ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№274

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите  и осигурителния стаж

 

На основание чл.7 ал.4 т.3 от Наредбите за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,   ОбС Луковит  взе следното решение:

І. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:

1. Александра Дилянова Миткова, родена на 13.12.2006 г.

2. Ноелия  Дилянова Миткова, родена на  28.06.2010 г.

ІІ. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ  гр.София.

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/