ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№116

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г.

ОТНОСНО: Проектно предложение BG05M2OPoo1-3.001-0001 „Заедно“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

На основание чл.61 от ЗМСМА и в изпълнение Указанията УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 , Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Одобрява споразумение за общинско сътрудничество на Община Луковит – кандидат, и партньори по проекта, както следва:

- ЦДГ „Слънце“ - гр.Луковит

- ЦДГ „Звънче“ - гр.Луковит

- ЦДГ „Червена шапчица“ - гр.Луковит

- ЦДГ „Славейче“ – с.Дерманци

- ЦДГ „Зорница“ – с.Торос

- НУ „Инж.Вълков“ – гр.Луковит

- ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Бежаново

- ОУ „Неофит Рилски“ – с.Дерманци

- НЧ „Съзнание – 1895“ – гр.Луковит

- НЧ „Учител – 1921“ – с.Бежаново

- НЧ „Христо Ботев - 1985“ – с.Дерманци

- НЧ „Димитър Благоев – 1985“ – с.Румянцево

- НЧ „Христо Ботев – 1911“ – с.Тодоричене

- НЧ „Борба - 1895“ – с.Торос

- НЧ „Отец Паисий - 1926“ – с.Ъглен

 Приложение: Споразумение за партньорство

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/