ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

30

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

Относно: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост с цел неговата продажба

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на  чл.25 ал.5, във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище в друга селскостопанска територия на поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище мера, имот идентификатор № 44327.257.28 с площ от 2,524 дка, местност "Бяло поле" по КККР на гр.Луковит.

2. Възлага на кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на начина на трайно ползване на имота от пасище, мера в друга селскостопанска територия .

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/