ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/26.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 273 ОТНОСНО: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 .  

 На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общински съвет Луковит  РЕШИ:
1. Освобождава от длъжност управителя на „Строител” ЕООД Николай Атанасов Генов
2. Избира за нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 Иван Николаев Шкодров.
3. Определя възнаграждение на новоизбрания управител в размер на минималния осигурителен праг, предвиден за заемане на длъжността.
4. Дава мандат на представителя на Община Луковит в „Строител” ЕООД г-н Мариян Минков да сключи с новоизбрания управител Договор за управление, съобразно условията на т.2 и 3 от настоящето решение.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 274 ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2013 г. /Актуализация на Решение номер 199/25.01.2013 г./.

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Актуализира Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2013 г., приета с Решение номер 199/25.01.2013 г. на ОбС, като в Раздел V "Дейности по програмата", точка 4 „Поддръжка, ремонт и обогатяване МТБ", подточка 4.2 „Ремонтни дейности по покрива на читалищна сграда" се изменя, както следва:
номер Дейност Срок Изпълнител
4.2. Ремонт на сграден фонд През годината НЧ „Съзнание 1895г." Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 275 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.07.2013 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и във връзка с чл.38 ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2013 г.:
1. Променя разходната част на общинския бюджет както следва:
Луковит
Местна дейност
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Дейност 532 „Програми за временна заетост"
§ 10-15 Материали - увеличение с 22 000 лв
§ 10-20 Външни услуги - увеличение с 14 000 лв.
Местна дей ност
Функция "Почивно дело, култура, религиозна дей ност"
Група "Физическа култура и спорт"
714 "Спортни бази за спорт за всички"
45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел - увеличение с 20 000 лв.
Местна дейност
Функция "Почивно дело, култура, религиозна дей ност"
Група "Култура"
Дейност 759 "Други дейности по културата"
45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел - увеличение с 2 000 лв. /съгласно Актуализация на Годишна програма за развитие на читалищната дей ност в Община Луковит за 2013 г., приета с Решение номер 199/25.01.2013 г./
Местна дей ност
Функция "Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група "Опазване на околната среда"
Дейност 626 "Пречистване на отпадъчните води от населените места"
10-16 Вода, горива и енергия - увеличение с 8 755 лв.
2. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение номер 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 276 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и подписан Анекс по договора от 04.07.2013 г. след проведени и одобрени тръжни процедури, Общинският съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава Кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 159 690,03 лв.(сто петдесет и девет хиляди шестстотин и деветдесет лева и три ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „.Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер 11/321/00555 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 277 ОТНОСНО: Извършване на авансово плащане по Оперативна програма "Регионално развитие", схема за безвъзмездна финансова помощ номер BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали", проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение-гр.Луковит " по договор номер BG161PO001/4.1-05/2011/014.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и на основание Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие", схема за безвъзмездна финансова помощ номер BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали", проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение-гр.Луковит" по договор номер BG161PO001/4.1-05/2011/014, ОбС-Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
1.Упълномощава Кмета на Община Луковит да подпише Запис на Заповед / Банкова гаранция за сумата от 690 759,33 лв. във връзка с авансово плащане по Оперативна програма "Регионално развитие", схема за безвъзмездна финансова помощ номер BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали", проект „ Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение-гр.Луковит" по договор номер BG161PO001/4.1-05/2011/014.
2.Решението важи до 09.01.2015 год. ( два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 278 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Луковит с Компонент 2 „Деца в Риск" на Програма BG06 „Деца и младежи в риск".

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на насоките за набиране на проектни предложения по компонент 2 „Деца в риск" на програма BG06 „Деца и младежи в риск" по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласието си община Луковит, представлявана от кмета г-н Иван Грънчаров, да кандидатства с проект по компонент 2 „Деца в риск" на програма BG06 „Деца и младежи в риск" по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., и поема ангажимент за изпълнението на проекта.
2. Дава съгласие проектното предложение да включва обекти и дейности, както следва:
- строително-ремонтни дейности и оборудване в пет детски градини на територията на общината: ЦДГ "Червена шапчица" с филиал в с. Румянцево, ЦДГ "Слънце" с филиал в с.Тодоричене, ЦДГ с. Дерманци с филиал в с. Бежаново, ЦДГ Торос и ЦДГ "Звънче" като декларира, че предназначението на сградите и помещенията, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта;
- Дейности, свързани с улесняване на включването на деца от социално слаби семейства, включително от ромски произход на възраст от 3 до 6 години в детските градини на страната;
- Дейности, свързани с обмен на добри практики;
- Дейности за повишаване на подготовката за тръгване на училище на деца от социално слаби, включително ромски семейства;
- Дейности, спомагащи за повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни;
- Закупуване на образователни материали и учебни пособия (заедно със СМР не трябва да надхвърлят 40% от общата стойност на проекта);
- Наемане на двама ромски образователни медиатори. Ромските медиатори ще бъдат подготвени да работят и обучени по Компонент 3 Изграждане на капацитет;
- Дейностите за информация и публичност .
3. Одобрява сключване на партньорско споразумение с представител на страна-донор: Норвегия, Лихтенщайн, Исландия.
3. Възлага на Кмета на община Луковит да изготви необходимата техническа документация съгласно ЗУТ и спецификации, които да бъдат приложени към формуляра за кандидатстване.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 279 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Ъглен.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - гора и площ от 4,119 дка, кад.номер 144011, местност „Лъката" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 168,70 лв.
3.Приема пазарна оценка за имота в размер на 2830,00 лв..

РЕШЕНИЕ НОМЕР 280 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Ъглен.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - скала и площ от 4,833 дка, кад.номер 000132, местност „Долни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 40,60 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на 1000,00 лв..

РЕШЕНИЕ НОМЕР 281 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Румянцево.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - гора и площ от 46,050 дка, кад.номер 123020, местност „Бялата кал" по плана за земеразделяне на с.Румянцево. Данъчна оценка на имота – 6430, 74 лв.
3. Приема пазарна оценка за имота в размер на 30 000,00 лв..

РЕШЕНИЕ НОМЕР 282 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на земеделски земи, както следва:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2,069 дка, кад.номер 44327.331.148, местност „Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 698, 29 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 4,776 дка, кад.номер 44327.331.160, местност „Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 1608, 53 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на :
- 1138,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 2,069 дка, кад.номер 44327.331.148, местност „Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит
- 2860, 00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 4,776 дка, кад.номер 44327.331.160, местност „Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 283 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на земеделски земи, както следва:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,460 дка, кад.номер 44327.242.277 в местност "Мушат"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 557,90 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,651 дка, кад.номер 44327.242.278 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 588,70 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,706 дка, кад.номер 44327.242.279 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 597,60 лв.
4. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,000 дка, кад.номер 44327.242.280 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне нa гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 483,80 лв.
5. Земеделска земя с начин на трайно ползване -нива и площ от 0,592 дка, кад.номер 44327.331.358 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 199,80 лв.
6. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,036 дка, кад.номер 44327.331.359 в местност "Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 349,70 лв.
7. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0.895 дка, кад.номер 44327.331.368 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 302,10 лв.
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на земеделски земи, както следва:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0.688 дка, кад.номер 44327.331.369 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 232,20 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1.662 дка, кад.номер 44327.331.370 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 560,90 лв.
II. Приема пазарна оценка за имотите, в размер на :
- 1785,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,460 дка, кад.номер 44327.242.277 в местност "Мушат"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит
- 1884,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,651 дка, кад.номер 44327.242.278 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 1912,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,706 дка, кад.номер 44327.242.279 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 1548,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 3,000 дка, кад.номер 44327.242.280 в местност "Мушат" по плана за земеразделяне нa гр.Луковит.
- 326,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване -нива и площ от 0,592 дка, кад.номер 44327.331.358 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 570,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,036 дка, кад.номер 44327.331.359 в местност "Поника" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 492,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0.895 дка, кад.номер 44327.331.368 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 378,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0.688 дка, кад.номер 44327.331.369 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.
- 914,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1.662 дка, кад.номер 44327.331.370 в местност "Поника"" по плана за земеразделяне на гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 284 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Карлуково.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - храсти и площ от 2,000 дка, кад.номер 119048, местност „Конска стъпка" по плана за земеразделяне на с.Карлуково. Данъчна оценка на имота – 97, 50 лв.
II. Приема пазарна оценка за имота в размер на 1000,00 лв..

РЕШЕНИЕ НОМЕР 285 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 197019, в землището на с. Дерманци, общ. Луковит..

На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ 197019, от землището на с. Дерманци, общ. Луковит, с цел определяне на площ на застрояване (установяване на частта от имота, в която може да се застроява) при спазване на градоустройствени показатели съгласно чл.7, ал.2 от Наредба 19 от 25 октомври 2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
1.Имоти номер 44327.242.277 и номер 44327.242.278 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.242.276 със собственик насл. Стефан Георгиев Нинов.
2.Част-11.505 дка от имот номер 44327.331.349 в землището на грЛуковит за имот с проектен номер 44327.331.374 със собственик насл.Нако Михайлов Златков.
З.Имот номер 085015 с площ 7.000 дка в землището на с.Петревене със собственик наслНино Георгиев Сенев.
4. Имот номер 085016 с площ 1.100 дка в землището на с.Петревене със собственик насл.Нино Георгиев Сенев.
5.Имот номер 085017 с площ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик насл.Нино Георгиев Сенев.
6. Имот номер 085018 с площ 1.100 дка в землището на с.Петревене със собственик насл.Нино Георгиев Сенев.
7. Имот номер 085019 с площ 1.000 дка в землището на с.Петревене със собственик насл.Нино Георгиев Сенев.
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на гсрецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 287 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
1.Част-24.311 дка от имот номер 44327.443.1 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.443.2 със собственик насл.Нако Михайлов Златков.
2 .Част-2.000 дка от имот номер 44327.94.7 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.94.20 със собственик насл.Величко Хинов Цветков.
3..Имоти номер 44327.240.12 и номер 44327.240.9 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.240.29 със собственик насл.Цано Вълков Цанов.
4.Имот номер 44327.7.6 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.7.12 със собственик насл. Цано Вълков Цанов.
5.Имот номер 44327.381.46 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.381.64 със собственик насл. Цано Вълков Цанов.
б.Имоти номер 44327.10.3 и номер 44327.10.4 и част-6.591 дка от имот номер 44327.10.5 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.10.6 със собственик насл. Цано Вълков Цанов.
7.Част-3.453 дка от имот номер 44327.204.506 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.204.585 със собственик насл.Кръстьо Иванов Хинов.
8.Част-2.151 дка от имот номер 44327.290.5 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.290.8 със собственик насл.Димитър Александров Дудов.
9.Част-4.416 дка от имот номер 44327.329.77 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.329.499 със собственик насл.Димитьр Александров Дудов.
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на гсрецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 288 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по договор номер DIR-51011116-С047 проект: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в „град Луковит", Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Упълномощава Кмета ма община Луковит да подпише запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр. София п.к.1000, бул. "Кн. Мария Луиза" номер 22, ЕИК 000697371, в размер на 6 529 007,29 лв /Шест милиона петстотин двадесет и девет хиляди и седем лева и двадесет и девет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по договор номер DIR-51011116-С047 за проект: "Итегреран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит", разпределена както следва:
- в размер на 1 632 251,82 лв /Един милион шестотин тридесет и две хиляди двеста петдесет и един лев и осемдесет и две стотинки /за обезпечаване на 5% авансово плащане по договор номер DIR-51011116-С047 за проект: "Интегриран лроект за подобряване на водния сектор в град Луковит".
- в размер на 4 896 755,47 лв /Четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки /за обезпечаване на 15% авансово плащане по договор номер DIR-51011116-С047 за проект: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит".
2.Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор номер DIR-51011 116-С047 и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 24.06.2013 г., Протокол номер 25, т 3 от дневния ред по доклад вх. номер 148 / 18.07.2013 при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 17 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 289 ОТНОСНО: Споразумение за общинско сътрудничесство за кандидатстване по проект по ОП РЧР – МОН.

На основание чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ
1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с Основно училище „Христо Ботев" - с.Румянцево с оглед кандидатстване по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", бюджетна линия BG051PO001-4.1.05, в качеството на водеща организация - община Луковит, партньор - ОУ „Христо Ботев".
2. Предвидени дейности/услуги по проекта:
Осигуряване на необходимите услувия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на представители на малцинствени етнически групи чрез задържането им в училище и интеграция в ПГСС „С.Румянцев" като приемно училище, вкл:
- ремонтни деайности по смисъла на чл. 151 от ЗУТ и оборудване (ДМА), компютри и хардуер и стопански инвентар за ОУ „Христо Ботев", с. Румянцево;
- допълнителни занимания за ученици, за които българския език не е майчин;
- адаптационни дейности и мотивационни дейности
- анкетиране и анализи
- обучение на педагогически персонал за работа в мултикултурна среда и интерактивни билингвални технологии .

РЕШЕНИЕ НОМЕР 290 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", обезпечаваща авансово плащане по договор номер BG161PO001/3.2-03/2012/006 от 20.02.2013 г., по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II" за проект "Магията на долината на Панега - маркетинг на туристическата дестинация Луковит - Ябланица - Червен бряг", сключен между Община Луковит и МРР, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) – Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие".

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4, т.4.1 и т. 4.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/006 от 20.02.2013 г.,относно размера и условията за извършване на авансово плащане за Проект "Магията на долината на Панега - маркетинг на туристическата дестинация Луковит - Ябланица - Червен бряг", Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава Кмета на община Луковит Иван Димитров Грънчаров да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед, да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", сумата: 152 990,76 лв. (Сто петдесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и шест стотинки), за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/006 от 20.02.2013 г. за Проект " Магията на долината на Панега - маркетинг на туристическата дестинация Луковит - Ябланица - Червен бряг", сключен между Община Луковит и МРР, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) – Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 20.04.2015 г.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG161PO001/3.2-03/2012/006 от 20.02.2013 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие, ГД "Програмиране на регионалното развитие", Регионален отдел "Северозападен район".
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 24.06.2013 г., Протокол номер 25, т 3 от дневния ред по доклад вх. номер 149 / 18.07.2013 при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - със 16 гласа „за", 1 - „против" , „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 291 ОТНОСНО: Дарение на общински имот находящ се в с.Карлуково.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 във връзка с чл.35 ал.5
от ЗОС Общински съвет Луковит и във връзка с реализиране на Инвестиционен проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селките райони 2007-2013 г
1 Дава съгласие Община Луковит да извърши дарение на Народно читалище „Дико Илиев 1904" със седалище и адрес на управление с.Карлуково, община Луковит, ул. "Иван Ангелов" номер 1 следния свой недвижим имот: двуетажна масивна сграда - читалище със ЗП 430 кв.м., изградена в УПИ IV - 287, кв. 42 по плана на с. Карлуково, с балансова стойност 32 122,20 лв., съгласно АОС 2135/ 30.09.2010 Г.
2.Възлага на Кмета на община Луковит да извърши последващите действия по извършване на дарението и вписването му при Агенция по вписвания при PC- Луковит.
3. Всички разходи, свързани с вписването на договора за дарение в Агенция по вписвания при PC - Луковит да са за сметка на Община Луковит.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/