ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/02.04. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№356

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема изменение и допълнение на Наредба за определянето размер на местните данъци на Община Луковит, както следва:

§ 1. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.(1) след думата „устройства" се добавя „и
несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро
5", "Евро 6" и
"EEV", а цифрата „50" се заменя с „20" :

„(1) (изм. и доп. с решение №...............г., Протокол №...................) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV",данъкът се заплаща с 20 на сто намаление."

2.Създава се нова ал. (2):

„(2) (нова, с решение №............... г., Протокол №.................) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се и "Евро 4" данъкът остава същата, т.е. 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - се увеличава с 10 на сто и става 60 на сто намаление, от определения данък.

Отстъпката за товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 2" действаща към настоящия момент в размер на 50 на сто от определения данък отпада.

Отстъпката за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" става 40 на сто от определения данък, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" се запазва, т.е. 50 на сто намаление, от определения данък.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 12 ; „ПРОТИВ” – 3 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№357

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Общински план за развитие на Община Луковит

2014 – 2020 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.35 и чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема общински план за развитие на Община Луковит за периода 2014 – 2020 година.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№358

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: ПРОЕКТ „С.ТОРОС – УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА”

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с процедура на Министерството на инвестиционното проектиране за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост и изискванията на Компонент 1 за кандидатстване с готови инвестиционни проекти, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Одобрява кандидатстване на община Луковит по процедура на Министерството на инвестиционното проектиране за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост и изискванията на Компонент 1, с проект „с.Торос – улично осветление и детска градина”.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да подпише необходимите документи и предприеме съответните действия за кандидатстване, съгласно изискванията на процедурата.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№359

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти – земеделски земи, чрез публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС-Луковит взе следното решение:

І. Дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2 Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

- Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първия работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1 -ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:

- Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора.

- Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 г. и по-дълъг от 25 години.

2. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Поемане на задължения за разкриване на нови работни места;

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

- Размер на арендното плащане с относителна тежест – до 50 точки

- Инвестиционен проект – до 40 точки

- Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 10 точки

Общ сбор 100 точки.

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

5. Възлага на Кмета на общината да проведе конкурса по реда на глава девета от НРПУРОИ, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация , да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2 Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

- Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15,09 лв/дка.

- Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първия работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1 -ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора.

- Срок на договора – 6 години

3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки; Инвестиционен проект - до 40 точки; Общ сбор 100 точки

4. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№360

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост съгласно чл.54 от ЗДС

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.54 от ЗДС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да направи мотивирано искане съгласно чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на имоти – публична държавна собственост, както следва:

- Поземлен имот идентификатор 44327.502.1064 по кадастралната карта на гр.Луковит, ведно с построените в него сгради 44327.502.1064.1, 44327.502.1064.2, 44327.502.1064.3, 44327.502.1064.4 и 44327.502.1064.5.

- Поземлен имот идентификатор 44327.502.9788 по кадастралната карта на гр.Луковит

- Поземлен имот идентификатор 44327.502.9789 по кадастралната карта на гр.Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 2 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№361

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура в обхват ПИ с кадастрален номер 051036, землище с.Дерманци

На основание чл.124а ал.1, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Животновъдни сгради и съпътстващи дейности" в ПИ с кадастрален номер 051036, з-ще на с. Дерманци, общ. Луковит, с цел определяне на площ на застрояване (установяване на частта от имота, в която може да се застроява) при спазване на градоустройствени показатели съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба 19 от 25 октомври 2012год. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№362

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински терен – публична собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж върху имот – публична общинска собственост УПИ ХІ – 263 в кв.22 по плана на с.Пещерна с площ от около 100 кв.м. за построяване на православен параклис.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи Договор за учредено право на строеж с Плевенска Света митрополия гр.Плевен.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№363

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване на водопроводно отклонение за захранване на обект в местност „Бяло поле”

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ общински съвет Луковит дава предварително съгласие на Младен Теодоров Витков от гр.Луковит за право на прокарване на водопроводно отклонение за захранване на собствен обект 44327.266.27 в местност "Бяло поле" в землище на гр.Луковит

Определя се срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.З от ЗОЗЗ общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Младен Теодоров Витков от гр.Луковит по т. 1, след влизане в сила на ПУП.

3. Младен Теодоров Витков от гр.Луковит да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№364

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г.

ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж в УПИ І кв.288 по Регулационни план на гр.Луковит и право на преминаване през него за изграждане на автокантар

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62а, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за промяна предназначението на УПИ І, кв.288 по Регулационния план на гр.Луковит, който е с отреждане „за озеленяване” в такъв „за обществено обслужване”.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да проведе процедура по изработване и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ПИПУП-ПРЗ/.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№365

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в с.Румянцево

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 5,700 дка, кадастрален номер 171004, по плана за земеразделяне на с.Румянцево. Данъчна оценка на имота – 439, 00 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 3000, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№366

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в с.Тодоричене

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - полска култура, с площ от 2,603 дка, кадастрален номер 006021, по плана за земеразделяне на с.Тодоричене. Данъчна оценка на имота – 344, 38 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 2278, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№367

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Поземлен имот кад.№ 165061 с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,300 дка, в местност „Зелени ливади” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 606, 40 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 2063, 00 лева.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№368

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,738 дка, кад. 165003 по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 631, 90 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 2243, 00 лева.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№369

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Бежаново

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., като включва продажбата на земеделска земя, кад.№032067 м.”Совата” с.Бежаново.

Включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на Земеделска земя с начин на трайно ползване - птицеферма, с площ от 11,183 дка, кад.№ 032067, м.”Совата” по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 21471,40 лв.

3. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 22370, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№370

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост,

находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, с площ от 360 кв.м., кад. №44327.197.45 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 44, 00 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3611 кв.м., кад. №44327.242.275 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 582, 00 лв.

ІІ. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на :

- 360,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, с площ от 360 кв.м., кад. №44327.197.45 по кадастралната карта на гр.Луковит.

- 2020,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3611 кв.м., кад. №44327.242.275 по кадастралната карта на гр.Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№371

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Ползване на общински мери и пасища

На основание Решение №333/17.12.2013 г. на ОбС Луковит за правила за ползване на общински мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Определя общински мери и пасища за общо ползване на земеделски стопани – животновъди или техни сдружения, съгласно представени от кметствата на съответните населени места списъци на земеделските стопани и техни сдружения с отглежданите от тях животни, регистрирани от ветеринарен лекар по вид, възраст и брой, съгласно Приложение № 1

2. Определя задълженията на земеделските стопани - да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. (обн, ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 т.), изм. и доп. със Заповед № РД 09-549/15.08.2007 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 28.08.2007 г.) на министъра на земеделието и продоволствието. Стандартите, касаещи ползването на мерите и пасищата, са следните:

1.За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2: За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние минимум 5 м от реката.

Национален стандарт 1.3: Задължително е запазването и подържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2.За запазване на органичното вещество:

Национален стандарт 2.2: Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

  1. Запазване на структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1: Задължително е чрез правилен подбор на земеделска техника и подходящи технологии на обработка да не се допуска вторично уплътняване на почвата при култури със слята повърхност.

4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ в съотношение минимум

0,5 ха - за възрастно животно от рода на ЕРД (над 24 месеца);

0,1 ха - за младо животно от рода на ЕРД (2 - 8 месеца);

0,2 ха - за подрастващо животно от рода на ЕРД ( 8 - 24 месеца);

0,05 ха - за животно от рода на ДРД ;

0,5 ха - за животно от рода на еднокопитните;

Национален стандарт 4.2: Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност/къпина, шипка/ и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика/.

Национален стандарт 4.3: Задължително е да се запазват съществуващите полски граници /синори/ в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4: Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика.

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списъци на земеделските стопани и техни сдружения с отглежданите от тях животни, регистрирани от участъков ветеринарен лекар по вид, възраст и брой, които желаят да ползват общинските мери и пасища и да кандидатстват за средства, предназначени за директни плащания за хектар .

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№372

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Имот №405025 с площ от 3,160 дка в землището на с.Торос със собственик насл. на Мустафа Алиев Манов.

- Имот №404003 с площ от 10,405 дка в землището на с.Торос със собственик насл. на Мустафа Алиев Манов.

- Имот №482021 с площ от 6,000 дка в землището на с.Торос със собственик насл. на Мустафа Алиев Манов.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

Мотиви: Искане РД-05-94/11.02.2014 г. на ОД „Земеделие” гр.Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№373

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.10 ал.3 т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Луковит приема предложената информация по изпълнение на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в община Луковит през 2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№374

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Участие в съвместен проект с НПО в обществена полза „Св.вмч Георги Победоносец гр.Луковит”

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за участие като парньор на Община Луковит в съвместен проект с НПО „Св.вмч.Георги Победеносец гр.Луковит” по „Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП /2009-2014 г./ в тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, с цел облогородяване на обществен терен – входа на екопътеката „Искър – Панега”.

2. Съфинансирането по Програмата е минимум 10% от общата стойност, като Общината поема 50% от съучастието като партньор.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№375

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на общинския план за развитие на община Луковит за 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит приема Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2013 г.

Приложение: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№376

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Определяне на възнагражденията на кметовете и кметските наместници в община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит определя увеличение на възнагражденията на кметовете и кметски наместници в община Луковит с 20%.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№377

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/02.04. 2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на план за младежта за 2014 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.16 ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2014 г. съгласно приложението.

План за младежта за 2014 г. на община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 10.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/