ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

26

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на община Луковит за 2015 – 2020 г.

 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.79 ал.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Луковит приема Програма за опазване на околната среда на община Луковит за 2015 – 2020 г.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/