ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/13.02. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №341

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г.

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с т.8 от ЗМСМА и чл.66 от ЗОС, Общински съвет Луковит приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.


Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №342

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит прилагането и контрола по изпълнението на програмата.

Приложение: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –20 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №343

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.30 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, ПМС №3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приемабюджета на Община Луковит за 2014 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 11 036 371 лв.

/ разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 6 629 336 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 5671 756 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 г. 957 580 лв.

/ разпределен съгласно Приложение №2/

1.1.2. Приходи за местни дейности - 4 407 035 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1.Данъчни приходи 599 000 лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи 1188 500 лв.

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности 1 280 900 лв.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия 1233 400 лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 47 500 лв.

1.1.2.4.целева субсидия за финансиране на капиталови разходи

за местни дейности 353 300 лв.
1.1.2.4.1.3а изграждане и основен ремонт на общински пътища 179 000 лв.

1.1.2.4.2.3а други инвестиционни разходи 174 300 лв.

1.1.2.5.Временни безлихвени заеми - 400 000 лв.

1.1.2.6.Финансиране - 357 316 лв.

1.1.2.7.Преходен остатък от 2013 т. 1 742 651лв.
/ разпределен съгласно Приложение №2/

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 11 036 371 лв.

/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3 /в т. ч.:

1.2.1.За делегирани държавни дейности 6 629 336 лв.

1.2.1.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 280 000 лв.

1.2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи

и от изравнителна субсидия 0 лв.

1.2.3.За местни дейности 4 307 035 лв.

1.2.3.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 100 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева.

2.Приема инвестиционната програма за 2014 г. вразмер на 444 724 лв., по обекти видове разходи и източници на финансиране, съгласноПриложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови радзходи,
включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 353 300 лв.
съгласно
Приложение № 4.

2.2.Приема разчет за разходите, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение 5.

2.3.Приема разчета за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №4.

3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласноПриложение 6.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.З от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1.Прояви от общоградски характер 40 000 лв.

4.2.Членски внос 5 000 лв.

4.3.Спортен календар 15 000 лв.

4.4.Субсидии за:

4.4.1.Спортни клубове 129 000 лв.

4.4.2.Клубове на пенсионера и инвалида 20 000 лв.

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето

и отчитането на средствата по т.4.1.-4.4.

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто от средствата за
работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на
25 000 лв.

6.Утвърждава

6.1. Поименен списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по ред и условия определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно Приложение № 7

6.2. Списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит , които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до месторабатата и обратно, съгласно Приложение № 8.

  1. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 45 406 677 лв., съгласно Приложение № 9.
  2. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016 г.
  3. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 10

10. Определя максималния размер на дълга, както следва:

10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. - 0 лв.

10.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 г. — 0 лв.

10.3.Максимален рамер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014г.- 0лв

10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №11.

11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 5%.

12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30%.

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 34 127 лв.

14.Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1.В частта за делигираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2.В частта за местните дейности — между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

16. Възлага на кмета:

16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди разпределението.

16.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отчделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския съвет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от 2014 година.

17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спаздват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18.Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидитаства за средства от цантралния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

  1. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 3
  2. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2014 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
  3. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №344

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

Относно: Държавния прием в СОУ „Алеко Константинов" гр.Луковит за учебната 2014 – 2015 година

На основание чл.20 и във връзка с чл.17 ал.1 т.З от ЗМСМА, чл.150 ал.1 т.6 и във връзка с чл.49 ал.6 от ППЗНП, Наредба №11/2005 г. на МС за приемане на ученици в държавни и общински училища, ОбС-Луковит взе следното решение:

1. В СОУ „Алеко Константинов" гр.Луковит да се осъществи държавен план-прием за учебната 2014-2015 година както следва:

I.След завършено основно образование:

1. Технологичен профил - „Информационни технологии"

Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2. БЕЛ, З.История и

.цивилизация, 4. География и икономика.

Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии, 2. Математика, 3. География и икономика, 4. I Чужд език - английски

2. Технологичен профил - „Туризъм"

Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2. География и икономика, 3. БЕЛ, 4.История и цивилизация

Профилиращи предмети: 1. Технологии, 3. География и икономика, 3. Информационни технологии ; 4. I Чужд език – английски

ІІ. Прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език

  1. Технологичен профил - „Предприемачество и бизнес"

Приемът да се осъществи по Наредба №11/28.03.2005 г. в една паралелка с 5 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

Приемни изпити: Български език и литература и Математика

Балообразуващи предмети: Математика и Български език и литература

Профилиращи предмети: Технологии, Информационни технологи и География и икономика

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №345

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2014 г., съгласно приложението.

Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност Община Луковит за 2014 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е№346

ОТНОСНО:АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2011-2015 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Луковит актуализира Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, както следва:

Чл.22. (1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация Луковит за съответния месец.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 11 ; „ПРОТИВ” – 4 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №347

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение – публична общинска собственост в с.Беленци

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от НРПУРОИ Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на помещение с площ 80 кв.м., находяща се в сградата на първи етаж в Здравна служба с.Беленци по изискванията на НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №348

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в с.Бежаново

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, с площ от 2,000 дка, кадастрален номер 106052, м.”Калето” по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 225, 00 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 1000, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №349

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост,

находящ се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 13,484 дка, кадастрален номер 051030, м.”Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 2279, 47 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 8765, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №350

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост,

находящ се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1,406 дка, кадастрален номер 44327.331.380 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 474, 50 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 2,544 дка, кадастрален номер 44327.331.141 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 858, 60 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имотите, както следва:

1. 844,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1,406 дка, кадастрален номер 44327.331.380 по кадастралната карта на гр.Луковит.

2. 1526,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 2,544 дка, кадастрален номер 44327.331.141 по кадастралната карта на гр.Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №351

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване и управление на движимо имущество – общинска собственост

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.14 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по предоставяне на автомобил ВАЗ 21104 с регистрационен № ОВ9653 АМ, собственост на община Луковит, за безвъзмездно ползване и управление на РУ „Полиция” гр.Луковит във връзка със съвместно осъществяване на действия при настаняване на малолетни и непълнолетни в корекционно възпитателни заведения, както и осъществяване на действия по социално превантивната дейност на територията на общината.

2. Определя лимит на разход от страна на Общината за съвместна дейност в размер на 100,00 лв. месечно.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” 16 ; „ПРОТИВ” – 2 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №352

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Имот № 011008, с площ от 9,941 дка в землището на с.Тодоричене със собственик насл. на Цоко Цоков Йотов

- Имот № 038042, с площ от 5,000 дка в землището на с.Тодоричене със собственик насл. на Цоко Цоков Йотов

- Част - 1.704 дка от имот № 44327.329.94 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.329.494 със собственик насл. на Цвятко Цвятков Шопов.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е№353

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Част – 5,000 дка от имот № 44327.11.6 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.11.26 със собственик насл. на Братан Миков Братанов и Цонка Ненова Братанова.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

Мотиви: Искане РД-05-43/21.01.2014 г. на ОД „Земеделие” гр.Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №354

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Отменя чл.44 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит, приета с решение №86/03.05.2012 г.на ОбС Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – 2 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е №355

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с кадастрален номер 000140 в землището на с.Румянцево

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ , в обхват ПИ 000140 в землището на с.Румянцево, общ.Луковит, с цел отреждане на имота за „стопански нужди и МВЕЦ” с устройствена зона – Пч, съгласно чл.24 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 21.02.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/


https://www.livechatalternative.com/