер на 452,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №420

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи  се в с.Петревене

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.

ІI. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

-  Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 4,911 дка, кад. № 001012 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене. Данъчна оценка на имота – 506, 80 лв.

- Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 3,955 дка, кад. № 001015 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене. Данъчна оценка на имота – 408, 20 лв.

- Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 5,436 дка, кад. № 001029 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене. Данъчна оценка на имота – 561, 00 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочените  имоти, както следва:

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 4,911 дка, кад. № 001012 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене в размер на  2535, 00 лв.

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 3,955 дка, кад. № 001015 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене в размер на  2041, 00 лв.

- за Земеделска земя с начин на трайно ползване -  полска култура, с площ от 5,436 дка, кад. № 001029 в местност „Фуражни парцели”  по плана за земеразделяне на с.Петревене в размер на 2925,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 12 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №421

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1 .Имот № 100002 в землището на с.Карлуково с площ от 4,298 дка за собственик насл.Нешко Тодоров Вътков

2.Имот №026024 в землището на с.Тодоричене с площ от 2,801 дка за собственик насл.Янчо Илиев василев

З. Имот №012166 в землището на с.Тодоричене с площ от 2,231 дка за собственик насл.Янчо Илиев василев

4.Имот № 176024 в землището на с.Торос с площ от 1,640 дка за собственик насл.Кръстьо Василев Николов.

5.Имот № 44327.9.21 в землището на гр.Луковит с площ от 3,783 дка за собственик насл.Мано Хинов Каишов.

6.Имот № 44327.331.328 в землището на гр.Луковит с площ от 6,308 дка за собственик насл. Мано Хинов Каишов.

7.Имот № 44327.330.498 в землището на гр.Луковит с площ от  2,730 дка за собственик насл.Иван томов костурски

8.Имот № 44327.214.11 в землището на гр.Луковит с площ от 6,000 дка за собственик насл.Гроздан Тодоров Цанов.

9.Имот № 44327.81.63 в землището на гр.Луковит с площ 12,011 дка за собственик насл.Христо Златев Христов.

10.Имот № 44327.89.47 в землището на гр.Луковит с площ 7,677 дка за собственик насл.Христо Златев Христов.

11 .Имот № 44327.331.202 в землището на гр.Луковит с площ от 3,487 дка за собственик наел. Иван Христов Стоилков.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№422

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящето решение на имоти с кад.№№4005, 4006, 4007 в землището на с.Тодоричене и с кад.№№3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3024, 3034 в землището на с.Петревене.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4.  Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години.;

2.5    Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Поемане на задължения за разкриване на нови работни места;

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3.      Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

5. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№423

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.

                          Относно: Бракуване на движимо имущество частна общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 34. ал. 4  от ЗОС, и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит  взе следното решение:

1. Дава съгласие да се извърши бракуване на следните леки автомобили  - частна общинска собственост:

- Лек автомобил „Фиат Фиорино”, рег.№ОВ6737AP, рама № ZFA14600008338693, двигател № 146С60003933770, цвят бял, собственост на Община Луковит, описан в Свидетелство за регистрация №000143895.

- Лек автомобил „Форд Фиеста”, рег.№ ОВ6747AP, рама № SFA5XXBAF5NA84066, двигател № NS84066J6B, цвят бял, собственост на Община Луковит, описан в Свидетелство за регистрация №000143894.

2. Възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината, при спазване на законовите изисквания по процедурите за инвентаризация и брак на автомобилите.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 18 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №424

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

   Относно: Наредба за насърчаване на инвестициите

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22з,  ал. 1  от Закона за насърчаване на инвестициите,  ОбС  Луковит  приема Наредба за насърчаване на инвестициите.

                               Приложение: Наредба за насърчаване на инвестициите

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№425

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

   Относно: Конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по транспортната схема от квотата на Община Луковит

На основание чл.16в  и чл.17 ал.1 и ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и  реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1 .Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по реда на ЗОП по следните автобусни линии:

Общинска транспортна схема:

Луковит - Бежаново

Луковит – Беленци

Луковит - Дерманци

Луковит - Дъбен

Луковит - Карлуково

Луковит - Пещерна

Луковит - Румянцево

Областна транспортна схема:

Луковит - Ловеч

Луковит-Ъглен - Ловеч

Луковит - Зл.Панега

Републиканска транспортна схема;

Луковит - Червен бряг

Луковит - Ракита

Луковит-Плевен

Луковит - София

2. Условия на конкурса

2.1. Всеки участник има право да подаде една оферта, чрез която кандидатства едновременно за общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на Община Луковит.

2.2. Срок на договора за възлагане на превозите по автобусни линии —5 години

3. Критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите:

3.1. Критерии:

-брой лицензирани автобуси с брой места

- превозна възможност и възрастов състав на автобусите-20 точки

- екологичност на превозните средства

- сервизна база за поддържане и ремонт

- оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица

- брой резервни автомобили

- допълнителни услуги в превозните средства

- цени и социални облекчения

- оборудване на превозните средства за трудноподвижни хора

3.2.  Начини за оценка и класиране - най-ниска цена на  билета за един пътникокилометър с ДДС, срок и начин за актуализацията й.

4. Вид и размер на гаранция за участие до 1% от ориетировъчната стойност на поръчката, гаранцията за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора.

5. Цена на документацията – 5 лв.

6. Определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, в състав от 7 членове, с председател – зам.кмета на Общината, един правоспособен юрист, двама представители на общинска администрация – дирекция ПРУТ, един общински съветник, един представител на РД „Автомобилна администрация” – Ловеч, един представител на отдел „Местни приходи” Луковит.

7. Делегира на Кмета на Община Луковит изпълнението на функциите на ОбС относно провеждането на конкурса съгласно действащата нормативна уредба. 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№426

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот № 44327.36.3, с площ от 42002 кв. м., находящ се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 2093/04.01.2010 година и Язовир, съставляващ имот № 44327.43.49, с площ от 30743 кв. м, находящ се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска № 2094/04.01.2014 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39 от Закона за концесиите

О Б Щ И Н С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1.Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект - публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот № 44327.36.3 /ТОПОЛОВЕЦ 1/, с площ от 42002 кв. м., находящ се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 2093/04.01.2010 година, при граници и съседи на поземления имот са имоти с номера и НТП: 44327.37.20; № 44327.57.50; № 44327.39.4; № 44327.39.1; № 44327.36.4; № 44327.36.8; № 44327.36.2; № 44327.36.1; № 44327.35.7; № 44327.35.6 и Язовир, съставляващ имот № 44327.43.49 /ТОПОЛОВЕЦ 2/, с площ от 30743 кв. м, находящ се в землището на град Луковит, в местността „Тополовец”, в Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска № 2094/04.01.2014 година, при граници и съседи на поземления имот са имоти с номера НТП: . № 44327.43.47; № 44327.42.38; № 44327.42.29; № 44327.40.30; № 44327.37.20; № 44327.34.83; № 44327.34.4; № 44327.34.111; № 44327.34.110; № 44327.34.113; № 44327.34.105; № 44327.34.46;

Обектът на концесия включва и „ТОПОЛОВЕЦ 1"

 • Язовирна стена:

-         вид на стената – земно-насипна;

-         дължина на стената – 140 м;

-         откоси на стената - от 1:2 до 1:3 за мокрия и 1:2 за сухия;

-         ширина на короната на стената – 4-5 м;

-         максимална височина на стената – 10 м.

 • Преливник:

-         вид на преливника – необлицован земен профил;

-         ширина на преливника – 8 м;

 • Изпускател – изграден е от тръба Ф200 мм с водовземно съоръжение и изпускателна шахта.

„ТОПОЛОВЕЦ 2”

 • Язовирна стена:

-         вид на стената – земно-насипна;

-         дължина на стената – 90 м;

-         откоси на стената - от 1:2 до 1:3 за мокрия и 1:2 за сухия;

-         ширина на короната на стената – около 4 м;

-         максимална височина на стената – 9 м.

 • Преливник:

-         вид на преливника – необлицован земен профил;

-         ширина на преливника – 6 м;

 • Изпускател - изграден е от тръба Ф200 мм с водовземно съоръжение и изпускателна шахта.

2.   Определя за предмет на концесията – управлението на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на обекта на концесия на риск на концесионера срещу правото на концесионера да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов;

2.2.      На обекта на концесията могат да се извършват следните стопански дейности - риборазвъждане и риболов.

3.   Определя в обекта на концесията да бъде включена и изградената прилежащата инфраструктура и принадлежности от концесионера, съгласно документацията за участие в процедурата за определяне на концесионер и концесионния договор.

4.   Определя срок на концесията - 25 години.

5.   Определя начална дата на концесията - датата на влизане в сила на концесионния договор.

6.   Концесионният договор влиза в сила, по ред определен с договора, след изпълнение на следните условия:

6.1. представяне на изискуемите гаранции за изпълнение на задълженията по договора;

6.2. извършване от концесионера на еднократно концесионно плащане и

6.3.други, произтичащи от действащото законодателство и определени в концесионния договор.

7. Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и на негов риск при следните условия:

 1. 1.Всички дейности по предоставената концесия се извършват в съответствие с действащото законодателство и установените в страната технически и технологични стандарти.
 2. 2. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица предоставената му и придобита в последствие геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концедента.
 3. 3. Всички разходи, свързани с осъществяване на дейностите по концесията, са за сметка на концесионера.
 4. 4. Да не променя предназначението на обекта на концесията;
 5. 5. Да изпълнява предложената от него инвестиционна програма;
 6. 6. Обектът на концесията е собственост на концедента.
 7. 7. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите;
 8. 8. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените съоръжения, изградени върху поземления имот, от момента на възникването им.
 9. 9.Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор. Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изцяло или частично Обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем Обекта или части от него;
 10. 10.При прекратяване на концесионния договор, поради изтичането на срока на концесията, концесионерът няма право на обезщетение.
 11. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:

8.1. Права на концедента

 • Да получава концесионно плащане, в размера, при условия и по реда, определени в концесионния договор;
 • Да пристъпи към усвояване, изцяло или отчасти, на гаранцията за изпълнение, при условията предвидени в концесионния договор;
 • Да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;
 • Ежегодно да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията от страна на концесионера, включително да получава отчети от концесионера по изпълнението на концесионния договор, и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера, с цел осъществяване на контрола, при условия и по ред, определи в договора;
 • Да прекрати концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или при неспазване на условията на концесията, определени с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесията, както и на други основания, определени в концесионния договор;
 • След прекратяване на концесионния договор, да получи обратно обекта на концесията и цялата техническа, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.

8.2. Задължения на концедента

 • Да предаде на концесионера обекта на концесията съгласно определеното в концесионния договор;
 • Да не възпрепятства концесионера при осъществяване на правата му по договора;
 • Да предаде на концесионера геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.
 • Да оказва на концесионера, необходимото съдействие, в рамките на своята компетентност, във връзка с предоставените на концесионера права, съгласно концесионния договор;
 • Своевременно да разглежда и да се произнася по представяните от концесионера програми/планове искания и предложения;
 • Да обяви забрана по установения ред за общо ползване и водоползване на обекта;
 • Да заплати дължимите, на концесионера, обезщетения, при условията, предвидени в концесионния договор, в съотствие с чл. 80, ал.2, т.1 и ал.3 т. 1 от ЗК.

8.3.Права на концесионера

 • Да управлява услугата от обществен интерес, като я поддържа в наличност и осигурява непрекъснатост и необходимото ниво на качеството на предоставяните услуги, като получава приходи от потребителите на язовираили от трети лица, да управлява и поддържа Обекта на концесия;
 • Право на водовземане и ползване на воден обект;
 • Право на рибовъдна дейност в обекта;
 • Право на собственост върху индивидуално придобития рибен материал;
 • Право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с Концедента и с компетентните органи, необходимите проучвания и технологични промени, свързани с дейността само в границите на обекта;
 • Да получи геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация;
 • Да извършва строителни и монтажни работи върху територията на обекта на концесията, в съответствие с предвиденото в концесионния договор, включително да ползва подизпълнители;
 • Да изисква и да получава необходимото съдействие от Концедента, в съответствие с правомощията му, при осъществяване на правата си по този Договор, както и в случите, когато трети лица нарушават правата му;
 • Концесионерът няма право да отдава под наем части от обекта на концесията;
 • при условията на концесионния договор, да сключва договори с подизпълнители за изпълнение на проектни и строителни и монтажни работи.
 • Да получи от концедента обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения, при условията на чл. 80 от ЗК.

8.4. Задължения на концесионера

8.4.1. Основни задължения на концесионера

Като основни задължения на концесионера следва да бъдат определени онези задължения, нарушаването на които дава право на концедента едностранно, без да дава допълнителен срок за изпълнение, да прекрати концесионния договор, а именно:

 1. Да управлява и поддържа в наличност услугите и да осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество в съответствие с клаузите на концесионния договор, за срока на концесията;
 2. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, при условия, ред и в сроковете, определени в концесионния договор;
 3. Да заплаща на концедента концесионно плащане в размера, при условия и по реда определени в концесионния договор;
 4. Да поддържа банкови гаранции за срока на концесионния договор съгласно договора;
 5. Да изпълнява разпорежданията на контролните органи, направени в кръга на предоставените им правомощия, по отношение на безопасността, спазването на противопожарния режим, нормите за охрана на труда и техниката за безопасност и опазването на околната среда и водите от замърсяване;
 6. Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания,свързани с националната сигурност и отбраната на станата, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон
 7. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;
 8. Да получи разрешително за водовземане и за ползване на воден обект;
 9. Да извършва и финансира всички действия, необходими за осигуряване на сигурност и безопасност, опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 10. Да осигурява достъп до обекта на концесията на лицето, определено да представлява концедента или на определени от него или определени с нормативен акт длъжностни лица, да им предоставя отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор, както и всякаква друга информация и документация, свързана с обекта на концесията, по ред и в срокове, определени с концесионния договор.
 11. При прекратяване на Концесионния договор да предеде на Концедента обекта на концесия, в срокове и по ред, определени в концесионния договор;
 12. Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изцяло или частично Обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем Обекта или части от него.

8.4.2. Други задължения на концесионера

 1. Да изготви и представи за съгласуване с концедента годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година в срок до 30 октомври на предходната година;
 2. Да експлоатира обекта добросъвестно, като не извършва действия и мероприятия, които могат да доведат до загуби на природни богатства, аварии или до икономическа неизгодност на бъдещото експлоатиране на обекта;
 3. Да допуска по всяко време до язовирите контролни органи и оторизирани представители на община Луковит и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
 4. Концесионерът е длъжен:
 5. 1.Да изпълнява изцяло всички задължения на КОНЦЕДЕНТА и изискванията по организацията и осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 година за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове;
 6. 2. Да изготви авариен план за действия в изпъление на чл. 138, ал. 3 от Закона за водите и в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 година за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 7. 3. Да съгласува аварийния план по предходната точка с КОНЦЕДЕНТА, с областното управление на „Пожарна безопасност и защита на населението”-Ловеч и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на настоящия договор;
 8. 4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
 9. 5.Да изпълнява задължението по чл. 142 от Закона за водите;
 10. Да не предоставя на трети лица без разрешение на община Луковит техническа или друга информация и документация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
 11. да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов при стриктно спазване на нормативните изисквания за това;
 12. За постоянна защита на обекта - да изгражда при необходимост и да поддържа наличните хидротехнически защитни съоръжения за своя сметка;
 13. Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта да не извършват подобни дейности;
 14. Да предприеме действия за геодезическо заснемане на съоръженията и изготвяне на необходимата допълнителна проектна документация;
 15. Да подмени изпускателните съоръжения с нови в съответствие с параметрите на всеки от язовирите на базата на изготвен и съгласуван с Общината проект;
 16. Периодично да отстранява прорасналата храстово-дървесна растителност по сухия откос на земнонасипната стена на всеки от язовирите, както и да не допуска повторното й израстване;
 17. Да почисти от наноси и растителност страничните преливници, като ги дооформи като класически-да ги облицова с бетон и камък, в това число бързотока и водобоя им;
 18. Да поправи и заздрави билото на стената на всеки от язовирите;
 19. Да постави в двата края на всеки язовир прегради, непозволяващи преминаването на превозни средства по билото на стената;
 20. Завиряването и поддържането на максимално водно ниво по време на експлоатацията да става до настоящата кота на преливника;
 21. За извършване на дейността по риборазвъждане да осигури следните спомагателни площадки и съоръжения:

ü      място за първична обработка и транспорт на рибата за първа продажба;

ü      място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;

ü      помещение за работниците със санитарен възел;

ü      склад за фураж;

ü      помещение (склад) за ветеринарномедицински препарати, дезинфекционни и дератизационни средства в случай, че същите се съхраняват в района на язовирите;

ü      пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби в близост до външните граници на обекта;

 1. Да извършва редовна профилактика на подменените изпускателни съоръжения, решетката при входа им, както и на спирателните им кранове;
 2. Редовно да почиства откосите на земнонасипната язовирна стена на всеки от язовирите от новопоявила се растителност по нея с мощна коренова система (дървета и храсти) и да съблюдава целостта на конструкцията;
 3. Периодично (минимум на 3 години, опитимално всяка година), да почиства чашата на язовира от тиня, водна растителност,клони, отпадъци и др.;
 4. Да съблюдава нивото на водата и в случай на прекомерно покачване да се изпуска и през изпускателното съоръжение, когато капацитетът на преливника е максимално запълнен. Съоръженията да се подържат постоянно в изправност;
 5. Да почиства редовно язовирите и района около тях от битови отпадъци, да недопуска замърсяване на язовира с горивни и смазочни материали и други замърсители със синтетичен или органичен произход;
 6. Периодично да извършва пробовземане за анализ на качествения, химичния и бактериологичния състав на водното тяло на обекта в актедитирана лаборатория. През летните месеци, пробовземане за анализ на бактериологичния състав, да се извършва всеки месец; Да известява съответните служби (в т.ч. РИОКОЗ) при отклонения от ПДН и след консултация със съответните специалисти да взема необходимите мерки за подобряване качеството на водата;
 7. Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта да не извършват подобни дейности; При провеждането на евентуални озеленителни мероприятия в границите на имота с язовирите (извън тях и дигата) да не се засаждат агресивни и инвазивни растителни видове. Да се предпочитат само местни дървесни и храстови видове, които са характерни за флористичния район;
 8. Да извършва пълното източване на язовира с цел почистване само през есенния сезон;
 9. Да съблюдава нивото на водата да не пада под критичния обем (в резултат от евентуално напояване и ползване на водата за други нужди несвързани с рибовъдството);
 10. В периоди на валежи със значителни водни количества, превишаващи обичайните средномесечни стойности, да избягва залпово изпускане на вода от язовирите;
 11. За опазване на зарибителния материал от рибоядни птици, да се прилагат способи, които не са свързани с отстрел или проготване чрез стрелба, преследване и др. подобни.

9. При извършване на дейностите по поддържане, ремонт, реконструкция или рехабилитация на обекта на концесия, концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и на Закона за концесиите.

10. Концесионерът:

 • не може да възлага извършването на дейностите по експлоатация на обекта на концесия на трети лица или на подизпълнители;
 • няма право да отдава под наем обекта на концесия.

11.    Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

 1. 1Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор банкови гаранции, както следва:
 • Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционната програма в размер 10% от предвидените от кандидата инвестиции за съответната година;
 1. 2Банкова гаранция за гарантиране плащане на концесионното плащане и за заплащане на лихви, неустойки и др., в размер на 50 на сто от платеното от участника концесионно плащане за предходната година.
 2. 3Концесионерът дължи неустойка при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорените задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.

12.    Определя концесионно плащане, както следва:

12.1. Еднократно концесионно плащане в размерна 832 лева без ДДС платимо по банков път в срок, определен в концесионния договор.

12.2. Годишни концесионни плащания, съставени от две части - фиксирана и променлива:

12.2.1. Фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер, предложен от концесионера, но не по-малко от 646 /шестотин четиридесет и шест/ лева;

12.2.2. Променлива част на годишното концесионно плащане, в размер предложен от концесионера, но не по-малко от 2 % от годишния обем от приходите от дейността.

12.3. Годишните концесионни плащания се извършват на вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

13. С концесионния договор задължително се определят:

13.1. Размерът на нормата на възвращаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;

13.2. Икономическият баланс на концесията, който определя равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях, както и фактическите и правните обстоятелства, при чието настъпване или изменение балансът ще се счита за нарушен. Икономическият баланс на концесията се определя въз основа на офертата на концесионера.

13.2.1. Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен:

 • При частично или цялостно погиване на обекта на концесията или настъпване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен ако това не се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера;
 • При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
 • При трайно преустановяване на възможността за извършването на дейности по концесионния договор, в резултат на непреодолима сила;
 • В случаите на нарушаване от страна на Концедента на забраната на чл. 15, ал. 1 от ЗК.

14. Определя минимална инвестиционна програма за първата  година от концесията в размер на 30,520.92лева без ДДС, по направления, посочени в документацията за участие.

15.Определя следните критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:

1. свързан с предмета на концесията (ПК), с относителна тежест 40%, включващпредложени условия, срокове и качество за възстановяване, реконструкция и модернизация на хидротехническото съоръжение, обект на концесията, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на обекта на концесията;

2. размер на предлагани инвестиции с относителна тежест 20% ;

3. мерки за опазване на околната среда (МООС) с относителна тежест 15%;

4. размер на концесионното плащане (РКП) с относителна тежест 25%;

16.Определя цена на документацията за участие, в размер на 100 (сто) лева, без ДДС.

17.Определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която е само парична и е платима по банкова сметка на общината, определена в обявлението за провеждане на процедурата.

18.Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на Закона за концесиите.

19.Възлага на кмета на Община Луковит да предприеме действия по обявяване на откритата процедура по предоставяне на концесията.

20.Възлага на кмета на Община Луковит да организира и проведе открита процедура за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1 в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите и да сключи договор за концесия.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит, проведено на 21.07.2014 г., Протокол № 36, точка 16 от дневния ред, по доклад № 136/11.07.2014 г.

Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването му, но не по-късно от сключването на концесионния договор.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 13 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№427

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот № 015147, с площ от 37.296 дка, находящ се в землището на с. Бежаново, в местността „Букоров дол”, Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 601/24.08.2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39 от Закона за концесиите

О Б Щ И Н С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1.Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект - публична общинска собственост – Язовир, съставляващ имот № 015147, с площ от 37.296 дка, находящ се в землището на с. Бежаново, в местността „Букоров дол”, Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за общинска собственост 601/24.08.2001 г., при граници и съседи на поземления имот са имоти с номера и НТП: № 015151-„Изоставена ливада”, стопанисвана от Община Луковит; № 015093-„Пасище с храсти”, стопанисвано от Община Луковит; № 015113-„Изоставена ливада”, стопанисвана от Община Луковит; № 039048-„Полски път”, стопанисван от Община Луковит.

Обектът на концесия включва и

 • Язовирната стена:

-         вид на стената – земно-насипна;

-         дължина на стената – 160 м;

-         откоси на стената - 1:2,5 – мокър откос; 1:2 – сух откос;

-         ширина на короната на стената – 4-5 м;

-         максимална височина на стената – 10 м; 

 • Преливника:

-         вид на преливника – необлицован земен профил;

-         дължина на преливника – »70 м;

-         ширина на преливника – 2 м;

 • Изпускател-затлаченатръба Ф200 мм с водовземно съоръжение и изпускателна шахта;

2.   Определя за предмет на концесията – управлението на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на обекта на концесия на риск на концесионера срещу правото на концесионера да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов;

2.2.      На обекта на концесията могат да се извършват следните стопански дейности - риборазвъждане и риболов.

3.   Определя в обекта на концесията да бъде включена и изградената прилежащата инфраструктура и принадлежности от концесионера, съгласно документацията за участие в процедурата за определяне на концесионер и концесионния договор.

4.   Определя срок на концесията - 25 години.

5.   Определя начална дата на концесията - датата на влизане в сила на концесионния договор.

6.   Концесионният договор влиза в сила, по ред определен с договора, след изпълнение на следните условия:

6.1. представяне на изискуемите гаранции за изпълнение на задълженията по договора;

6.2. извършване от концесионера на еднократно концесионно плащане и

6.3. други, произтичащи от действащото законодателство и определени в концесионния договор.

7. Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и на негов риск при следните условия:

7.1.      Всички дейности по предоставената концесия се извършват в съответствие с действащото законодателство и установените в страната технически и технологични стандарти.

 1. 2. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица предоставената му и придобита в последствие геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концедента.
  1. 3. Всички разходи, свързани с осъществяване на дейностите по концесията, са за сметка на концесионера.
 2. 4. Да не променя предназначението на обекта на концесията;
 3. 5. Да изпълнява предложената от него инвестиционна програма;
 4. 6. Обектът на концесията е собственост на концедента.
 5. 7. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите;
 6. 8. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените съоръжения, изградени върху поземления имот, от момента на възникването им.
 7. 9. Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор. Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изцяло или частично Обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем Обекта или части от него;
 8. 10.При прекратяване на концесионния договор, поради изтичането на срока на концесията, концесионерът няма право на обезщетение.
 9. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:

8.1. Права на концедента

 • Да получава концесионно плащане, в размера, при условия и по реда, определени в концесионния договор;
 • Да пристъпи към усвояване, изцяло или отчасти, на гаранцията за изпълнение, при условията предвидени в концесионния договор;
 • Да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;
 • Ежегодно да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията от страна на концесионера, включително да получава отчети от концесионера по изпълнението на концесионния договор, и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера, с цел осъществяване на контрола, при условия и по ред, определи в договора;
 • Да прекрати концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или при неспазване на условията на концесията, определени с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесията, както и на други основания, определени в концесионния договор;
 • След прекратяване на концесионния договор, да получи обратно обекта на концесията и цялата техническа, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.

8.2. Задължения на концедента

 • Да предаде на концесионера обекта на концесията съгласно определеното в концесионния договор;
 • Да не възпрепятства концесионера при осъществяване на правата му по договора;
 • Да предаде на концесионера геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.
 • Да оказва на концесионера, необходимото съдействие, в рамките на своята компетентност, във връзка с предоставените на концесионера права, съгласно концесионния договор;
 • Своевременно да разглежда и да се произнася по представяните от концесионера програми/планове искания и предложения;
 • Да обяви забрана по установения ред за общо ползване и водоползване на обекта;
 • Да заплати дължимите, на концесионера, обезщетения, при условията, предвидени в концесионния договор, в съотствие с чл. 80, ал.2, т.1 и ал.3 т. 1 от ЗК.

8.3.Права на концесионера

 • Да управлява услугата от обществен интерес, като я поддържа в наличност и осигурява непрекъснатост и необходимото ниво на качеството на предоставяните услуги, като получава приходи от потребителите на язовираили от трети лица, да управлява и поддържа Обекта на концесия;
 • Право на водовземане и ползване на воден обект;
 • Право на рибовъдна дейност в обекта;
 • Право на собственост върху индивидуално придобития рибен материал;
 • Право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с Концедента и с компетентните органи, необходимите проучвания и технологични промени, свързани с дейността само в границите на обекта;
 • Да получи геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация;
 • Да извършва строителни и монтажни работи върху територията на обекта на концесията, в съответствие с предвиденото в концесионния договор, включително да ползва подизпълнители;
 • Да изисква и да получава необходимото съдействие от Концедента, в съответствие с правомощията му, при осъществяване на правата си по този Договор, както и в случите, когато трети лица нарушават правата му;
 • Концесионерът няма право да отдава под наем части от обекта на концесията;
 • при условията на концесионния договор, да сключва договори с подизпълнители за изпълнение на проектни и строителни и монтажни работи.
 • Да получи от концедента обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения, при условията на чл. 80 от ЗК.

8.4. Задължения на концесионера

8.4.1. Основни задължения на концесионера

Като основни задължения на концесионера следва да бъдат определени онези задължения, нарушаването на които дава право на концедента едностранно, без да дава допълнителен срок за изпълнение, да прекрати концесионния договор, а именно:

 1. Да управлява и поддържа в наличност услугите и да осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество в съответствие с клаузите на концесионния договор, за срока на концесията;
 2. Да извърши инвестиции в обекта на концесията, при условия, ред и в сроковете, определени в концесионния договор;
 3. Да заплаща на концедента концесионно плащане в размера, при условия и по реда определени в концесионния договор;
 4. Да поддържа банкови гаранции за срока на концесионния договор съгласно договора;
 5. Да изпълнява разпорежданията на контролните органи, направени в кръга на предоставените им правомощия, по отношение на безопасността, спазването на противопожарния режим, нормите за охрана на труда и техниката за безопасност и опазването на околната среда и водите от замърсяване;
 6. Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания,свързани с националната сигурност и отбраната на станата, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон
 7. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;
 8. Да получи разрешително за водовземане и за ползване на воден обект;
 9. Да извършва и финансира всички действия, необходими за осигуряване на сигурност и безопасност, опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 10. Да осигурява достъп до обекта на концесията на лицето, определено да представлява концедента или на определени от него или определени с нормативен акт длъжностни лица, да им предоставя отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор, както и всякаква друга информация и документация, свързана с обекта на концесията, по ред и в срокове, определени с концесионния договор.
 11. При прекратяване на Концесионния договор да предеде на Концедента обекта на концесия, в срокове и по ред, определени в концесионния договор;
 12. Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изцяло или частично Обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем Обекта или части от него.

8.4.2. Други задължения на концесионера

 1. Да изготви и представи за съгласуване с концедента годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година в срок до 30 октомври на предходната година;
 2. Да експлоатира обекта добросъвестно, като не извършва действия и мероприятия, които могат да доведат до загуби на природни богатства, аварии или до икономическа неизгодност на бъдещото експлоатиране на обекта;
 3. Да допуска по всяко време до язовира контролни органи и оторизирани представители на община Луковит и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
 4. Концесионерът е длъжен:
 5. 2.Да изпълнява изцяло всички задължения на КОНЦЕДЕНТА и изискванията по организацията и осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредба № 13 от 29 януари 2004 година за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове;
 6. 3. Да изготви авариен план за действия в изпъление на чл. 138, ал. 3 от Закона за водите и в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 година за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 7. 4. Да съгласува аварийния план по предходната точка с КОНЦЕДЕНТА, с областното управление на „Пожарна безопасност и защита на населението”-Ловеч и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на настоящия договор;
 8. 5. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
 9. 6.Да изпълнява задължението по чл. 142 от Закона за водите;
 10. Да не предоставя на трети лица без разрешение на община Луковит техническа или друга информация и документация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
 11. Да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов при стриктно спазване на нормативните изисквания за това;
 12. За постоянна защита на обекта - да изгражда при необходимост и да поддържа наличните хидротехнически защитни съоръжения за своя сметка;
 13. Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта да не извършват подобни дейности;
 14. Да предприеме действия за геодезическо заснемане на съоръжението и изготвяне на необходимата допълнителна проектна документация;
 15. Да подмени изпускателното съоръжение с ново в съответствие с параметрите на язовира на базата на изготвен и съгласуван с Общината проект;
 16. Периодично да отстранява прорасналата храстово-дървесна растителност по сухия откос на земнонасипната стена на язовира, както и да не допуска повторното й израстване;
 17. Да почисти от наноси и растителност страничния преливник, като го дооформи като класически-да го облицова с бетон и камък, в това число бързотока и водобоя му;
 18. Да поправи и заздрави билото на стената;
 19. Да постави в двата края прегради, непозволяващи преминаването на превозни средства по билото на стената;
 20. Завиряването и поддържането на максимално водно ниво по време на експлоатацията да става до настоящата кота на преливника;
 21. За извършване на дейността по риборазвъждане да осигури следните спомагателни площадки и съоръжения:

ü    място за първична обработка и транспорт на рибата за първа продажба;

ü    място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;

ü    помещение за работниците със санитарен възел;

ü    склад за фураж;

ü    помещение (склад) за ветеринарномедицински препарати, дезинфекционни и дератизационни средства в случай, че същите се съхраняват в района на язовира;

ü    пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби в близост до външните граници на обекта;

 1. Да извършва редовна профилактика на подмененото изпускателно съоръжение, решетката при входа му, както и на спирателния му кран;
 2. Редовно да почиства откосите на земнонасипната язовирна стена от новопоявила се растителност по нея с мощна коренова система (дървета и храсти) и да съблюдава целостта на конструкцията;
 3. Периодично (минимум на 3 години, опитимално всяка година), да почиства чашата на язовира от тиня, водна растителност,клони, отпадъци и др.;
 4. Да съблюдава нивото на водата и в случай на прекомерно покачване да се изпуска и през изпускателното съоръжение, когато капацитетът на преливника е максимално запълнен. Съоръжението да се подържа постоянно в изправност;
 5. Да почиства редовно язовира и района около него от битови отпадъци, да недопуска замърсяване на язовира с горивни и смазочни материали и други замърсители със синтетичен или органичен произход;
 6. Периодично да извършва пробовземане за анализ на качествения, химичния и бактериологичния състав на водното тяло на обекта в актедитирана лаборатория. През летните месеци, пробовземане за анализ на бактериологичния състав, да се извършва всеки месец; Да известява съответните служби (в т.ч. РИОКОЗ) при отклонения от ПДН и след консултация със съответните специалисти да взема необходимите мерки за подобряване качеството на водата;
 7. Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта да не извършват подобни дейности; При провеждането на евентуални озеленителни мероприятия в границите на имота с язовира (извън него и дигата) да не се засаждат агресивни и инвазивни растителни видове. Да се предпочитат само местни дървесни и храстови видове, които са характерни за флористичния район;
 8. Да извършва пълното източване на язовира с цел почистване само през есенния сезон;
 9. Да съблюдава нивото на водата да не пада под критичния обем (в резултат от евентуално напояване и ползване на водата за други нужди несвързани с рибовъдството);
 10. В периоди на валежи със значителни водни количества, превишаващи обичайните средномесечни стойности, да избягва залпово изпускане на вода от язовира;
 11. За опазване на зарибителния материал от рибоядни птици, да се прилагат способи, които не са свързани с отстрел или проготване чрез стрелба, преследване и др. подобни.

9. При извършване на дейностите по поддържане, ремонт, реконструкция или рехабилитация на обекта на концесия, концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и на Закона за концесиите.

10. Концесионерът:

 • не може да възлага извършването на дейностите по експлоатация на обекта на концесия на трети лица или на подизпълнители;
 • няма право да отдава под наем обекта на концесия.

11.   Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

 1. 4Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор банкови гаранции, както следва:
 • Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционната програма в размер 10% от предвидените от кандидата инвестиции за съответната година;
 1. 5Банкова гаранция за гарантиране плащане на концесионното плащане и за заплащане на лихви, неустойки и др., в размер на 50 на сто от платеното от участника концесионно плащане за предходната година.
 2. 6Концесионерът дължи неустойка при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорените задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.

12.   Определя концесионно плащане, както следва:

12.1. Еднократно концесионно плащане в размерна 499 лева без ДДС платимо по банков път в срок, определен в концесионния договор.

12.2. Годишни концесионни плащания, съставени от две части - фиксирана и променлива:

12.2.1. Фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер, предложен от концесионера, но не по-малко от 388 /триста осемдесет и осем/ лева;

12.2.2. Променлива част на годишното концесионно плащане, в размер предложен от концесионера, но не по-малко от 2 % от годишния обем от приходите от дейността.

12.3. Годишните концесионни плащания се извършват на вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

13. С концесионния договор задължително се определят:

13.1. Размерът на нормата на възвращаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;

13.2. Икономическият баланс на концесията, който определя равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях, както и фактическите и правните обстоятелства, при чието настъпване или изменение балансът ще се счита за нарушен. Икономическият баланс на концесията се определя въз основа на офертата на концесионера.

13.2.1. Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен:

 • При частично или цялостно погиване на обекта на концесията или настъпване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен ако това не се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера;
 • При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
 • При трайно преустановяване на възможността за извършването на дейности по концесионния договор, в резултат на непреодолима сила;
 • В случаите на нарушаване от страна на Концедента на забраната на чл. 15, ал. 1 от ЗК.

14. Определя минимална инвестиционна програма за първата година от концесията в размер на 20.925.34лева без ДДС, по направления, посочени в документацията за участие.

15.         Определя следните критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:

1. свързан с предмета на концесията (ПК), с относителна тежест 40%, включващпредложени условия, срокове и качество за възстановяване, реконструкция и модернизация на хидротехническото съоръжение, обект на концесията, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на обекта на концесията;

2. размер на предлагани инвестиции с относителна тежест 20% ;

3. мерки за опазване на околната среда (МООС) с относителна тежест 15%;

4. размер на концесионното плащане (РКП) с относителна тежест 25%;

16.   Определя цена на документацията за участие, в размер на 100 (сто) лева, без ДДС.

17.   Определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която е само парична и е платима по банкова сметка на общината, определена в обявлението за провеждане на процедурата.

18.   Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на Закона за концесиите.

19.   Възлага на кмета на Община Луковит да предприеме действия по обявяване на откритата процедура по предоставяне на концесията.

20.   Възлага на кмета на Община Луковит да организира и проведе открита процедура за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1 в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите и да сключи договор за концесия.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Луковит, проведено на 21.07.2014 г., Протокол № 36, точка 17 от дневния ред, по доклад № 135/11.07.2014 г.

Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването му, но не по-късно от сключването на концесионния договор.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 1;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

                                             №428

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Луковит за Финансиране на проект "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ЛУКОВИТ по Процедура на ОП "Околна среда 2007 - 2013" BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население с над 10 000 е.ж.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗПФ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД  Общински съвет Луковит  реши:

1. Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж.и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали", схема BG161РО005/10/1.11/02/16, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 1 300 000 (Един милион и триста хиляди) лв.;

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.12.2014 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С047/24.09.2014 г.;

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078 %,

• Други такси,  наказателни лихви,  неустой ки и  разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Луквит, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-С047, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -„Уникредит Булбанк" АД,  да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

                                              №429

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

Относно:   Откриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”

 

На основание чл.36в, ал.3 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за откриване на социална услуга в общността – резидентен тип – делегирана от държавата дейност:  „Център за социална рехабилитация и интеграция”.

Капацитет: 30 места

Численост на персонала: 8,5 щатни бройки

Дата на откриване: 01.04.2015 г.

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да открие процедура за откриване и предоставяне на социалната услуга.

Мотиви: Община Луковит е сключила договор № BG051PO001- 5.2.12-0010-C0001 с наименование „У дома - най-доброто за децата" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Краят на изпълнение на проекта е 12.04.2015 г. С реализирането на дейностите по проекта ще се осигури необходимата материална база и обучението и методичната помощ на обслужващия персонал. Разкриването на социалната услуга "Център за настаняване от семен тип за деца/младежи с увреждания" ще продължи една от целите на проекта: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

                                             №430

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

Относно:   Откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с физически увреждания”

 

На основание чл.36в, ал.3 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за откриване на социална услуга в общността – резидентен тип – делегирана от държавата дейност:  „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” – 2 броя.

Капацитет: 28 места /14 места във всеки център/

Численост на персонала: 21,5 щатни бройки

Дата на откриване: 01.04.2015 г.

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да открие процедура за откриване и предоставяне на социалната услуга.

Мотиви: Община Луковит е сключила договор № BG051PO001- 5.2.12-0010-C0001 с наименование „У дома - най-доброто за децата" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Краят на изпълнение на проекта е 12.04.2015 г. С реализирането на дейностите по проекта ще се осигури необходимата материална база и обучението и методичната помощ на обслужващия персонал. Разкриването на социалната услуга "Център за настаняване от семен тип за деца/младежи с увреждания" ще продължи една от целите на проекта: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

                                                №431

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

 

ОТНОСНО:  АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

                    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2015 ГОДИНА

На основание чл.17, ал.1, т.З и чл.20 от ЗМСМА, параграф 6в от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, в съответствие с разпоредбата на чл.26.ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за народната просвета и във връзка с ежегодната актуализация на Списъка на средищните училища в Република България, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема актуализация на Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за учебната 2014/2015 година :

- СОУ " Алеко Константинов" гр. Луковит;

- ОУ " Христо Ботев " с. Румянцево;

- ОУ " Неофит Рилски "сДерманци.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

                                                №432

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

ОТНОСНО:   Удостояване   на   граждани   със   званието

       "Почетен гражданин на Община Луковит"

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., на Правилника за отличията на Общински съвет Луковит, във връзка с предложение с Вх. №ОбС-63/28.03.2014 г. на Кмета на Кметство Дерманци и предложение с Вх. №02-2343/15.04.2014 г. от Инициативен комитет с. Карлуково,  Общински съвет Луковит  взе следното РЕШЕНИЕ:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" следните личности:

1. Дико Илиев Диков (посмъртно) - композитор, музикант, диригент, създател на жанра „хоро за духов оркестър", за неговия огромен принос в развитието на българската музикална култура и популяризиране името на родното Карлуково и Луковитския край в страната и по света.

2. Георги Стойков Делийски - писател и журналист, носител на литературни награди и ордени, за значими заслуги в областта на литературата и културатана национално равнище и принос за популяризиране името на родното село Дерманци.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №433

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

ОТНОСНО: Промяна на регулационния план на с. Дерманци с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 91 и 365 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе  следното РЕШЕНИЕ:

1.Дава съгласие за изменение на регулационния и кадастрален план на село Дерманци, с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 91 и 365 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, осигуряваща достъп до УПИ І-614,615 и УПИ ІІ-614,615 в кв.49, собственост на ТПК „Витас „ с.Дерманци, като площта от улицата /собственост на Община Луковит/ се придаде към гореупоменатите имоти.

2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план на с. Дерманци, от правоспособни лица, лицензирани да извършват подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т.1

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№434

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

ОТНОСНО: Разрешение за предвиждане на пешеходна алея между УПИ VIII, кв. 159 по Регулационния план на гр. Луковит /ЦДГ „Слънце"/, от една страна и УПИ №№ VII, IV и III от друга, и възлагане за изработване на Проект изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПИПУП-ПР/ в обхват УПИ VIII, кв. 159 по'Регулационния план на гр.Луковит, ПИ с идентификатор 44327.503.138, по Кадастралната карта на гр. Луковит.

На основание чл.124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет - Луковит, взе следното решение

Разрешава предвиждане на пешеходна алея между УПИ VIII, кв. 159 по Регулационния план на гр, Луковит /ЦДГ „Слънце"/, от една страна и УПИ №№ VII, IV и III от друга и възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура по изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПИПУП-ПР/, в обхват УПИ VIII, кв. 159 по Регулационния план на гр.Луковит, ПИ с идентификатор 44327.503.138, по Кадастралната карта на гр. Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№435

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

ОТНОСНО: Допълнение към Решение №264/07.06.2013 г. на ОбС Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Луковит, взе следното решение

Допълва свое решение №264/07.06.2013 г. като след текста „... разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват ПИ 44327.266.27 по кадастралната карта на гр.Луковит”  се добави и „... Парцеларни планове за елементите на техническа та инфраструктура, ако такива се налагат...”.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№436

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

            Относно:  Одобряване на начална тръжна цена

На основание чл.41 от ЗОС/изм.13.06.2008 г. и във връзка с взето Решение №370/02.04.2014 г. на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Одобрява начална тръжна цена в размер на 1000,00 лв. при обявяване за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на имот идентификатор 44327.197.45 с площ от 360 кв.м. в местност „Панега” по КККР на гр.Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №437

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

 

Относно: Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и писмо вх.№ОбС-114/19.06.2014 г. на ЛОС, Общински съвет Луковит избира комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели в състав:

 1. 1.Калин Василев
 2. 2.Георги Антонов
 3. 3.Галина Стоянова
 4. 4.Атанас Граждански
 5. 5.Стефан Бойнин

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                              /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                            /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№437

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Луковит за Финансиране на проект "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ЛУКОВИТ по Процедура на ОП "Околна среда 2007 - 2013" BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население с над 10 000 е.ж.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗПФ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД  Общински съвет Луковит  реши:

1. Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж.и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали", схема BG161РО005/10/1.11/02/16, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 1 300 000 (Един милион и триста хиляди) лв.;

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.12.2014 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С047/24.09.2014 г.;

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078 %,

• Други такси,  наказателни лихви,  неустой ки и  разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Луквит, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-С047, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -„Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

https://www.livechatalternative.com/