ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№276

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО: Актуализация на Решение №41 от 30.11.2015 г. относно определяне на представител на община Луковит за член на Областния съвет за развитие

На основание чл.21 ал.1 т.15 и т.23 от ЗМСМА,   ОбС Луковит  актуализира Решение №41/30.11.2015 г., като определя за свой представител в Областния съвет за развитие гр.Ловеч д-р ДАНАИЛ   ИВАНОВ  ДИНКОВ  - Председател на ОбС Луковит .

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/