ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/10.12. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30/10.12. 2013 г.

Относно: Върнато за ново обсъждане Решение №312 по протокол №29/ 11.11.2013 г.

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА и предложение ОбС-240/09.12.2013 г. на Кмета на Община Луковит, ОбС Луковит взе следното решение:

Изменя Решение № 312 от 11.11.2013 г. , както следва:

 1. Променя плана на прихода и плана на разхода по сборния бюджет на Община Луковит, като:

- Увеличава плана на §2406 „Приходи от наеми на земя” с 20 000 лв.

- Увеличава плана на §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел” с 20 000 лв.

 1. Средствата да се разпределят за ВК „Ботев”, във връзка с участието на отбора – мъже в Суперлигата по волейбол.

Мотиви: Заповед на Областен управител РД-07-211/27.11.2013 г. и Предложение на Кмета на Община Луковит ОбС – 240 /09.12.2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 17.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ № 327

По протокол № 31 / 17.12.2013 г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 11/321/01415от 14 декември 2013 год. по мярка по мярка 321 за Проект „Подобряване на средата за живот и бизнес в община Луковит, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ 11/321/01415 от 14 декември 2013 год. по мярка по мярка 321 за Проект „Подобряване на средата за живот и бизнес в община Луковит, сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Мирослав Николов Николов,

Общинският съвет Луковит РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 2 420 748,39 лв. (два милиона четиристотин и двайсет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и трийсет и девет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/01415 от 14 декември 2013 год. по мярка по мярка 321 за Проект „Подобряване на средата за живот и бизнес в община Луковит сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 1. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 11/321/01415 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит , проведено на 17.12.2013 г. , Протокол № 31 , т.1 от дневния ред по доклад № ОбС-245/ 16.12.2013 г. при кворум от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 18 гласа „за”, „против” - няма и „въздържали се” - 1, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Луковит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №328 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

Относно: Осигуряване на средства за „МБАЛ Луковит” ЕООД

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и предложение ОбС-248/17.12.2013 г. на Кмета на Община Луковит, ОбС Луковит взе следното решение:

1. Променя плана на разхода по сборния бюджет на Община Луковит, като:

- Намалява плана на §1020 „Външни услуги”, дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 25 000 лв.

- Увеличава плана на §4302 „Субсидии за нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ”, дейност Многопрофилни болници за активно лечение”, функция „Здравеопазване” с 25 000 лв.

 1. Средствата да се предоставят за МБАЛ Луковит за покриване задължения за отопление.

Мотиви: Молба ОбС-246/16.12.2013 г. от Председател на ПК по „Здравеопазване, екология и ветеринарен контрол”, Предложение на Кмета на Община Луковит ОбС – 248 /17.12.2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №329 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост,

находящи се в с.Пещерна

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,024 дка, кадастрален номер 011018, м.”Над село” по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота – 87, 10 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,008 дка, кадастрален номер 011017, м.”Над село” по плана за земеразделяне на с.Пещерна. Данъчна оценка на имота – 85, 70 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имотите в размер на 450, 00 лв. за декар.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –17 ; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №330 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2013 г.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС , Общински съвет Луковит взе следното решение:

Актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2013 г., както следва:

Раздел І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

1. Прогнозните минимални очаквания по отношение на приходите от общинска собственост за ново определените обекти за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са в размер на 503690,00 лв. и са конкретизирани в Таблица № 1

Таблица № 1

Вид приход

Сума

1

Приходи от отдаване под наем

230 000,00 лв.

2

Приходи от продажби на имоти

общинска собственост

260 000,00 лв.

4

Приходи от предоставяне на

общинска концесия

2350.00 лв.

5

Приходи от прехвърляне на

собственост по чл.17 от ЗУТ

11340.00 лв.

Раздел IІ. Описание на имотите, които Община Луковит възнамерява да предложи:

 1. За продажба на общински имоти - прогнозни приходи

165029,165033,165010,165014,165015,165028, 165016,165007 ДЕРМАНЦИ

5660,00

140029,140027 РУМЯНЦЕВО

17500,00

336003 ТОРОС

4600,00

100001,1620006,100010,100016

ТОРОС

1310,00

039038,039012,039052,039009039005,039001, 039074,039026,039024 ПЕЩЕРНА

1420,00

44327.329.1,44327.329.428,44327.329.76 ЛУКОВИТ

47400,00

44327.329.72 И 44327.329.71 ЛУКОВИТ

11030,00

44327.203.11 ЛУКОВИТ

5200,00

№227022 ТОРОС

650,00

№079068 ДЕРМАНЦИ

4150,00

№051036 ДЕРМАНЦИ

4010,00

№051044 ДЕРМАНЦИ

1850,00

ТП № 53 ЛУКОВИТ

44327.502.2905.1

1760,00

ТП № 7 РУМЯНЦЕВО,№ 000285

1830,00

ТП № 7 ТОРОС,УПИ VІІІ В КВ.95

5940,00

44327.331.140 ЛУКОВИТ

2470,00

44327.331.351 ЛУКОВИТ

680,00

44327.201.1 ЛУКОВИТ

2510,00

070001 ДЕРМАНЦИ

502,00

197014 ЛУКОВИТ

873,00

44327.329.75 ЛУКОВИТ

2325,00

156005 ЪГЛЕН

2370,00

118004,118005,118006 ЪГЛЕН

1315,00

144010 ЪГЛЕН

1501,00

234014,228001,228004 ТОРОС

28050,00

157021,157022 ТОРОС

460,00

059004 ДЪБЕН

200,00

119048 КАРЛУКОВО

1020,00

000132 ЪГЛЕН

1010,00

144011 ЪГЛЕН

2850,00

123020 РУМЯНЦЕВО

30001,00

44327.331.369 И 331.370 ЛУКОВИТ

1295,00

44327.242.280 ЛУКОВИТ

1550,00

44327.331.368 ЛУКОВИТ

495,00

44327.331.148 ЛУКОВИТ

1140,00

44327.331.160 ЛУКОВИТ

3000,00

228002 С.ТОРОС

1520,00

119013 КАРЛУКОВО

1000,00

157058 ТОРОС

590,00

44327.197.84 ЛУКОВИТ

600,00

44327.197.48 ЛУКОВИТ

370,00

165022,165017 ДЕРМАНЦИ

2520,00

44327.331.387 ЛУКОВИТ

999,00

44327.331.348 ЛУКОВИТ

390,00

44327.331.344 ЛУКОВИТ

1350,00

44327.502.9798 ЛУКОВИТ

50160,00

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” 18 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №331 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Част - 1.006 дка от имот № 074029 в землището на с.Румянцево за имот с проектен № 074027 със собственик насл. на Васил Йончев Влахов

- Имот № 012049, с площ от 4,023 дка в землището на с.Карлуково със собственик насл. на Илия Тодоров Цанов.

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Мотиви: Искане от ОС „Земеделие” гр.Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №332 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит.

Приложение: Наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17 ; „ПРОТИВ” –1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №333 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Правила за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.4 и 14 от ЗОС, чл.37 б.”о” и „п” от ЗСПЗ и чл.79, чл.91 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. При ползване на мерите и пасищата Общината и ползвателите се задължават да спазват следните правила:

1. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично
състояние;

2. Да не променят предназначението на мерите и пасищата;

 1. Да не се използват мерите и пасищата за други селскостопански нужди;
 2. Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни;
 3. Да извършват частично засяване или възстановяване и подхранване на мерите и пасищата;
 4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци ;
 5. Забранява се наторяване с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;
 6. Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;

9. Предоставените площи да се опазват от ерозиране, заблатяване,
засоляване и други увреждания;

10. Да се спазват санитарно - хигиенните норми;

11. Пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни
постройки.

 1. Дава съгласие пасищата и мерите от общинския поземлен фонд да се предоставят за общо и инвидивидуално ползване на земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Луковит или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

III.Определя реда и условията за предоставяне на мерите и пасищата.

1. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Луковит, които ще ползват пасищата и мерите, след предоставяне на списък от кметовете на населени места с броя на животните, при следните минимални съотношения на постоянно затревени площи (пасища и мери) при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на едър рогат добитък /ЕРД/, дребен рогат добитък /ДРД/ и еднокопитни:

- 0,5 ха - за възрастно животно от рода на ЕРД (над 24 месеца);

- 0,1 ха - за младо животно от рода на ЕРД (2-8 месеца);

- 0,2 ха - за подрастващо животно от рода на ЕРД (8-24 месеца);

- 0,05 ха - за животно от рода на ДРД ;

- 0,5 ха - за животно от рода на еднокопитните;

2. На лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, след задоволяване нуждите по т. 1. и при наличие на излишък.

 1. При определяне на площите в договорите за ползване да се спазват изискванията на Наредба 5 от 27.02.2009 год. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, ограничението от не по-малко от 1 хектар за стопанство.

VI.Такса за ползване на общинските пасища и мери на лицата по т. III. 1 -определената в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.

VII. Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договори с лицата по
т.
III. 1, както и да организира провеждането на публично оповестен конкурс за
предоставянето под наем на свободните пасища и мери от ОПФ с лица, поели
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за
срок 5 години, а по искане на наемателя - и за по-кратък срок.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14 ; „ПРОТИВ” –1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №334 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Луковит, съгласно приложение №1

2. Отменя действащата към момента Наредба за съставянето, отчитането и изпълнението на общинския бюджет в Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” 20 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №335 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва:

§1. В чл. 48 се създава нова точка ал.З:

"ал.З (нова, с Решение №...... ............/ .......... / за ползване на празни гробни места за вечни времена се заплаща такса както следва:

т.1 за град Луковит - 120,00 лв.

т.2 за населените места в общината - 60,00 лв."

§ 2. Създава се нов „Раздел IX: Такси за издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване.

Чл. 49а Такси за водовземане и ползване на водни обекти:

(1) За издаване на разрешителни за водовземане от води,
включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична
общинска собственост, както и от находища на минерални води -
изключително държавна собственост, които са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване от Общината, и за ползване на
водни обекти - публична общинска собственост се заплащат такси.

(2) За издаване на разрешителни, за срока на действието им се
събират еднократно следните такси:

1.за ползване на воден обект публична общинска собственост - по 0,50 лева на дка, но не по малко от 100 лв. за воден обект;

2.за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината - 100,00 лева.;

(3) За продължаване срока на разрешителните по ал.2 се събират
такса в размер на 100,00лева.

(4) За изменение и/или допълнение на разрешително за
извършване на дей ности по ал.2 се събира такса в размер на 100,00 лева.

Чл.49б (1) За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на общината по ред и начин, определени с Тарифата на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета от Министерския съвет.

(2) При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.

Чл.49в (1)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимаст от целта на използване на водата.

(2) Таксите за водозвемане от минерални води се определят на база разрешения обем вода и температурата на минералната вода.

Чл.49г (1) Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:

1. за питейно-битово водоснабдяване - 0,02 лв/куб.м.

 1. за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури - 0,001лв./куб.м;
 2. за охлаждане - 0,0003лв./куб.м;
 3. за промишлено водоснабдяване - 0,045 лв./куб.м;
 4. за всички други цели - 0,065 лв./куб.м.

Чл.49д Община Луковит се освобождава от заплащане на такси по този раздел."

§3. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 10

„§ 10 Наредбата е изменена и допълнена с Решение No от........ 2013

г., взето с Протокол №.............. Изменението и допълнението влизат в сила

от 01.01.2014 г. след разгласяване от Общински съвет"

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –13 ; „ПРОТИВ” – 4 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №336 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: План - сметка за необходимите разходи за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2013 година

На основание чл.21, ал.1 т.7 и т.23 от ЗМСМА и чл. 62 от ЗМДТ, Общински съвет Луковит Одобрява план - сметка за необходимите разходи за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2014 година съгласно Приложение № 1


Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 20 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №337 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

КЪМ 01.12.2013 Г.

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, ЧЛ.18 от ЗОБ и във връзка с чл.38 ал.1 от Наредбата на Общински съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит приема актуализация на бюджета на община Луковит за 2013 г., като:

 1. Променя приходната част на общинския бюджет, както следва:

Луковит

Местни приходи

§24-06 Приходи от наеми на земя – увеличение със 110000 лв.

§40-22 Постъпления от продажби на сгради – увеличение с 16500 лв.

§40-23 Постъпления от продажба на друго оборудване – увеличение с 13700 лв.

§40-26 Постъпления от продажба на инфраструктурни обекти – увеличение с 35200 лв.

§40-40 Постъпления от продажба на земя – увеличение със 100000 лв.

 1. Приема плана на местните разходи съгласно Приложение №2

3. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение №1

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –20 ; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №338 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Съгласие за реализиране на допълващо застрояване по общата граница между два имота

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит дава съгласие за реализиране на допълващо застрояване в режим на свързано застрояване между двата имота /УПИ Х и УПИ ХІ кв.123 по регулационни план на гр.Луковит/ съгласно изискуемите процедури по ЗУТ и при спазване на нормативната уредба /глава ІІІ, раздел VІІ на ЗУТ/..

Мотиви: Предложение ОбС-236/06.12.2013 г. на Кмета на Общината

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” –19 ; „ПРОТИВ” –0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №339 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Обществения съвет по социални дейности утвърден с Решение №64/19.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит актуализира състава на Обществения съвет по социални дейности, приет с Решение №64/19.03.2013 г., като мястото на Галя Цветанова Лилова – представител на Д „СП” гр.Луковит бъде заето от Рахаела Бариева Пацева – представител на Д „СП” гр.Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 20 ; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТРЕШЕНИЕ №340 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31/17.12. 2013 г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС Луковит за периода

01.12.2012 г. – 01.12.2013 г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Отчет за дейността на ОбС Луковит и неговите комисии за периода 01.12.2012 г. – 01.12.2013 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 22.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа: /инж.Б.Георгиева/


https://www.livechatalternative.com/