ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№4

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г.

Относно: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

 

На основание чл.21 ал.З от ЗМСМА Общински съвет Луковит приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с Общинската администрация за мандат                    2015 – 2019 г.

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с Общинската администрация за мандат   2015 – 2019г.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/