ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№271

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

Относно: Кандидатстване от Община Луковит по процедура BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване риска от тях ( вкл. по републиканската пътна мрежа) по приоритетна ос 4 „ Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" на оперативна програма „ Околна среда 2014-2020 г. "

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, покана от МОСВ №08-00-2155/30.12.2016 г. и изискванията на ОПОС,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1.Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства по процедура BG16M1OP002 - 4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване риска от тях ( вкл. по републиканската пътна мрежа) по приоритетна ос4 „ Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г." с проект: „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за регионално ДТБО - ул. "Синчец", гр.Луковит".

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да подготви необходимата документация за кандидатстване по процедурата и внесе същата в МОСВ в указания в поканата срок.

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/