ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/07.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 243 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ  се в гр.Луковит.  

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение: 
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на  земеделска земя, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, както следва:
1.Земеделска земя с начин на трайно ползване -   лозе и площ от 578 кв.м. кад.номер  44327.331.354 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 195,08 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1447 кв.м. кад.номер  44327.331.355 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 488,36 лв.
3.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1646 кв.м. кад.номер  44327.331.356 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 555,53 лв.
4.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 4106 кв.м. кад.номер  44327.331.140 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 1385,78 лв.
5.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1233 кв.м. кад.номер  44327.331.351 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 416,14 лв.
6.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1849 кв.м. кад.номер  44327.331.352 по кадастрална карта на гр.Луковит. Данъчна оценка на имота – 624,04 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
1. 318,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 578 кв.м. кад.номер  44327.331.354 по кадастрална карта на гр.Луковит.
2. 796,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1447 кв.м. кад.номер  44327.331.355 по кадастрална карта на гр.Луковит.
3. 905,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1646 кв.м. кад.номер  44327.331.356 до кадастрална карта на гр.Луковит.
4. 2464,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 4106 кв.м. кад.номер  44327.331.140 по кадастрална карта на гр.Луковит.
5. 678,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1233 кв.м. кад.номер  44327.331.351 по кадастрална карта на гр.Луковит.
6. 1017,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 1849 кв.м. кад.номер  44327.331.352 по кадастрална карта на гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 244 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на :
.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе и площ от 4489 кв.м. идентификатор номер 44327.329.75 по кадастрална карта на гр.Луковит, местност „Мушат". Данъчна оценка на имота – 1313,03 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 2316,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 245 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на :
Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,383 дка, кад.номер 197014, местност „Зелени ливади" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 254,13 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 864,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 246 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на :
Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,900 дка, кад.номер 077001, местност „Бяла вур" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 254,13 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 495,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 247 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, както следва :
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,274 дка, кад.номер 057020, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 50,35 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,386 дка, кад.номер 057021, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 70,93 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,813 дка, кад.номер 057027, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 149,39 лв.
4. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,363 дка, кад.номер 057031, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 66,70 лв.
5. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,487 дка, кад.номер 057032, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 89,49 лв.
6. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,500 дка, кад.номер 057033, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци. Данъчна оценка на имота – 91,88 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 495,00 лв. :
1. 158,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,274 дка, кад.номер 057020, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
2. 222,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,386 дка, кад.номер 057021, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
3. 468,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,813 дка, кад.номер 057027, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
4. 209,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,363 дка, кад.номер 057031, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
5. 280,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,487 дка, кад.номер 057032, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.
6. 288,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,500 дка, кад.номер 057033, местност „Динището" по плана за земеразделяне на с.Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 248 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Дъбен.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,500 дка, кад.номер 059004, местност „Краварника" по плана за земеразделяне на с.Дъбен. Данъчна оценка на имота – 51,55 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на 191,24 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 249 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Карлуково.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен конкурс на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - храсти и площ от 2,582 дка, кад.номер 119013, местност „Конска стъпка" по плана за земеразделяне на с.Карлуково. Данъчна оценка на имота – 230,06 лв.
II.Приема пазарна оценка за имота в размер на 1000,00 лв.

ЕШЕНИЕ НОМЕР 250 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
1.Земеделска земя - нива с площ от 0,800 дка., кад.номер 387019 находяща се в местност "Осенов лък" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 135,00 лв.
2.3емеделска земя - нива с площ от 2,000 дка., кад.номер 440031 находяща се в местност "Осенов лък" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 338,00 лв.
3.Земеделска земя - нива с площ от 0,035 дка., кад.номер 388005 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 6,00 лв.
4.3емеделска земя - нива с площ от 0,049 дка., кад.номер 388006 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 9,00 лв.
5.3емеделска земя - нива с площ от 0,028 дка., кад.номер 388007 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 8,00 лв.
6.Земеделска земя - нива с площ от 0,042 дка., кад.номер 388008 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 8,00 лв.
7.Земеделска земя - нива с площ от 0,161 дка., кад.номер 388009 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 30,00 лв.
8.3емеделска земя - нива с площ от 0,090 дка., кад.номер 388010 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 17,00 лв.
II.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
1. 440,00 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,800 дка., кад.номер 387019 находяща се в местност "Осенов лък" по плана за земеразделяне на с.Торос
2. 1100,00 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 2,000 дка., кад.номер 440031 находяща се в местност "Осенов лък" по плана за земеразделяне на с.Торос
3. 20,13 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,035 дка., кад.номер 388005 находяща се в местност "Горна елия"
4. 28,18 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,049 дка., кад.номер 388006 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос
5. 16,10 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,028 дка., кад.номер 388007 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос
6. 24,15 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,042 дка., кад.номер 388008 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос
7. 92,58 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,161 дка., кад.номер 388009 находяща се в местност „Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос
8. 51,75 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,090 дка., кад.номер 388010 находяща се в местност "Горна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 251 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
1.Земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ от 6,231 дка., кад.номер 234014 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 843,99 лв.
2.Земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ от 44,209 дка.,кад.номер 228001 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 5988,24 лв.
3.3емеделска земя – използвана ливада с площ от 2,409 дка., кад.номер 228004 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 182,00 лв.
4.3емеделска земя – зеленчукова култура с площ от 0,300 дка., кад.номер 409004 находяща се в местност "Валето" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 45,00 лв.
5.Земеделска земя - нива с площ от 0,350 дка., кад.номер 157022 находяща се в местност "Долна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос . Данъчна оценка – 59,00 лв.
6.3емеделска земя - нива с площ от 0,350 дка., кад.номер 157021 находяща се в местност "Долна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 59,00 лв.
2.Приема изготвена пазарна оценка в размер на :
1.3215,00 лв. за Земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ от 6,231 дка., кад.номер 234014 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос .
2. 23763,00 лв. за Земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ от 44,209 дка.,кад.номер 228001 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос.
3. 1036,00 лв. за 3емеделска земя – използвана ливада с площ от 2,409 дка., кад.номер 228004 находяща се в местност "Равнище" по плана за земеразделяне на с.Торос .
4. 142,00 лв. за 3емеделска земя – зеленчукова култура с площ от 0,300 дка., кад.номер 409004 находяща се в местност "Валето" по плана за земеразделяне на с.Торос.
5. 219,00 лв. за Земеделска земя - нива с площ от 0,350 дка., кад.номер 157022 находяща се в местност "Долна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос .
6. 236,15 лв. за 3емеделска земя - нива с площ от 0,350 дка., кад.номер 157021 находяща се в местност "Долна елия" по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчна оценка – 59,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 252 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Ъглен.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - затревена нива и площ от 2,946 дка, кад.номер 144010, местност „Лъката" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 399,04 лв.
II.Приема пазарна оценка за имота в размер на 1393,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 253 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Ъглен.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на земеделска земя, както следва:
1. Земеделска земя с начин на трайно ползване - затревена нива и площ от 4,185 дка, кад.номер 156005, местност „Орницата" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 566,86 лв.
2. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,378 дка, кад.номер 118004, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 28,52 лв.
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,988 дка, кад.номер 118005, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 20,45 лв.
4. Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,248 дка, кад.номер 118006, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 46,53 лв.
II.Приема пазарна оценка за имота в размер на 1393,00 лв. :
1. 2252,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - затревена нива и площ от 4,185 дка, кад.номер 156005, местност „Орницата" по плана за земеразделяне на с.Ъглен.
2. 400,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 1,378 дка, кад.номер 118004, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен.
3. 300, 00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 0,988 дка, кад.номер 118005, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен. Данъчна оценка на имота – 20,45 лв.
4. 600,00 лв. за Земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и площ от 2,248 дка, кад.номер 118006, местност „Горни лозя" по плана за земеразделяне на с.Ъглен.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 254 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Бежаново.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
Земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива и площ от 36,284 дка, кад.номер 084009, местност „Полето" по плана за земеразделяне на с.Бежаново. Данъчна оценка на имота – 4089,00 лв.
II.Приема пазарна оценка за имота в размер на 15203,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 255 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици .

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.45 ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:
- Част - 3.040 дка от имот номер 213035 в землището на с.Дерманци за имот с проектен номер 213080 със собственик наследници на Нико Тодоров Сираков
- Имот номер 088019 с площ 2,245 дка в землището на с.Румянцево със собственик наследници на Костадинка Йорданова Влахова.
- Имот номер 117007 с площ 3,970 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Имот номер 089078 с площ 2,250 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Имот номер 089077 с площ 1,100 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Имот номер 089018 с площ 5,897 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Имот номер 089076 с площ 1,729 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Имот номер 016011 с площ 2,401 дка в землището на с.Карлуково със собственик наследници на Гергина Иванчова Киркова
- Част - 8.000 дка от имот номер 056030 в землището на с.Бежаново за имот с проектен номер 056064 със собственик наслледници на Никола Вълков Батолски
- Част - 2.000 дка от имот номер 197017 в землището на с.Дерманци за имот с проектен номер 197055 със собственик наследници на Димитър Дилов Нанков.
- Част - 4.000 дка от имот номер 087024 в землището на с.Торос за имот с проектен номер 087028 със собственик Лазар Йотов Копринаров
- Имот номер 44327.204.114 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 19744327.204.581 със собственик наследници на Мико Цветков Железаров.
- Част - 3.000 дка от имот номер 44327.43.48 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.43.57 със собственици наследници на Мико Цветков Железаров
- Част - 4.000 дка от имот номер 44327.43.34 в землището на гр.Луковит за имот с проектен номер 44327.43.54 със собственици наследници на Мико Цветков Железаров
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 256 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост  земеделски земи посредством публично оповестен конкурс .  

На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8, ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя за създаване на стопанства с многогодишни насаждения от обшински поземлен фонд: съгласно Приложение 1 към настоящето решение
1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия: 
1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:
1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители;
1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация:
1.3 нямат задължения към община Луковит:
1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит; 
2 Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:
2.1.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15 лв/дка.
2.1.2 Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:
2.1.3 Земеделските земи да се предоставят за създаване на многогодишни насаждения и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;
2.1.4 Срок на договора - съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложеният срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години;
2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:
2.2.1 Поемане на задължения за разкриване на нови работни места и запазването им за срока на договора.
2.2.2 Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.
3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на  участниците в публично оповестения конкурс:
3.1 Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки:
3.2 Инвестиционен проект - до 40 точки:
3.3 Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки: Общ сбор 100 точки.
4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл. 147. ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.
5. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и сключи договор за аренда.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 257 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост земеделски земи посредством публично оповестен конкурс.

На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд съгласно Приложение номер 1 към настоящото решение.
1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:
1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:
1.1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:
1.1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация:
1.1.3 нямат задължения към община Луковит;
1.1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит:
2 Конкурсът ла се проведе при следните задължителни условия;
2.1.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 15 лв/дка.
2.1.2 Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора:
2.1.3 Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора:
2.1.4 Срок на договора - 5 години:
2.2 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:
3. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:
3.1 Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки:
3.2 Инвестиционен проект - до 40 точки: Общ сбор 100 точки
4. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължаваните документи за участие и да сключи договор за аренда.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 258 ОТНОСНО: Правила за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собственици на земеделски земи.

На основание чл.37в, ал.ал.3, 4 и 7, чл.37б от Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема правила за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собствениците на земеделски земи на територията на община Луковит, заявления и декларация по образец.
Приложение: Правила за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собственици на земеделски земи.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 259 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещения – публична общинска собственост.

На основание 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.15 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за отдаване под наем на помещение с площ 18 кв.м., находящо се в сградата на Кметство с.Дерманци, помещение с площ 6 кв.м., находящо се в сградата на Кметство с.Ъглен, помещение с площ 8 кв.м., находящо се в сградата на Кметство с.Бежаново по НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 260 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен", сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" номер 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС номер BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Луковит взе следното решение:
1. Упълномощава кмета на община Луковит да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 162 077,74 лв.(сто шейсет и две хиляди и седемдесет и седем лева и седемдесет и четири ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ номер 11/321/00555 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „.Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен" сключен между Община Луковит и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Луковит да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор номер 11/321/00555 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Луковит, проведено на 07.06.2013 г., Протокол номер 23 , т. 20 от дневния ред по доклад номер 116/30.05.2013 г. при кворум от 21 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 21 гласа „за", „против" и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 261 ОТНОСНО: Дарение на общински имот находящ се в с.Ъглен. .

l. Ha основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 във връзка с чл.35 ал.5 от ЗОС Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.1 Дава съгласие Община Луковит да извърши дарение на Народно читалище „Отец Паисий 1926" със седалище и адрес на управление с.Ъглен, община Луковит, ул. "Освобождение" номер 17 следния свой недвижим имот: двуетажна сграда - читалище със ЗП 450 кв.м., изградена в УПИ I - 533, кв. 77 по плана на с. Ъглен, с балансова стойност 74 978,40 лв., съгласно АОС 1936/ 25.06.2009г.
1.2. Възлага на Кмета на община Луковит да извърши последващите действия по извършване на дарението и вписването му при Агенция по вписвания при PC- Луковит.
1.3. Всички разходи, свързани с вписването на договора за дарение в Агенция по вписвания при PC - Луковит да са за сметка на Община Луковит.
2. На основание чл.60 ал.1 от АПК дава съгласие за предварително изпълнение на решениетотъй като определя проект „подобряване на енергийната ефективност на читалищната сграда " като приоритетен съответстващ на:
- Програма за развитие на селските райони 2007-201 Зг.
- Мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
Предварителното изпълнение на решението на Общински съвет гр. Луковит е свързано със следните мотиви:
• Ремонтът на читалищната сграда ще позволи възстановяване и запазване на автентичния облик и дух на читалището като предпоставка за осигуряване на по високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността.
• Ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на града с целосигуряване на достъп до основни образователни и културни услуги в гр.Луковит.
• Ще подобри визията на региона с цел привличане на повече посетители и външни инвеститори.
• Ще ускорят процесите на развитие на местната икономика и ще се спре бързото обезлюдяване на региона.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 262 ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит" ЕООД за 2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Годишен финансов отчет на „МБАЛ Луковит" ЕООД за 2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 263 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с кадастрален номер 000108, з-ще на с. Торос, общ. Луковит.

На основание чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ Общински съвет – Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват ПИ 000108 от Землище на с. Торос общ. Луковит, с цел имотът да се отреди за „изба, складова и стопанска дейност и животновъдство", като Чисто производствена устройствена зона /Пч/ при спазване на градоустройствени показатели съгласно чл.24, ал.3 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/, да се предвиди ограничителна линия на застрояване, съобразена със съществуващото застрояване и теренните дадености.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 264 ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 44327.266.27 по Кадастралната карта на гр. Луковит, общ. Луковит .

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 50, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ Общински съвет Луковит взе следното решение:
Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват ПИ 44327.266.27 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с цел имотът да се отреди за складова дейност, като Чисто производствена устройствена зона /Пч/ при спазване на градоустройствени показатели съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/, да се предвиди ограничителна линия на застрояване, съобразена със съществуващото застрояване и теренните дадености.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 265 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2014 ГОДИНА.

На основание чл.17, ал.1, т.З и чл.20 от ЗМСМА, параграф 6в от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета , в съответствие с разпоредбата на чл.26,ал.3,ал.4 и ал.5 от Закона за народната просвета, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за учебната 2013/2014 година, както следва :
- СОУ „ Алеко Константинов" гр. Луковит;
- ОУ „Христо Ботев " с. Румянцево;
- ОУ „Неофит Рилски " с. Дерманци.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 266 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит".

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" д-р Иван Генов Иванов за неговата високопрофесионална и общественополезна дейност и изключителен принос в развитието на лечебното дело в Община Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 267 ОТНОСНО: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит".

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011-2015 г., т.III от Правилника за отличията на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит" г-н Цветан Кръстев Ценков за неговата високопрофесионална и общественополезна дейност и изключителен принос за реформирането и утвърждаването на Районен съд Луковит като стабилна, отговорна и авторитетна институция.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 268 ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен есенен панаир „Луковит - 2013".

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Определя дати за провеждане на „Есенен панаир Луковит-2013" 4, 5 и 6 октомври 2013 година.
2. Възлага дейностите по организацията и провеждането на „Есенен панаир Луковит-2013" на НЧ „Съзнание 1895" гр.Луковит.
3. Събраните средства, по време на панаира да се използват за покриване на разходите по организацията и провежданетно на същия.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 269 ОТНОСНО: Изготвяне на анализ на правното състояние на „Строител 999" ЕООД.

На основание чл.26, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с установяване на финансово-икономическото състояние на „Строител 999" ЕООД , Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на Община Луковит да изготви анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум на „Строител 999" ЕООД, като проведе процедура по реда на чл.5 ал.2 от ЗПСК /по ред, определен от Министерския съвет/.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 270 ОТНОСНО: Изменение на чл. 4 (1) от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 5112122-С002, за финансиране изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Луковит".

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Луковит РЕШИ:
1. Кмета на Община Луковит, съвместно с партньорските общини -Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица да подпише Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ номер DIR 5112122-С002, за финансиране изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Луковит" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."
2. Да се извърши промяна в размера на собствения финансов принос на община Луковит , от 184 883.82 на 331 269.05, като част от собствения принос, за реализацията на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит ".
Средствата са осигурени по т.3.1. в план сметка за необходимите средства за услугите по събирането , извозването и обезвреждането на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на община Луковит през 2013г.
З. Дава съгласие Кмета на община Луковит да подпише допълнение към споразумението за партньорство за изменение на чл.2 , ал.4 , т.4.1 в съответствие с новият анализ разходи и ползи за осигуряване на собствения финансов принос.
4. Дава съгласие кмета на община Луковит да подпише допълнение към споразумението за партньорство за изменение на чл.5 , ал.З за удължаване срока на действие на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит" до 31.12.2014 г. съгласно §13, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО (изм. ДВ. бр.53/ 13.07.2012 г.) „Заварените регионални сдружения и споразумения, създадени по реда на чл. 19а от отменения Закон за управление на отпадъците преди 23.05.2010 г., подлежат на прекратяване в срок до 31.12.2014 г. Ако общините изберат да запазят заварените регионални сдружения и споразумения, в срок до 31.12.2014 г. могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците по чл. 24, ал. 9.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 271 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройстве план – План за регулация и застрояване - /ПУП – ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 165033 в землището на с.Дерманци.

На основание чл. 124а, ал.1, във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Луковит РЕШИ:
Разрешава изработването на ПУП – План за регулация и застрояване, в обхват ПИ 165033 от землището на с.Дерманци, община Луковит, с цел смяна на предназначението на имота за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и се отреди за „коневъдство и база за конен спорт" при спазване на градоустройствени показатели за Жилищна устройствена зона с малка мисочина /Жм/, съгласно чл.17 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. /ПНУОВТУЗ/.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 272 ОТНОСНО:Възлагане на управлението на „МБАЛ Луковит" ЕООД .

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ във връзка с Наредба номер 9/26.06.2000 г. на МЗ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
I. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Луковит" ЕООД, при следните условия:
1. Срок на договора - 3 години
2. Място на изпълнението на задълженията: „Многопрофилна болница за активно лечение Луковит" ЕООД
3. Изисквания към кандидатите
- Да притежава образователно- квалификационна степен - Магистър по медицина;
- Да има най- малко 5 години трудов стаж, като лекар;
- Да има придобита основна специалност;
- Да притежава магистърска степен по „Здравен мениджмънт";
- Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако е реабилитиран.
4. Необходими документи, място и срок на подаването им:
- Заявление за участие в конкурса - свободен текст
- Диплома за завършено висше медицинско образование;
- Диплома за призната специалност;
- Свидетелство за съдимост;
- Диплома по „Здравен мениджмънт"
- Препис- извлечение от трудова книжка
5.Документите за участие да бъдат представени в срок до 18.07.2013г. на Комисията за провеждане на конкурса, Община Луковит;
6. Етапи на конкурса:
- Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;
- Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период
- Събеседване
7. Конкурсът да се проведе на 23.07.2013 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Луковит
8. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс в състав: Председател: д-р Цветолюба Генкова – Директор РЦЗ
Членове: Цветелин Цоков - Зам.кмет
Мариян Минков - юрист
Д-р Данаил Динков - Председател на ПК по „Здравеопазване"
Д-р Галина Стоянова - Зам.председател на ПК по „Бюджет, икономика и евроинтеграция"
9. Упълномощава Кмета на община Луковит да сключи договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Лукевит" ЕООД със спечелилия конкурса.
II. Възлага на Кмета на Община Луковит да организира и проведе конкурса съгласно условията на Наредба номер 9/26.06.2000 г. на МЗ.
III. Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи Анекс към Договора за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение'Луковит" ЕООД с д-р Иван Генов Иванов, с който да му бъде възложено управлението на лечебното заведение до провеждане на конкурса и назначаването на управител.
Настоящото решение да бъде публикувано в един централен и един местен всекидневник.

 

https://www.livechatalternative.com/