ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№117

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение на Община Луковит за реализиране на общественообслужваща сграда – Културно-информационен център в УПИ Х, кв.74 по Регулационния план на гр.Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. Дава съгласие зареализиране на Общественообслужваща многофункционална сграда – Културно-информационен център в УПИ Х, кв.74 по Регулационния план на гр.Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.2723 по Кадастралната карта на гр.Луковит.
  2. Дава съгласие на Кмета на Община Луковит да възложи изработването на инвестиционни проекти и да кандидатства по програми за финансиране.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/