ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№20

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

ОТНОСНО: Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Преустройство и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1 – 05/2011/014 по ОП „Регионално развитие“.

На основание чл. 21, ал.1 т.10  от ЗМСМА и чл.104 ал.1 т.5, ал.2 и 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Предоставя заемообразно средства в размер на 455 000/четиристотин петдесет и пет хиляди/ лева от сметката за чужди средства на община Луковит /BG67 UNCR 7000 3322 2420 74/, за разплащане на разходи по проект BG161PO001/4.1 – 05/2011/014 „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1 – 05/2011/014 по ОП „Регионално развитие“, които да бъдат възстановени след окончателното плащане на безвъзмездната финансова помощ.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/