ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№267

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  с.Пещерна

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 от ЗУТ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие да се измени дворищнорегулационната граница между УПИ ІV-282 и УПИ V, кв.26 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, като по този начин площта от около 768 кв.м., представляваща общинска собственост се урегулира в УПИ ІV – 282.
  2. Дава съгласие след одобряване на регулационното изменение, да бъде приключена съсобствеността между Община Луковит и собственика на                  УПИ ІV-282.

 

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/