ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№178

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.

 

 ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОР АТИВ НО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, от ЗМСМА и чл.79 във връзка с чл.76 ал.З от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Изменение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност приета от ОбС - Луковит, както следва:

1.Отменя чл.11, чл.15, т.1 и чл.16 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Луковит.

2. Отменя чл.20, ал.1, т.2 и т.З, ал.2, т.4, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, т.З, и чл.65, ал.1, т.2 и т.З и ал.2, т.4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Луковит в частта им, в която се изисква нотариална заверка на подписите на изричното писмено съгласие от собственика на имота или съсобствениците на същия.

В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф:.......

„§ Наредбата е изменена и допълнена с Решение No ……..от…………..2016 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/