ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№272

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО:  ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ  НА

                                „СТРОИТЕЛ“   ЕООД  за  2016 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА,   ОбС Луковит  взе  следното решение:

Приема Годишен  финансов  отчет на   „Строител“   ЕООД за 2016 г.

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/