ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

  РЕШЕНИЕ

22

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2014 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2014 г., както следва:

По прихода в размер на   9 563 580 лв.

По разхода в размер на   9 563 580 лв.

2. Приема поименен списък на капиталовите разходи към 31.12.2014 г. съгласно Приложение №1

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/