ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№268

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  гр.Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет  Луковит  взе следното решение:

I. Дава съгласие за поземлен имот с идентификатор 44327.502.862 по КККР на
гр.Луковит /УПИ-IX-862 в кв. 209/ и площ от280 кв.м. - частна общинска собственост,
съгласно АОС №8726 от 18.04.2017 г. да бъде продаден чрез публично оповестен търг. Данъчна оценка на имота – 1437,80 лв.

II.    Приема изготвена пазарна оценка в размер на 1800,00 лв.

III.   Определя начална тръжна цена в размер на 1800,00 лв.

IV. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към Община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

V. Възлага на кмета на Община Луковит да отпочне процедура по реда на НРПУРОИ за продажба на поземлен имот с идентификатор 44327.502.862 по КККР на гр.Луковит / УПИ - ІХ - 862 в кв.209/ и площ от 280 кв.м. - частна общинска собственост, съгласно АОС №8726

 

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/