ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/08.05. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№378

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №34/08.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №362 по протокол №33/02.04.2014 г. на Общински съвет Луковит

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА , Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. Отменя Решение №362/02.04.2014 г. на ОбС Луковит
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Луковит взе следното решение:

2.1. Дава съгласие за промяна предназначението на УПИ ХІ-263, кв.22 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, който е с отреждане „за озеленяване” в такъв „за обществени нужди”.

2.2. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура по изработване и одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПИПУП – ПРЗ/

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 15.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

379

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.05.2014 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I.Приема актуализация на бюджета на Община Луковит към 01.05.2014г.

1. Променя приходната част на общинския бюджет както следва: §9317 Задължения по финансов лизинг и търговски кредит - 45 796 лв.

2. Променя разходната част на общинския бюджет както следва:

Луковит Местна дейност

Функция "Жилищно строит., БКС и опазване на околната среда

Група "Жилищно строителство, благоустрояване и комунално стопанство"

Дейност 603 "Пречистване на отпадъчните води от населените места" 10-30 Текущ ремонт - 50 796

Функция "Икономически дейности и услуги" Група "Други дейности по икономиката" Дейност 878 "Приюти за безстопанствени кучета' 10-20 Външни услуги - + 5 000

 1. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение № 2

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

380

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит” ЕООД за 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит” ЕООД за 2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

381

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1 .Имот № 023004 в землището на с.Беленци с площ от 8.988 дка за собственик насл.Атанас Иолов Христов.

2.Имот №087049 в землището на с.Тодоричене с площ от 2.515 дка за собственик Лальо Михов Лалев.

З.Имот № 44327.10.9 в землището на гр.Луковит с площ 7400 кв.м. за собственик насл.Анка Христова Йотова.

4.Имот № 44327.10.12 в землището на гр.Луковит с площ от 5500 кв.м. за собственик насл.Георги Василев Ангелов.

5.Имот № 44327.329.516 в землището на гр.Луковит с площ 6500 кв.м. за собственик насл.Васил Стоев Батев.

6.Имот № 44327.100.114 в землището на гр.Луковит с площ от 7806 кв.м. за собственик насл.Васил Стоев Батев.

7.Имот № 44327.105.5 в землището на гр.Луковит с площ 8180 кв.м. за собственик насл.Парашкева Трифонова Гатева.

8.Имот № 44327.87.40 в землището на гр.Луковит с площ 1876 дка за собственик насл.Велика Ангелова Дончева.

9.Имот № 44327.248.48 в землището на гр.Луковит с площ 10939 кв.м. за собственик насл.Станьо Тодоров Баков

11 .Имот № 172029 в землището на с.Румянцево е площ от 4,000 дка за собственик наел. Рада Иванова Гергова

12.Имот № 172028 в землището на с.Румянцево с площ от 5,800 дка за собственик наел. Рада Иванова Гергова

13.Имот № 085052 в землището на с.Беленци е площ от 7.000 дка за собственик насл.Марин Илиев Филипов.

14.Имот № 075024 в землището на с.Беленци с площ от 7.980 дка за собственик насл.Марин Илиев Филипов.

15.Имот № 062003 в землището на с.Беленци с площ от 16.999 дка за собственик насл.Марин Илиев Филипов.

16.Имот № 062002 в землището на с.Беленци е площ от 12.018 дка за собственик наел .Марин Илиев Филипов.

17.Имот № 404032 в землището на с.Торос с площ 30.000 дка за собственик наел.Църковно настоятелство с.Торос

18.Имот № 062029 в землището на с.Беленци е площ от 5.000 дка за собственик насл.Марин Велчев Велчев.

19.Имот № 404029 в землището на с.Торос с площ 69.630 дка за собственик насл.ОУВасил Левски" с.Торос

20.Имот № 405025 с площ 3.160 дка в землището на с.Торос със собственик наел.Мустафа Алиев Манов

21 .Имот № 404003 е площ 10.405 дка в землището на с.Торос със собственик наел. Мустафа Алиев Манов

22.Имот № 482021 е площ 6.000 дка в землището на с.Торос със собственик наел. Мустафа Алиев Манов

23.Имот № 048004 с площ 5.390 дка в землището на с.Дъбен със собственик наел. Лака Савова Туевска.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 2 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№382

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в с.Торос

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ от 1,860 дка, кад. 000454 в местност „Полето” по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 6 638, 30 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, с площ от 4,678 дка, кад. 000418 в местност „Полето” по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка на имота – 8981,80 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочените имоти, както следва:

- За Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ от 1,860 дка, кад. 000454 в местност „Полето” по плана за земеразделяне на с.Торос в размер на 6 700, 00 лв.

- За Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, с площ от 4,678 дка, кад. 000418 в местност „Полето” по плана за земеразделяне на с.Торос в размер на 9350,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg- 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№383

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1571 кв.м., идентификатор №44327.331.337 в местност „Поника” по КККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 530, 21 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1986 кв.м., идентификатор №44327.329.108 в местност „Мушат” по КККР на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 580,90 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за горепосочените имоти, както следва:

- За Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1571 кв.м., идентификатор №44327.331.337 в местност „Поника” по КККР на гр.Луковит в размер на 1000, 00 лв.

- За Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1986 кв.м., идентификатор №44327.329.108 в местност „Мушат” по КККР на гр.Луковит в размер на 1200,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№384

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Дъбен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№385

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Пещерна

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№386

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Румянцево

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№387

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Дерманци

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№388

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Карлуково

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№389

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Бежаново

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№390

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Торос

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№392

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Тодоричене

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№393

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Беленци

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№394

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища,мери и ливади, посредством публично оповестен конкурс в с.Ъглен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит, дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя - пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение

1. Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация: -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно наемно плащане в размер на 5,00 лв/дка за пасища,мери и 8,00 лв./дка за ливади.

- Годишните вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се ползват по това предназначение за целия срок на договора: Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-дълъг от 6 години;

2.Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на наемното плащане с относителна тежест — до 50 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки; Общ сбор 100 точки.

Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за щастие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№395

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Бежаново

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№396

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Торос

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№397

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Дерманци

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№398

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Румянцево

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg- 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№399

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Тодоричене

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№400

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Пещерна

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№401

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Беленци

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№402

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Дъбен

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№403

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Ъглен

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№404

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Петревене

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№405

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землище с.Карлуково

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители: -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация; -нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

 1. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№406

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: План за изпълнение на стратегията за социални услуги

в Община Луковит през 2015 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 „б” от ППЗСП, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Годишен план за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Луковит за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№410

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Промяна на регулационния план на с.Ъглен с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 175 и 176 по Регулационния и кадастрален план на с.Ъглен

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за изменение на регулационния и кадастрален план на с.Ъглен, с цел премахване на нереализирана улица между осови точки 175 и 176 по Регулационния и кадастрален план на с.Ъглен, засягащи поземлени имоти VІІІ-788 собственост на Маринчо Христов Маринов и пл.№789 – общински, отреден за градинка.

2. Дава съгласие Кмета на Община Луковит да възложи изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план на с.Ъглен, от правоспособни лица, лицензирани да извършат подобни дейности, с цел изпълнение на описаното в т.1.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№407

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76 ал.3 от АПК, Общински съвет Луковит приема Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

Приложение: Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№408

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2014 г., приета с Решение №345/13.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо с Вх.№02-2351/15.04.2014 г. от Председателя на НЧ „Учител-1921 г." с. Бежаново и писмо с Вх.№02-2352/15.04.2014 г. на Председателя на НЧ „Отец Паисий 1926 г." с.Ъглен, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:

Актуализира Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2014 г., приета с Решение № 345/13.02.2014 г. на Общински съвет Луковит, като в Раздел V „Дейности по програмата", точка 7 „Организиране и провеждане на празненства, концерти, чествания и събори”, се създадат две нови подточки 7.48 и 7.49, както следва:

Дейност

Срок

Изпълнител

7.48.

Традиционен събор-курбан на село Бежаново

29.05.2014 г.

НЧ „Учител-1921 г."

с. Бежаново

7.49.

Традиционен есенен панаир на село Ъглен

30-31.08.2014 г.

НЧ„Отец Паисий 1926 г." с. Ъглен

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№409

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит за 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2013 г. на народните читалища в Община Луковит.

Приложение: 12 бр.доклади /НЧ „Наука 1927'г." с.Дъбен; НЧ „Съзнание 1895" гр.Луковит; НЧ ,Дико Илиев -1904г." с.Карлуково; НЧ ,Димитър Благоев 1895 г." с.Румянцево; НЧ „Отец Паисий -1926г." с.Ъглен; НЧ „Тодор Каблешков-1918г." с.Беленци; НЧ „Христо Ботев - 1911г." с.Тодоричене; НЧ „Васил Левски-1948г." с.Пещерна; НЧ „Борба1895" с.Торос; НЧ „Иван Стефанов 1918 г." с.Петревене; НЧ „Учител-1921г." с.Бежаново; НЧ „Христо Ботев-1895г." с.Дерманци

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№411

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35/21.05. 2014 г.

ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2014

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на „Традиционен панаир Луковит 2014 ”, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Определя дати за провеждането на „Традиционен панаир Луковит 2014” - 19, 20 и 21 септември 2014 г.

2. Възлага дейностите по организацията и провеждането на „Традиционен панаир Луковит 2014 ” на НЧ „Съзнание 1895 г.” гр.Луковит.

3. Събраните средства, по време на панаира да се използват за покриване на разходите по организацията и провеждането на същия.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 11 ; „ПРОТИВ” – 4 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 29.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/