ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/12.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№265

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №30/12.06.2017 г.

       

  ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

 

На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА,  чл. 8. ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС, чл.79  и чл.91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит взе  следното решение:

Дава съгласие да се отдаде под аренда за създаване на стопанства с многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящото решение на имоти с кад. №133011, №024079, №087086, №026003 и №084009 в землището на с.Бежаново, съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 10 години.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит; 

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.  Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20.00 лв/дка.

  1. 2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:
  2. 3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4. Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години;

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

  1. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.
  2. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

 

Общ брой общински съветници: 17;  Присъствали: 16

       Гласували: „ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/