ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№269

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в  гр.Луковит

На основание чл.21 ,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет  гр. Луковит  взе следното решение:

І. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг на следните имоти:

  1. Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3020 по КККР на гр.Луковит / УПИ –VIII в кв.60/ и площ от 320 кв.м. - частна общинска собственост, съгласно АОС№1035 от 12.09.2005 г.
  2. Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3021 по КККР на гр.Луковит            / УПИ -IX      в кв.60/ и площ от 317 кв.м,- частна общинска собственост, съгласно АОС№1042 от 12.09.2005 г.

II.  Приема изготвена пазарна оценка в размер, както следва:

1.3а поземлен имот с идентификатор 44327.502.3020 по КККР на гр.Луковит           / УПИ -VIII в кв.60/ и площ от 320 кв.м. - частна общинска собственост - 2950.00 лв.;

2. За поземлен имот с идентификатор 44327.502.3021 по КККР на гр.Луковит         / УПИ - IX в кв.60/ и площ от 317 кв.м,- частна общинска собственост, - 2920, 00 лв.

III.   Определя начална тръжна цена в размер, както следва:

1.3а поземлен имот с идентификатор 44327.502.3020 по КККР на гр.Луковит           / УПИ -VIII в кв.60/ и площ от 320 кв.м. - частна общинска собственост -  2950.00 лв.;

2. За поземлен имот с идентификатор 44327.502.3021 по КККР на гр.Луковит          / УПИ - IX в кв.60/ и площ от 317 кв.м.- частна общинска собственост - 2920, 00 лв.

  1. IV.До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

 -да са физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към Община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

  1. Възлага на кмета на Община Луковит да отпочне процедура по реда на НРПУРОИ за продажба на:

-  Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3020 по КККР на гр.Луковит / УПИ - VIII в кв.60/ и площ от 320 кв.м. - частна общинска собственост, съгласно АОС №1035 от 12.09.2005 г. и

-  Поземлен имот идентификатор 44327.502.3021 по КККР на гр.Луковит / УПИ - IX в кв.60/ и площ от 317 кв.м.- частна общинска собственост, съгласно АОС №1042 от 12.09.2005 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/