ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№266

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

  ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имот частна общинска собственост- земеделска земя посредством публично оповестен конкурс

 

На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА, чл.8. ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС, чл.79 и чл.91 от НРПУРОИ ОбС Луковит взе следното решение:

Дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложена скица към настоящото решение на имот с кад. № 051001 в землището на сКарлуково, съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 7 години.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски
производители — животновъди, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

 1. 1 Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20.00 лв/дка.
 2. 2 . Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;
 3. 3 Земеделските земи да се предоставят за обслужване на животновъдното стопанство на участника и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;
 4. 4 Срок на договора - 7 стопански години, считано от стопанската 2017/2018 година.
 5. 5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:
 6. 5.1.  Представяне на участника, на неговото стопанство и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, представени по вид и стойност за всяка отделна година.
 7. 5.2.  Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.
 8. 5.3.  Участникът може да кандидатства за площи в съответното землище, в което са регистрирани или извършват основната си дейност.

2.6 Участниците имат право да подават предложения за арендуване на земеделски земи съответстващи по площ на инвестиционното предложение с което кандидатстват, като всяка животинска единица от инвестиционното предложение дава право на пет декара земеделска земя.

3 Критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

 1. Размер на арендното плащане с относителна тежест — до 40%;
 2. Други конкурсни условия с относителна тежест до 60 %, както следва:
  1. 1. Развивана дейност и съществуващо стопанство — до 30 точки
  2. 2. Инвестиционен проект за развитие на стопанството — до 30 точки;

2.3. Млад фермер — до 20 точки

2.4 Срок за реализация на инвестиционното предложение — до 20 точки

2.7. Спечелилият кандидат има право да изгради   обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното му предложение предвижда изграждането на такива.

4. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/