ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№273

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО:  Проект на Правилник за организацията и дейността

на звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит

На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит и при спазване изискванията на чл.19, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.  Създава звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит.

2.    Приема Правилник за организацията и дейността на звено
„Инспекторат".

3.  Приема численост на персонала на звено „Инспекторат" съгласно  Приложение  №1 „Структура и числен състав на персонала".

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да утвърди щатно разписание на звено „Инспекторат".
  2. Одобрява корекциите по бюджета за 2017 година на Община Луковит във функция VIII „Икономически дейности и услуги", дейност 898 „Други дейности по икономиката" - местна дейност съгласно Приложение № 2 - Справка за изменение на бюджета на Община Луковит за 2017 година.

6. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2017г. за звено „Инспекторат", дейност 898 „Други дейности по икономиката" - местна дейност, съгласно Приложение № 3.

Приложения:

1 .Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат";

  1. Приложение №1 „Структура и числен състав на персонала", неразделна част от настоящото решение;
  2. Приложение № 2 - Справка за изменение на бюджета на Община Луковит за 2017г.
  3. Приложение № 3 - Справка за разпределение на разходите за заплати и числеността на персонала за 2017година на звено „Инспекторат";
  4. Предварителна оценка на въздействието.

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 12 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/