ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

27

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект частна общинска собственост - Изкуствена водна площ, съставляващ имот № 000339, с площ от 9.640 дка, находящ се в землището на с. Дъбен, Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за частна общинска собственост № 602/24.08.2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39 от Закона за концесиите, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект - частна общинска собственост - Изкуствена водна площ, съставляващ имот    № 000339, с площ от 9.640 дка, находящ се в землището на с. Дъбен, Община Луковит, Област Ловеч, съгласно Акт за частна общинска собственост № 602/24.08.2001 г., с ЕКАТТЕ: 24236, при граници и съседи на имота: № 169008, широколистна гора - на наследниците на Съйко Стоев Цоков; № 029029, нива - на Георги Василев Ненчев; № 029030, нива - на наследниците на Драган Ненчев Василев; № 029031 - на Георги Василев Ненчев; № 029032, нива - на наследниците на Ненчо Велев Ненчев; № 000259, полски път - на Кметство с. Дъбен; № 169002, широколистна гора - на наследниците на Което Петров Недков; № 169003, широколистна гора - на Държавен поземлен фонд.

Обектът на концесия включва:

2. Определя за предмет на концесията - управлението на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на обекта на концесия на риск на Концесионера, срещу правото на Концесионера, да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов.

2.1. На обекта на концесията могат да се извършват следните стопански дейности -риборазвъждане и риболов.

3. Определя, в обекта на концесията, да бъде включена и изградената прилежаща инфраструктура и принадлежности от Концесионера, съгласно документацията за участие в процедурата за определяне на Концесионер и Концесионния договор.

4. Определя срок на концесията - 35 години.

5. Определя начална дата на концесията - датата на влизане в сила на Концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила, по ред, определен с Договора, след изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне на изискуемите гаранции за изпълнение на задълженията по Договора.

6.2. Извършване, от Концесионера, на еднократно Концесионно плащане.

6.3. Други, произтичащи от действащото законодателство и определени в Концесионния договор.

7.  Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и на негов риск при следните условия:

7.1.Всички дейности, по предоставената концесия, се извършват в съответствие с действащото законодателство и установените в страната технически и технологични стандарти;

7.2Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица предоставената му и придобита в последствие геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от Концедента;

7.3. Всички разходи, свързани с осъществяване на дейностите по концесията, са за сметка на Концесионера;

7.4. Да не променя предназначението на обекта на концесията;

7.5. Да изпълнява предложената от него инвестиционна програма;

7.6. Обектът на концесията е собственост на Концедента;

7.7. Концедентът не дължи на Концесионера компенсации, по смисъла на Закона за концесиите;

7.8. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените съоръжения, изградени върху поземления имот от момента на възникването им;

7.9. Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор. Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем обекта или части от него;

7.10. При предсрочно прекратяване на Концесионния договор, Концедентът заплаща на Концесионера обезщетение, за съществуващите към датата на прекратяването, предварително одобрени отКонцедента подобрения, при условия и по ред, определени в Концесионния договор;'

7.11. При прекратяване на Концесионния договор, поради изтичането на срока на концесията, Концесионерът няма право на обезщетение.

8.Страните по Концесионния договор, имат следните основни права и задължения:

8.1. Права на концедента:

8.1.1. Да получава Концесионно плащане, в размера, при условия и по реда, определени в Концесионния договор;

 1. 1.2.Да пристъпи към усвояване, изцяло или отчасти, на Гаранцията за изпълнение, при условията предвидени в Концесионния договор;

8.1.3. Да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на Концесионера по Концесионния договор;

8.1.4.   Ежегодно да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията от страна на Концесионера,  включително да получава отчети от Концесионера по изпълнението на Концесионния договор, и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на Концесионера, с цел осъществяване на контрола, при условия и по ред определи в Договора;

 1. 1.5.Да прекрати Концесионния договор, при неизпълнение от страна на Концесионера на основните задължения или при неспазване на условията на концесията, определени с Решението за откриване на процедура за предоставяне на концесията, както и на други основания, определени в Концесионния договор;
 2. 1.6.След прекратяване на Концесионния договор, да получи обратно обекта на концесията и цялата техническа, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.

8.2. Задължения на концедента:

8.2.1. Да предаде на  Концесионера обекта на концесията, съгласно определеното в Концесионния договор;

 1. 2.2.Да не възпрепятства Концесионера, при осъществяване на правата му по Договора;
 2. 2.3.Да предаде на Концесионера геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация;
 3. 2.4.Да оказва на Концесионера, необходимото съдействие, в рамките на своята компетентност, във връзка с предоставените на Концесионера права, съгласно Концесионния Договор;
 4. 2.5.Своевременно да разглежда и да се произнася по представяните от Концесионера програми/планове, искания и предложения;
  1. 2.6.Да обяви забрана, по установения ред за общо Ползване и водоползване на обекта;
 5. 2.7.Да заплати дължимите на Концесионера обезщетения, при условията, предвидени в Концесионния договор, в съответствие с чл. 80, ал. 2, т. 1и ал. 3 т. 1от ЗК.
 1. 3.Права на концесионера:

  Да управлява услугата от обществен интерес, като я поддържа в наличност и осигурява непрекъснатост и необходимото ниво на качеството на предоставяните услуги, като получава приходи от потребителите на изкуствената водна площ или от трети лица, да управлява и поддържа обекта на концесия;

 1. 3.1.Право на водовземане и ползване на воден обект, след получаване на необходимите разрешителни за това;
 2. 3.2.Право на рибовъдна дейност в обекта;
 3. 3.3.Право на собственост върху индивидуално придобития рибен материал;
 4. 3.4.Право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с Концедента и с.-компетентните органи, необходимите проучвания и технологични промени, свързани с дейността само в границите на обекта;
 5. 3.5.Да получи геоложката, техническата и друга информация и документация, във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация;
 6. 3.6.Да извършва строителни и монтажни работи върху територията на обекта на концесията, в съответствие с предвиденото в Концесионния договор, включително да ползва подизпълнители;
 7. 3.7.Да изисква и да получава необходимото съдействие от Концедента, в съответствие с правомощията му, при осъществяване на правата си по този Договор, както и в случите когато трети лица нарушават правата му;
 8. 3.8.Концесионерът няма право да отдава под наем части от обекта на концесията;
 9. 8.3.10.При условията на Концесионния договор, да сключва договори с подизпълнители за изпълнение на проектни и строителни и монтажни работи;
 10. 3.11.ДаполучиотКонцедентаобезщетение,засъществуващитекъмдатата на прекратяването подобрения, при условията на чл. 80 от ЗК.

8.4. Задължения на концесионера:

8.4.1.     Основни задължения на концесионера:

Като основни задължения на Концесионера, следва да бъдат определени онези задължения, нарушаването на които дава право на Концедента едностранно, без да дава допълнителен срок за изпълнение, да прекрати Концесионния договор, а именно:

 1. 4.1.1.Да управлява и поддържа в наличност услугите и да осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество в съответствие с клаузите на Концесионния договор, за срока на концесията;
 2. 4.1.2.Да извърши инвестиции в обекта на концесията, при условия, ред и в сроковете, определени в Концесионния договор;
 3. 4.1.3.Да заплаща на Концедента концесионно плащане, в размера, при условия и по реда определени в Концесионния договор;
 4. 4.1.4.Да поддържа банкови гаранции за срока на Концесионния договор, съгласно Договора;
 5. 4.1.5.Да изпълнява разпорежданията на контролните органи, направени в кръга на предоставените им правомощия По отношение на безопасността, спазването на противопожарния режим, нормите за охрана на труда и техниката за безопасност и опазването на околната среда и водите от замърсяване;
 6. 4.1.6.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;
 7. 4.1.7.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи определени със закон;
 8. 4.1.8.Да получи разрешително за водовземане и за ползване на воден обект;
 9. 4.1.9.Да извършва и финансира всички действия, необходими за осигуряване на сигурност и безопасност, опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 10. 4.1.10.Да осигурява достъп до обекта на концесията, на лицето, определено да представлява концедента или на определени от него или определени с нормативен акт длъжностни - лица; да им предоставя отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор, както и всякаква друга информация и документация, свързана с обекта на концесията, по ред и в срокове определени с концесионния договор;
 11. 4.1.11.При прекратяване на Концесионния договор, да предаде на Концедента обекта на концесия, в срокове и по ред, определени в Концесионния договор;
 12. 4.1.12.Концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин, в полза на трети лица, изцяло или частично обекта на концесията и свързаните с него права, както и да отдава под наем обекта или части от него.

8.4.2.     Други задължения на концесионера:

 1. 4.2.1.Да изготви и представи за съгласуване с Концедента, Годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година, в срок до 30 октомври на предходната година;
 2. 4.2.2.Да експлоатира обекта добросъвестно, като не извършва действия и мероприятия, които могат да доведат до загуби на природни богатства, аварии или до икономическа неизгодност на бъдещото експлоатиране на обекта;
 3. 4.2.3.Да допуска по всяко време до изкуствената водна площ, контролни органи и оторизирани представители на Община Луковит и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по Концесионния договор,
 4. 4.2.4.Концесионерът е длъжен:

-   Да изпълнява изцяло всички задължения на КОНЦЕДЕНТА и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредба № 13/29. 01. 2004 г., за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове;

-Да изготви авариен план за действия в изпълнение на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите и в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия;

-   Да   съгласува   аварийния   план   по   предходната  точка   с  КОНЦЕДЕНТА и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на настоящия договор-

-          Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;

-          Да изпълнява задължението по чл. 142 от Закона за водите;

-Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи;

8.4.2.5. Да не предоставя на трети лица, без разрешение на Община Луковит, техническа или друга информация и документация, която притежава, във връзка и по повод на концесията;

8.4.2.6. Да извършва дейностите по риборазвъждане и риболов , при стриктно спазване на 
нормативните изисквания за това; 

8.4.2.7. За постоянна защита на обекта – да изгражда при необходимост и да поддържа наличните хидротехнически защитни съоръжения за своя сметка;

8.4.2.8. Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта   да не извършват подобни дейности;

8.4.2.9. Да предприеме действия за геодезическо заснемане на съоръжението и изготвяне на необходимата допълнителна Проектна документация.

8.4.2.10.   Евентуалната подмяна на съоръженията да става в съответствие с параметрите на изкуствената водна площ, на базата на изготвен и съгласуван с Общината проект;;

8.4.2.11.Периодично да отстранява прорасналата храстово-дървесна растителност, по сухия откос на земнонасипната стена на изкуствената водна площ, както и да не допуска повторното й израстване.

8.4.2.12. Да се почистват периодично съоръженията от наноси и растителност;

8.4.2.13. Завиряването и поддържането на максимално водно ниво, по време на експлоатацията да става до настоящата кота на преливника;  

8.4.2.14.  За извършване на дейността по риборазвъждане да осигури следните спомагателни площадки и съоръжения:

-  място за първична обработка и транспорт на рибата, за първа продажба;

-  място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;

-  помещение за работниците, със санитарен възел;

-  склад за фураж;

-  помещение (склад) за ветеринарномедицински препарати, дезинфекционни и дератизационни средства, в случай, че същите се съхраняват в района на язовира (изкуствената водна площ);

-пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби в близост до външните граници на обекта.

 1. 4.2.15.Да извършва редовна профилактика на съоръженията, в т.ч.: да извършва редовна профилактика на подмененото изпускателно съоръжение, решетката при входа му, както и на спирателния му кран и редовно да почиства откосите на земнонасипната стена от новопоявила се растителност по нея с мощна коренова система (дървета и храсти) и да съблюдава целостта на конструкцията.
 2. 4.2.16.Редовно да почиства откосите на земнонасипната стена от новопоявила се растителност по нея с мощна коренова система (дървета и храсти) и да съблюдава целостта на конструкцията;
 3. 4.2.17.Периодично (минимум на 3 години, опитимално всяка година), да почиства чашата на изкуствената водна площ от тиня, водна растителност, клони, отпадъци и др.;
 4. 4.2.18.Да съблюдава нивото на водата и в случай на прекомерно покачване, да се изпуска през изпускателното съоръжение, когато капацитетът на преливника е максимално запълнен. Съоръжението да се подържа постоянно в изправност;
 5. 4.2.19.Да почиства редовно изкуствената водна площ и района около него от битови отпадъци, да не допуска замърсяване на изкуствената водна площ с горивни и смазочни материали и други замърсители със синтетичен или органичен произход;
 6. 4.2.20.Периодично да извършва пробовземане за анализ на качествения, химичния и бактериологичния състав на водното тяло на обекта в актедитирана лаборатория. През летните месеци, пробовземане за анализ на бактериологичния състав, да се извършва всеки месец. Да известява съответните служби (в т.ч. РИОКОЗ) при отклонения от ПДН и след консултация със съответните специалисти да взема необходимите мерки за подобряване качеството на водата;
 7. 4.2.21.Да не извършва мероприятия, които променят или застрашават ландшафта, флората и фауната около обекта на концесията, както и да съблюдава посетителите на обекта да не извършват подобни дейности. При провеждането на евентуални озеленителни мероприятия, в границите на имота с изкуствената водна площ (извън него и дигата), да не се засаждат агресивни и инвазивни растителни видове. Да се предпочитат само местни дървесни и храстови видове, които са характерни за флористичния район;
 8. 4.2.22.Да извършва пълното източване на изкуствената водна площ, с цел почистване само през есенния сезон;. '
 9. 4.2.23.Да съблюдава, нивото на водата да не пада под критичния обем (в резултат от евентуално напояване и ползване на водата за други нужди несвързани с рибовъдството);
 10. 4.2.24.В периоди на валежи, със значителни водни количества, превишаващи обичайните средномесечни стойности, да избягва залпово изпускане на вода от изкуствената водна площ;
 11. 4.2.25.За опазване на зарибителния материал от рибоядни птици, да се прилагат способи, които не са свързани с отстрел или прогонване чрез стрелба, преследване и др. подобни.
 12. 4.2.26.Да се обърне към специалисти археолози от РИМ - Ловеч, които да извършат оглед на място на терените около водната площ, включени в концесията. При установено наличие на археологически недвижими културни ценности или части от тях, попадащи в тази територия, всички дейности, свързани с изграждане, ремонт или рехабилитация на инфраструктура и друга съоръжения, задължително предварително да се съгласуват с Министерство на културата с цел определяне на мерки за опазването им преди всякакво ново строителство.
 13. 4.2.27.Да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство по време експлоатацията на язовира и свързаните с нея дейности, нарушаващи целостта на земните пластове около водната площ.
 14. 4.2.28.В случай, че концесионерът не отговаря на изискванията за „оператор на язовирна стена", по смисъла на §1, т. 95 , ал. 1 от ДР на Закона за водите, концесионерът се задължава да осигури „оператор на язовирна стена", съгласно изискванията на ЗВ.

9. При извършване на дейностите по поддържане, ремонт, реконструкция или рехабилитация на обекта на концесия, Концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и на Закона за концесиите.

10.      Концесионерът:

 1. 1.Не може да възлага извършването на дейностите по експлоатация на обекта на концесия на трети лица или на подизпълнители;
 2. 2.Няма право да отдава под наем обекта на концесия.

11.Определя следните Гаранции, за изпълнение на задълженията на Концесионера, по Концесионния договор:

11.1.      Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в Концесионния договор, банкови гаранции, както следва:

 1. 1.1.Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционната програма, в размер10 % от предвидените от кандидата инвестиции, за съответната година;
 2. 1.2.Банкова гаранция за гарантиране плащане на Концесионното плащане и за заплащане на лихви, неустойки и др., в размер 50 на сто от платеното от участника Концесионно плащане за предходната година.

Забележка:  Алтернативно,  Концесионерът може да  предложи, вместо банковите гаранции, паричен депозит, в размер равен на размера на Банковите гаранции по т. 11.1.

11.2.      Концесионерът дължи неустойка при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорените задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните
задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на неизпълнението на
отделните задължения се определят с Концесионния договор.

12.  Определя концесионно плащане, както следва:

 1. 1.Еднократно концесионно плащане, в размер на ................. лева, без ДДС, платимо по банков път, в срок определен в Концесионния договор.
 2. 2.Годишни концесионни плащания, съставени от две части - фиксирана и променлива:
 3. 2.1.Фиксирана част на Годишното концесионно плащане, в размер предложен от Концесионера, но не по-малко от 439 /четиристотин тридесет и девет/ лева;
 4. 2.2.Променлива част на Годишното концесионно плащане, в размер предложен от Концесионера, но не по-малко от 5 % от годишния обем от приходите от дейността.

12.3.      Годишните концесионни плащания се извършват на вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с Концесионния договор.

13.         С концесионния договор задължително се определят:

 1. 1.Размерът на нормата на възвращаемост за Концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране.
 2. 2.Икономическият баланс на концесията, който определя равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях, както и фактическите и правните обстоятелства, при чието настъпване или изменение, балансът ще се счита за нарушен. Икономическият баланс на концесията се определя въз основа на офертата на Концесионера.

13.2.1.  Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен:

 • При частично или цялостно погиване на обекта на концесията или настъпване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен ако това не се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера;
 • При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
 • При трайно преустановяване на възможността за извършването на дейности по концесионния договор, в резултат на непреодолима сила;
 • В случаите на нарушаване, от страна на Концедента, на забраната на чл. 15, ал. 1 от ЗК.
 1. 14.Определя Минимална инвестиционна програма за първата година от концесията, в размер на 10 064 лева, без ДДС, по направления, посочени в Документацията за участие.
 2. Определя следните критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:
 3. 1.Свързан с предмета на концесията (ПК), с относителна тежест 40%, включващ предложени условия, срокове и качество за възстановяване, реконструкция и модернизация на хидротехническото съоръжение, обект на концесията, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на обекта на концесията;
 4. 2.Размер на предлагани инвестиции с относителна тежест 20 %;
 5. 3.Мерки за опазване на околната среда (МООС) с относителна тежест 15 %;
 6. 4.Размер на концесионното плащане (РКП) с относителна тежест 25 %.
 7. Определя цена на Документацията за участие, в размер на 100, 00 лева, без ДДС.
 8. 17.Определя Гаранция за участие в процедурата - паричен депозит, в размер на 600 /шестстотин/ лева, която е само парична и е платима по банкова сметка на Общината, определена в Обявлението за провеждане на процедурата.
 9. Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на Закона за концесиите.
 10. Възлага на Кмета на Община Луковит, да предприеме действия по обявяване на откритата процедура по предоставяне на концесията.
 11. 20.Възлага на Кмета на Община Луковит, да организира и проведе открита процедура за предоставяне на концесия върху обекта по т.1, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите и да сключи Договор за концесия.

Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от узнаването му, но не по-късно от сключването на Концесионния договор.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/