ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 26/05.09. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 292ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Благоустрояване на град Луковит“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  

 На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на носелените места“,  Общински съвет – гр.Луковит  взе следното решение:
1. Дава съгласие Община Луковит да кандидатства с проект „Благоустрояване в община Луковит" по Програма за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, с дейности:
Ремонт на улица "Симов дол"
Улично осветление в селата на общината
2.  Проект „Благоустрояване в община Луковит“ включва следните обекти и дейности:
- Ремонт на улица "Симов дол" в гр. Луковит
- Реконструкция на улично осветление в селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Дъбен, Карлуково, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричене, Торос и Ъглен
3. Декларира, че дейностите по проекта са в съответствие с Плана за развитие на община Луковит 2007-2013 г., както следва:
Приоритет номер 1 – „Подобряване на средата за живот“
Цел номер  1 „Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес Мярка 2: Транспортна достъпност и транспортна инфраструктура 
Цел 4: Подобряване на условията за живот на хора  с увреждания и хора с неравностойно положение Мярка 1: Достъпна архитектурна  среда
 Приоритет номер  1 Повишаване ролята на селата в местното  развитие   
Цел 1:Намаляване на различията на живот между общинския център и селата
Цел 2: Подобряване на комуналната инфраструктура в селата Мярка 2: Подобряване на уличната мрежа и уличното осветление
4. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР.
  Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 05.09.2013 г.,  Протокол номер  26, т. 1 от дневния ред по доклад вх. номер  159 / 07.08.2013 при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за”,  „против” и , „въздържали се” - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет  Луковит.

 


РЕШЕНИЕ НОМЕР 293 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Подобряване средата за живот и бизнес в община Луковит" по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията на Програмата за развитие на селските райони, Общински съвет гр.Луковит взе следното решение :
1. Дава съгласие Община Луковит да кандидатства с проект „Подобряване средата за живот и бизнес в община Луковит" по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за инвестиции, свързани с:
- ремонт и реконструкция на общински път;
- ремонт и реконструкция на водопровод;
- Основен ремонт на Народно читалище "Съзнание 1895"
2. Проект "Подобряване средата за живот и бизнес в община Луковит" включва следните обекти и дейности:
- Ремонт на общински път IV-30044 /Луковит-Коритна/ - Румянцево - /Луковит-Карлуково/ от км.0+000 до км 5+100;
- Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Петревене;
- Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Съзнание 1895" гр. Луковит
3. Декларира, че дейностите по проекта са в съответствие с Плана за развитие на община Луковит 2007-2013 г., както следва:
Приоритет номер 1 „Подобряване на средата за живот"
Цел номер 1 „Развитие и модернизиране на техническата инфраструктура като възможност за подобрено качество на живот и бизнес"
Мярка 2: „Транспортна достъпност и транспортна инфраструктура"
Мярка 6 : „Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна инфраструктура в града – ремонти на училища, читалища, културни центрове, сгради с религиозно значение и места за предоставяне на социални услуги и спорт", ПРИОРИТЕТ номер 4 "Повишаване ролята на селата в местното развитие"
Цел 2: Подобряване на комуналната инфраструктура в селата
Мярка 3: Подобряване и изграждане на В и К мрежи
4. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата документация за кандидатстване по ПРСР.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 05.09.2013 г., Протокол номер 26, т. 2 от дневния ред по доклад вх. номер 158 / 07.08.2013 при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за", „против" и , „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

 


РЕШЕНИЕ НОМЕР 294 ОТНОСНО: Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „МБАЛ - Луковит" ЕООД гр.Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.11 ал.2 от Наредба номер 9 /2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведния, ОбС Луковит взе следното решение:
1. Утвърждава предложеното класиране от утвърдената с Решение номер 272/26.06.2013 г. на ОбС и Заповед номер 348/01.07.2013 г. на Кмета на Общината комисия :
На първо място – д-р Иван Генов Иванов
2. Избира за Управител на „МБАЛ – Луковит "ЕООД Иван Генов Иванов.
3. Възлага на комисията да уведоми участникът за взетото от Общински съвет Луковит решение. Същото да бъде обявено на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация Луковит и на интернет страницата на общината, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредба номер 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения.
4.Възлага на Кмета на Община Луковит в 5-дневен срок от приемане на настоящето решение, да издаде заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и да сключи договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Луковит" ЕООД.

 


РЕШЕНИЕ НОМЕР 295 ОТНОСНО: Излъчване на официалната церемония по откриването на „Традиционен есенен панаир Луковит 2013"

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Да бъде излъчена по кабелна телевизия „ЕТА" официалната церемония по откриването на „Традиционен есенен панаир Луковит 2013".

 


РЕШЕНИЕ НОМЕР 296 ОТНОСНО: Изпращане на писма до ФК „Ботев" и ВК „Ботев" с поздравления за постигнати резултати."

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе решение да бъдат изпратени писма до ФК „Ботев"(Луковит) и ВК „Ботев"(Луковит) с поздравления за постигнати резултати.

 


РЕШЕНИЕ НОМЕР 297 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2,203 дка, кад.номер 44327.331.344 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 743, 51 лв.
2.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,644 дка, кад.номер 44327.331.348 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 252, 13 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,748 дка, кад.номер 44327.331.347 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 292, 84 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,238 дка, кад.номер 44327.331.346 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 484, 68 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на :
- 1322,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2, 203 дка кад.номер 44327.331.344 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 386,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,644 дка кад.номер 44327.331.348 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 450,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 748 кв.м. кад.номер 44327.331.347 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 743,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1238 кв.м. кад.номер 44327.331.346 по кадастрална карта на гр.Луковит .


 

РЕШЕНИЕ НОМЕР 298 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,689 дка, кад.номер 44327.331.387 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 269, 74 лв.
2.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,689 дка, кад.номер 44327.331.386 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 269, 74 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,689 дка, кад.номер 44327.331.385 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 269, 74 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,804 дка, кад.номер 44327.331.384 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 314, 77 лв.
5.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,056 дка, кад.номер 44327.331.383 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 413, 42 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на:
- 900,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0,689 дка кад.номер 44327.331.387 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 900,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0, 689 дка кад.номер 44327.331.386 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 900,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0, 689 дка кад.номер 44327.331.385 по кадастрална карта на гр.Луковит е недвижим имот -частна общинска собственост. Данъчната оценка на имота .
- 1086,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 0, 804 дка кад.номер 44327.331.384 по кадастрална карта на гр.Луковит .
- 1426,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1,056 дка кад.номер 44327.331.383 по кадастрална карта на гр.Луковит.


 

РЕШЕНИЕ НОМЕР 299 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска категория и площ от 0,470 дка, идентификатор 44327.197.48, м."Панега" по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 55, 20 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска категория и площ от 0,779 дка, идентификатор 44327.197.84 по кадастралната карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 78, 87 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на:
- 354,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска категория и площ от 0,470 дка, идентификатор 44327.197.48, м."Панега" по кадастралната карта на гр.Луковит. .
- 585,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - друга селскостопанска категория и площ от 0,779 дка, идентификатор 44327.197.84 по кадастралната карта на гр.Луковит.


 

 РЕШЕНИЕ НОМЕР 300ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящи  се в с.Торос  

 На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение: 
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване -  нива, с площ от 1,001 дка, кадастрален номер 157058, м.”Долна елия” по плана за земеразделяне на с.Торос.  Данъчна оценка на имота – 169, 00 лв.
II. Приема изготвена пазарна оценка за имота в размер на 576, 00 лв.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 301 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в с.Дерманци

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,096 дка, кадастрален номер 165022, м."Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 185, 30 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,173 дка, кадастрален номер 165017, м."Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 536, 40 лв.
II. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:
- 603,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 1,096 дка, кадастрален номер 165022, м."Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
- 1904,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ от 3,173 дка, кадастрален номер 165017, м."Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 302 ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот-публична общинска собственост, с.Дерманци

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и впредвид разпоредбите на чл.25 ал.5 във връзка с ал.9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище мера в нива за имот кадастрален номер 165061, с площ от 3,300 дка, местност „Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по промяната на трайно ползване на имота.


На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.41 от ЗОС и във връзка с Решение номер 176/08.11.2012 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема изготвена пазарна оценка за Урегулиран поземлен имот II-2026 в кв.80 по плана на с.Дерманци с площ от 3200 кв.м. в размер на 19200, 00 лв..


РЕШЕНИЕ НОМЕР 304 ОТНОСНО: Дарение на Национално сдружение за борба с хепатита

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно 1000,00 лв. на Национално сдружение за борба с хепатита – „Хепасист", с цел сумата да бъде използвана за извършване на общественополезна дейност – безплатни и анонимни скринигови изследвания за хепатит В и С.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 305 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване на концесия на водни обекти, собственост на община Луковит

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за концесиите и чл.6 ал.1 от Правилника за прилагане Закона за концесиите, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Дава съгласие за предоставяне на концесия на водни обекти - общинска собственост, както следва:
1. Язовир с площ от 42,002 дка с идентификатор 44327.36.3 в местността „Тополовец" по кадастралната карта на гр. Луковит
2. Язовир с площ от 30,743 дка, с идентификатор 44327.43.49 в местността „Тополовец" по кадастралната карта на гр. Луковит
3. Изкуствена водна площ с площ от 9,640 дка, кад. номер 000339 по плана за земеразделяне на с.Дъбен
4. Язовир с площ от 32,815 дка, кад. номер 000166 по плана за земеразделяне на с.Дерманци
5. Язовир с площ от 37,296 дка, кад.номер 015147, местност „Букоров дол" по плана за земеразделяне на с.Бежаново.
II. Възлага на кмета на Община Луковит цялостната организация по подготвителните действия и внасянето на мотивирано предложение по смисъла на чл. 39, ал. 2 от Закона за концесиите за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху водни обекти - общинска собственост.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 306 ОТНОСНО: Закупуване на терени – частни земеделски земи в м."Глоговец" в землището на гр.Луковит за разширение на „Гробищен парк" Луковит

1. ОбС-Луковит дава съгласието си да се започне процедура за отреждане на терен до 25 дка в местността "Глоговец" в землището на гр.Луковит за разширение на „Гробищен парк".
2. Поради липса на достатъчно общински терени в същата местност възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за закупуване на частни такива чрез доброволна продажба или чрез отчуждаване по Закона за общинската собственост.
З. Дава съгласието си за изразходване на собствени общински средства в размер до 14 000 лв. за закупуване на частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк"-Луковит.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе разговори със собствениците на земеделски земи граничещи със съществуващия „Гробищен парк" за доброволна продажба на имотите им. Подходящи за целта са следните имоти:
Имот номер 44327.68.6 -нива от 7 987 м2,собственост на Цветан Петков Гълъбов
Имот номер 44327.68.7- нива от 1963 м2,собственост на Ангел Кънчев Наков
Имот номер 44327.68.9 -нива от 2000 м2,собственост на Христо Стефанов Хаджиев Имот номер 44.327.68.14-нива от 5615 м2 ,собственост на Георги Василев Христов Имот номер 44327.68.15.-нива от 5614 м2,собственост на Денка Златева Грънчарова
5. При несъгласие от страна на собствениците за доброволна продажба на имотите да се внесе предложение до ОбС-Луковит съгласно изискванията на чл. 23 от ЗОС за принудително отчуждаване на имотите с цел задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин за разширение на „Гробищен парк"-Луковит.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 307 ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот за частна общинска собственост и за откриване на процедура за продажбата му посредством публично оповестен конкурс

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, във връзка с чл.3, ал.2, чл. 8, ал.4 и чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие Поземлен имот с идентификатор 44327.502.9798, представляващ публична общинска собственост и с начин на трайно ползване: спортно игрище, да бъде актуван като частна общинска собственост.
2. Дава съгласие Поземлен имот с идентификатор 44327.502.9798 да бъде продаден чрез публично оповестен конкурс.
3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:
1 Размер на предложената покупно-продажна цена с относителна тежест - до 50 точки;
2. Инвестиционно предложение - до 50 точки.
4. Приема пазарна оценка в размер на 50150,00 лв. ,
5. Определя начална конкурсна цена за продажба на имота в размер на 50150,00 лв.
6. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за учаетие и да сключи договор за продажба на недвижим имот.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 308 ОТНОСНО:Предоставяне под наем на имот – публична общинска собственост

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 17, ал.7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на 450 /четиристотин и петдесет/ кв.метра от имот 128008, находящ се в местността „Кичера" в землището на с.Румянцево /нов 128017/ чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 години.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 309 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 201034 в землището на с.Румянцево, община Луковит

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 във връзка с чл.59 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 201034 в землището на с.Румянцево, община Луковит, с цел учредяване на право на строеж върху горски територии без промяна на предназначението на територията на основание чл.54 ал.1 т.2 от Закона за горите.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 310 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ на мрежа на техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Луковит, област Ловеч

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 във връзка с чл.59 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за елемент на техническа инфраструктура, в обхват: съгласно приложените схеми на населените места на територията на община Луковит и опис на имотите, попадащи в сервитута на новопредвиденото трасе на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Луковит, област Ловеч.
Приложение: Схеми на населените места на територията на община Луковит и опис на имотите, попадащи в сервитута на новопредвиденото трасе на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Луковит, област Ловеч.


РЕШЕНИЕ НОМЕР 311 ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

На онование чл.17 ал.1 т.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за народната просвета и Наредба номер 7/ 29.12.2000 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Луковит взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласието си като финансиращ орган на конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските градини - 12 деца в група, съгласно чл.2 ал.6 от Наредба номер 7/29.12.2000г.
2. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на подготвителна група, преди постъпване в първи клас в ОУ „Неофит Рилски" с.Дерманци, поради постъпили 15 молби до Директора на училището от родители на деца на 5-6 годишна възраст.
3. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на паралелки от I до XII клас в общинските училища с не по - малко от 10 ученици и самоятоятелна паралелка с по - малко от 10 ученика, като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти, съгласно чл.11 ал.2 от Наредба номер 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както следва:
1. ОУ "В. Левски" - с. Торос - за 17 ученици - 4902,80 лв., по паралелки, както следва:
I клас - 3 ученици х 288,40 = 865,20 лв
V клас - 4 ученици х 288,40 = 1153,60 лв
VI клас - 3 ученици х 288,40 = 865,20 лв
VII клас - 3 ученици х 288,40 = 865,20 лв
VIII клас - 4 ученици х 288,40 = 1153,60 лв
2. ОУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци -за 8 ученици - 2307,20 лв., по паралелки, както следва:
VIII клас - 8 ученици х 288,40 = 2307,20 лв.
3. СОУ "Алеко Константинов" - гр.Луковит - за 4 ученици - 1153,60 лв. по паралелки, както следва:
XI клас - 4 ученици х 288,40 = 1153,60 лв.
Общо са необходими 8363,60 лв. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/