ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№115

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ чрез публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на:

-  Поземлен имот,  с площ от  687 кв.м., идентификатор №44327.502.2939, по кадастралната карта на гр.Луковит.  Данъчна оценка на имота – 3706,40 лв.

- Поземлен имот,  с площ от  494 кв.м., идентификатор №44327.502.2940, по кадастралната карта на гр.Луковит.  Данъчна оценка на имота – 2665,10 лв.

- Поземлен имот,  с площ от  687 кв.м., идентификатор №44327.502.2942, по кадастралната карта на гр.Луковит.  Данъчна оценка на имота – 4110,00 лв.

2. Приема пазарна оценка в размер на:

- 3706,40 лв. за имот идентификатор №44327.502.2939

- 2665,10 лв. за имот идентификатор №44327.502.2940

- 4110,00 лв. за имот идентификатор №44327.502.2942

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/