ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

28

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

                    на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Част- 12.999 дка. от имот №44327.99.9 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.99.38 със собственик насл. Кунчо Василев Кунчев.

  1. Част- 4.002 дка. от имот №44327.204.226 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.204.605 със собственик насл. Петра Цолова Велинова.
  2. Част- 1.485 дка. от имот №44327.329.525 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №44327.329.536 със собственик насл. Петра Цолова Велинова.

ІІ.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/