ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

34

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

Относно: Заявление за изменение на Регулационния план на гр. Луковит, с цел привеждане на уличната регулационна линия на УПИ VIII, кв. 132, към улица с ОК 391; 392, в съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 44327.502.9804 по сега действащата Кадастрална карта на гр. Луковит и по предходния кадастрален план на града от 1998 г.-ПИ с кадастрален номер 141.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава  съгласие  за  изменение  на  регулационния  план на  гр. Луковит в обхват УПИ VIII и улица с  ОК 391;392  с  цел уличната - регулационна  линия  на  УПИ-то да се измести по такъв начин, че да съвпадне с имотната граница на поземлен имот с идентификатор 44327.502.9804 по сега действащата Кадастрална карта на гр. Луковит и по предходния кадастрален план на града от 1998 год. - ПИ с кадастрален номер 141.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит и ОЕСУТ при Община Луковит да следи за законосъобразността на провеждане на процедурата по изменението и по-конкретно раздел III на ЗУТ, касаещ изисквания при проектиране на пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения и Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/