ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/11.11. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


Р Е Ш Е Н И Е №312 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на средства от бюджета на Община Луковит за ВК „БОТЕВ” гр.Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в предвид изложените фактически основания в предложение вх.№ ОбС 222/11.11.2013 г, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Да се осигурят средства от бюджета на Община Луковит в размер на 20 000 лв. за нуждите на ВК „Ботев”, във връзка с участието на отбора – мъже в Суперлигата по волейбол.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

Мотиви: Постъпило предложение с вх.№ ОбС 222/11.11.2013 г. от общински съветник

Р Е Ш Е Н И Е №313 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешение за поставяне на скулптурни композиции в имоти общинска собственост в землището на с.Петревене

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и в предвид изложените фактически основания в предложение вх.№ ОбС 220/08.11.2013 г. Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Разрешава поставянето на скулпурни съоръжения по проект „Скулптура на открито” в следните имоти частна и публична общинска собственост в землището на с.Петревене:

- в имот кад.№ 047002, с площ от 0,491 дка по плана за земеразделяне на с.Петревене поставяне на скулптурни съоръжения на тема „Острова”.

- в Зелена площ между о.к. 38, 39, 40, 76 плана на с.Петревене поставяне на скулптурни съоръжения на тема „Триътълната градинка”.

- в Площадно пространство между о.к. 127, 247 и главен път поставяне на скулптурни съоръжения на тема „Чешмата”

2. Възлага на организаторите на изложбата :

- да изготвят строителни книжа в съответствие със ЗУТ;

- да внесат инвестиционния проект за съгласуване в Министерството на културата, съгласно чл.14 от ЗКН

- да внесат в Община Луковит строителните книжа, във връзка с издаване на Разрешение за поставяне на съоръженията по реда на ЗУТ.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Мотиви: Постъпило предложение вх.№ ОбС 220/08.11.2013 г. на Кмета на с.Петревене

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №314 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – публична държавна собственост на Община Луковит

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.54 от ЗДС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Възлага на Кмета на Община Луковит да предприеме необходимите действия чрез Областен управител Ловеч пред Министерството на земеделието и храните и Министерство на образованието и науката за даване на съгласие за извършване на процедура по деактуване на имот, съставляващ УПИ І-930 в кв.93 по плана на с.Дерманци, ведно с построените в него сгради и безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Луковит учебно-опитното стопанство.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Мотиви:

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №315 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 4,207 дка, кадастрален номер 070061, м.”Зелени ливади” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 711, 00 лв.

2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 4,239 дка, кадастрален номер 051031, м.”Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 717, 00 лв.

3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 8,314 дка, кадастрален номер 051009, м.”Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 1406, 00 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:

- 2524,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 4,207 дка, кадастрален номер 070061, м.”Зелени ливади” по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

- 2755,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 4,239 дка, кадастрален номер 051031, м.”Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 717, 00 лв.

- 5196,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 8,314 дка, кадастрален номер 051009, м.”Ямен” по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

Мотиви: Заявен интерес за закупуване на имота

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №316

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Карлуково

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - храсти, с площ от 2,989 дка, кадастрален номер 119049, м.”Конска стъпка” по плана за земеразделяне на с.Карлуково. Данъчна оценка на имота – 145, 70 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 900, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

Мотиви: Заявен интерес за закупуване на имота

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №317 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Карлуково

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - храсти, с площ от 1,423 дка, кадастрален номер 119047, м.”Конска стъпка” по плана за земеразделяне на с.Карлуково. Данъчна оценка на имота – 74, 90 лв.

II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 450, 00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

Мотиви: Заявен интерес за закупуване на имота

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №318 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Закупуване на терени – частни земеделски земи за разширяване на гробищен парк с.Торос

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1 . Дава съгласието си да се започне процедура за отреждане на терен до 13,500 дка в землището на с.Торос за разширение на „Гробищен парк" .

2. Поради липса на достатъчно общински терени в същата местност възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за закупуване на частни такива чрез доброволна продажба или чрез отчуждаване по Закона за общинската собственост.

З. Дава съгласието си за изразходване на собствени бюджетни средства в размер до 6750 лв. за закупуване на частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк" с.Торос.

4. Възлага на Кмета на Общината да проведе разговори със собствениците на земеделски земи, граничещи със съществуващия „Гробищен парк" с.Торос за доброволна продажба на имотите им. Подходящи за целта са следните имоти:

Имот № 177009 с площ от 0,500 дка, собственост на Калчо Василев Иванов

Имот № 177061 с площ от 1,321 дка, собственост на Найден Калчев Вътев

Имот № 177008 с площ от 1,320 дка, собственост на Стоян Найденов Калчев

Имот№ 177006 с площ от 0,941 дка,собственост на Димитър Йотов Ганчев

Имот№ 177002 с площ от 2,200 дка,собственост на Иван Пешев Георгиев

Имот№ 177003 с площ от 2,000 дка,собственост на Иван Цачев Иванов

Имот№ 177004cплощ от 1.407 дка,собственост на Рада и Койчо Христови

Имот№ 177034 с площ от 1,588 дка,собственост на Йото Найденов Петков

Имот№ 177033 с площ от 2,000 дка,собственост на Найден Петков Начев

  1. При несъгласие от страна на собствениците за доброволна продажба на имотите да се внесе предложение до ОбС-Луковит съгласно изискванията на чл. 23 от ЗОС за принудително отчуждаване на имотите с цел задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин -разширение на „Гробищен парк"-Торос.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Мотиви: Необходимост от разширяване на гробищен парк с.Торос и липса на свободна общинска площ за целта.

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №319 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Предприемане на действия по прекратяване на съсобственост върху ПИ с кад.№496 в кв.46 по плана на с.Торос

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие Община Луковит да прекрати съсобствеността върху поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, общ. Луковит, посредством продажба на частта на Общината.

2. Приема експертна оценка на доц. д-р инж. Венета Коцева за пазарната стойност на поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, общ. Луковит в размер на 1 830 лв., на построените върху имота 2 броя сгради в размер на 3 250 лв., на извършените в имота подобрения в размер на 587.50 лв. и на трайните насаждения, находящи се в имота в размер на 40 лв., общо в размер на 5 707.50 лв.

3. Определя стойността на 227/305 ид. части върху поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, общ. Луковит и на построените върху имота 2 броя сгради, ведно с извършените от Община Луковит подобрения и приращения, общо в размер на 5 239.50 лв., която сума Диляна Павлова Василева да заплати на Община Луковит с оглед придобиване правото на собственост върху описаните недвижими имоти.

4. В случай на отказ на съсобственика Диляна Павлова Василева да изкупи дела на Община Луковит върху поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с.Торос, общ. Луковит, дава съгласие Община Луковит да изкупи 78/305 идеални части, върху поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, собственост на Диляна Павлова Василева за сумата от 468, 00 лв.

5. Възлага на кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия с оглед прекратяване съсобствеността на Община Луковит върху поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, общ. Луковит посредством продажба частта на Община Луковит на Диляна Павлова Василева или посредством откупуване идеалните части върху имота, собственост на Диляна Павлова Василева, включително и чрез продажба на частта на поземлен имот (ПИ) с кад. № 496 в кв. 46 по плана на с. Торос, общ. Луковит и на построените върху него 2 бр.сгради на трети лица в случай на непостигане на съгласие за прекратяване на съсобствеността посредством способите по т. 3 и 4, посредством публично-оповестен конкурс.

6. Възлага на кмета на Община Луковит да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящите решения.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Мотиви: Постъпила молба за изкупуване на идеални части от имот общинска собственост

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №320 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Част - 7.000 дка от имот № 44327.329.98 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.329.507 със собственик насл. на Параскева Микова Попова

- Част - 7.000 дка от имот № 44327.204.105 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.204.587 със собственик насл. на Петко Стоянов Георгиев

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

Мотиви: Искане от ОС „Земеделие” РД 05-133/08.10.2013 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №321 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

- Част - 2.500 дка от имот № 44327.329.90 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 44327.329.509 със собственик насл. на Нино Тодоров Найденов

II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираният имот.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

Мотиви: Искане от ОС „Земеделие” РД 05-451/29.10.2013 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №322 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит изменя и допълва Глава ІV и V от Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит, както следва:

Глава IV

Пожарна безопасност и запщта на населението

§1 Чл. 45. /Изм.Решение ............./...............2013 г./ Забранява се:

1. Паленето на огън по улици, площади и паркове, а така също и в близост на пасища, ливади, стърнища, посеви, горски и зърнени масиви.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

2. Съхраняването на нафта, бензин и други лесно-запалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ на открито и в тавански помещения, а в сутерени и мазета на
не повече от 500 литра в помещение.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

3. Съхраняването на горими материали (сено, слама, дървен материал и други) в непосредствена близост до сгради да става съгласно противопожарните
изисквания.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

4. Ползването на необезопасени комини и прекарването на нерегламентирани димоотводни тръби през прозорци, врати и стени.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

5. Паркирането и спирането върху и в близост до пожарните хидранти и
подстъпите към противопожарните водоеми, маркирани и обозначени по
подходящ начин.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.
При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

7.Ползването на нестандартни и необезопасени отоплителни уреди,
оставянето им без наблюдение и разпалването им с леснозапалими и горивни
течности.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8. Монтирането на павилиони, фургони и други временни постройки по улици, площади, паркове и градини без предварително съгласуване с Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РС ПБЗН/.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

9. Складиране на материали и оборудване, паркиране на превозни средства,
изграждане на временни постройки и други, с които се затварят проходи и
незастроени свободни пространства между сгради и съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.

10.Промяна на функционалното и конструктивно предназначение и
техническо преоборудване на помещения без разработването на съответна
документация, съгласувано с органите на пожарна и аварийна безопасност.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

11.Злоупотребата със спешните телефони.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева

12.Използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от
пожаро- и взривоопасни обекти.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13.Складиране на различни материали и оборудване в коридорите, изходите,
предверията, стълбищните клетки и други пътища за евакуация, заключване на
вратите по пътищата за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават
хора.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

14.Използването на открит огън и тютюнопушенето на пожаронеобезопасени
площадки на разстояние по-малко от 50 метра от посевите, горските масиви и
складиран фураж.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

§2 Чл. 46. /Изм.Решение ............./...............2013 г./ Задължават се:

1. Гражданите, търговците и организациите, извършващи изкопни работи по уличните и пътните платна, "В и К" мрежите и други комуникации, както и при режим на водата да уведомяват PC ПБЗН. Планираните изкопни работи се извършват и при спазване на правилата и процедурите, предвидени в Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

2. Обектите и търговците преди започване на ремонт, реконструкции,
модернизации и ново строителство да го съгласуват с
PCПБЗН.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

3. Ръководителите на търговски дружества и организации да предоставят за
ползване от специалните автомобили на противопожарната охрана, собствените
водоизточници по време и след пожар.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от собственика вреди.

4. Управителите на етажна собственост, ръководителите на обекти и
собствениците на застроени имоти да осигуряват редовно почистване на комините
и прилежащите терени към сградите, и вземат необходимите предпазни мерки
против възникването на пожари.

При нарушение се налога глоба от 50 до 100 лева.

5. Родителите да осигурят контрол върху действията на децата, които могат да доведат възникване на пожари.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Гражданите, персонала на търговски дружества, организации и учреждения при възникване на пожар и аварийни бедствия да спазват разпорежданията и оказват съдействие на оперативните подразделения.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

7. Кметовете на кметства и кметските наместници да сформират гасачески
групи по места и да осигуряват необходимото оборудване и техника за гасене на
пожари на територията на кметството.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8. Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови
мероприятия, да ги съгласуват с органите на пожарна безопасност и защита на
населението /ПБЗН/, преди мероприятието, когато тези мероприятия са свързани с
палене на огньове, факелни шествия, зари и др.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

9. Организаторите и органите, разрешаващи направата на празнична украса на обществени места с използването на енергийни източници /газ, леснозапалими
течности, ел.енергия и др./ да съгласуват тези дейности с органите на ПБЗН.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

10. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно
особеностите на пожарната опасност в техните обекти да издават вътрешни
наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

11.Лицата извършващи дейност по занятие по прибиране на реколтата при
жътвените кампании се задължават:

12. да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при
подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13. да определят със заповед отговорници по наблюдение и опазване на
посевите, зърното и фуражите от пожари;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 350 лева.

14. да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с
противопожарни уреди и съоръжения на селскостопанските машини;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 450 лева. 15. да организират и провеждат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампаниите по прибиране на реколтата. При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

Глава V

Административно-наказателна отговорност

Чл.49. /Изм.Решение ............./...............2013 г./ Нарушенията се констатират с актове, съставени от упълномощени от Кмета на община Луковит длъжностни лица от общинската администрация, РПУ, ХЕИ, ДВСК, РСПБЗН Луковит и други контролни органи на територията на общината.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №323 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Актуализация на Плана за развитие на община Луковит 2007 – 2013 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Допълва Плана за развитие на община Луковит 2007 – 2013 г., приоритет 1 „Подобряване средата на живот”, Цел 1 „Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес”, с мярка 8 „Изграждане на пожароизвестителни кули на територията на община Луковит”

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №324 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Кандидатстване от Община Луковит по мярка 226 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава съгласие за кандидатстване по мярка 226 на ПРСР 2007-2013 г. с проект за изграждане на пожароизвестителна кула с.Торос.

2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Луковит 2007 – 2013 г., приоритет 1 „Подобряване средата на живот”, Цел 1 „Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес”, с мярка 8 „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Луковит”

3. Дава съгласие за изготвяне на работен проект „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Луковит – с.Торос” и кандидатстване по мярка 226 на ПРСР 2007-2013 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Луковит да предприеме необходимите действия за подготовка и реализация на горепосоченото инвестиционно намерение.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е №325 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г.

ОТНОСНО: Съгласие за изработване на Проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП – ПР/ в обхват ПИ 773, попадащ в УПИ ІІ-733, кв.71 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци и терен за озеленяване – публична общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.2 т.1 и чл.208 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласие да се промени действащия застроителен и Регулационния план на с.Дерманци, одобрен със Заповед №1556/1972 г., в частта му засягаща ПИ 733 и терена за озеленяване, като регулационната граница се приведе в съответствие с имотната граница, както е показано на приложената скица- проект.

Мотиви: Основание за исканото изменение е, че действащия план не е приложен в частта в УПИ ІІ-733, кв.71 и терена за озеленяване, не е започнала процедура по отчуждаване в 15 годишен срок и на основание чл.134 ал.2 т.1, във връзка с чл.208 от ЗУТ, собствениците на имотите могат да поискат изменение на плана, като внесат мотивирано предложение с приложена скица за изменение.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ: - 18.11.2013 г.

https://www.livechatalternative.com/